Lag (1983:368) om erkännande och verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område

SFS nr
1983:368
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1983-05-19
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:922

Tillämpningsområdet

1 § Denna lag är tillämplig på domar på privaträttens område
som har meddelats i Österrike. Lagen tillämpas på sådana
domar även om de har meddelats i ett straffrättsligt
förfarande. Lagen tillämpas inte om något annat följer av de
unionsrättsakter och internationella instrument som omfattas
av lagen (2014:912) med kompletterande bestämmelser om
domstols behörighet och om erkännande och internationell
verkställighet av vissa avgöranden. Lag (2014:922).

2 § Med dom förstås i denna lag en domstols dom eller beslut, som
innebär ett slutligt avgörande av saken.

3 § Med dom jämställs beslut som en domstol meddelat i mål angående
en privaträttslig fråga och som rör ersättning för motparts
rättegångskostnad eller ersättning till vittne eller sakkunnig.

4 § Lagen tillämpas inte

1. på domar angående personrättsliga, familjerättsliga eller
arvsrättsliga frågor,

2. på domar angående bildande eller upplösning av en juridisk person,
dess stadgar eller behörigheten för dess organ,

3. på domar som meddelats i konkurs- eller ackordsförfaranden eller i
förfaranden om betalningsinställelse eller domar som meddelats i
anslutning till sådana förfaranden och som rör giltigheten av en
gäldenärs rättshandlingar,

4. på domar angående ansvar för atomskador.

Erkännande

5 § En dom som har meddelats i Österrike skall, om annat inte följer
av 6 §, erkännas i Sverige, om domstolen varit behörig enligt 7 eller
8 § och om domen har vunnit laga kraft enligt österrikisk lag.

6 § En österrikisk dom erkänns inte,

1. om ett erkännande är oförenligt med grunderna för den svenska
rättsordningen,

2. om en dom i samma sak och mellan samma parter har meddelats i
Sverige,

3. om en dom i samma sak och mellan samma parter har meddelats i en
annan främmande stat och domen på grund av en internationell
överenskommelse skall erkännas i Sverige,

4. om en rättegång om samma sak och mellan samma parter är anhängig i
Sverige och talan i den rättegången har väckts först, eller

5. om domen har meddelats mot en svarande som inte har ingått i
svaromål och denne inte har delgivits stämningen enligt österrikisk
lag eller, även om så skett, inte har fått kännedom om rättegången i
tillräckligt god tid för att kunna svara i saken.

7 § Den österrikiska domstolen skall vid tillämpningen av denna lag
anses behörig,

1. om svaranden hade sitt hemvist i Österrike vid tiden för talans
väckande,

2. om svaranden är en juridisk person eller ett sådant österrikiskt
handelsbolag som inte är en juridisk person (Handelsgesellschaft ohne
Rechtspersönlichkeit) och hade sitt säte i Österrike vid tiden för
talans väckande,

3. om svaranden hade ett handels- eller industriföretag eller en
filial i Österrike vid tiden för talans väckande och företaget eller
filialen inte endast utgjorde en agentur samt tvisten hänförde sig
till företagets eller filialens verksamhet,

4. om talan avsåg fast egendom i Österrike eller en sakrätt till sådan
fast egendom,

5. om talan avsåg skyldighet utanför avtalsförhållanden att ersätta
skada på person eller egendom och den skadegörande handlingen hade
begåtts i Österrike medan den som orsakade skadan befann sig där,
eller

6. om svaranden uttryckligen underkastat sig österrikisk domstols
behörighet.

8 § En dom som har meddelats i Österrike med anledning av genkäromål
anses vid tillämpningen av denna lag meddelad av behörig domstol, om
den österrikiska domstolen var behörig enligt 7 § i fråga om
huvudkäromålet.

9 § Oavsett 7 och 8 §§ skall den österrikiska domstolen anses
obehörig,

1. om enligt svensk rätt svenska eller ett tredje lands domstolar med
hänsyn till sakens beskaffenhet är uteslutande behöriga att pröva
saken, eller

2. om svaranden visserligen uttryckligen har underkastat sig den
österrikiska domstolens behörighet men domstols behörighet enligt
svensk rätt med hänsyn till sakens beskaffenhet inte får grundas på en
parts medgivande.

10 § En svensk domstol är vid prövningen av frågan om en österrikisk
domstol har varit behörig enligt denna lag bunden av sistnämnda
domstols konstateranden av de faktiska förhållanden på vilka den har
grundat sin behörighet.

Avvisande av talan

11 § Väcks vid en svensk domstol talan angående en sak, som redan är
föremål för rättegång mellan samma parter vid en österrikisk domstol,
och kan rättegången vid den österrikiska domstolen leda till en dom
som enligt denna lag skall erkännas här, skall domstolen avvisa
talan.

Verkställighet

12 § En österrikisk dom som ska erkännas i Sverige och som
får verkställas i Österrike ska efter en ansökan förklaras
verkställbar. Lag (2014:922).

13 § En ansökan om verkställbarhetsförklaring görs till den
tingsrätt som regeringen föreskriver. Lag (2014:922).

14 § Sökanden ska tillsammans med ansökan ge in domen i
original eller en kopia av domen som bestyrkts av en behörig
myndighet samt bevis om att domen har fått laga kraft och får
verkställas i Österrike.

Tingsrätten får förelägga sökanden att ge in de ytterligare
handlingar som behövs för tingsrättens prövning av ansökan.

De handlingar som ska ges in tillsammans med ansökan ska vara
skrivna på svenska eller åtföljas av en översättning till
svenska. Riktigheten av översättningen ska vara bestyrkt av
en person som är behörig att i Sverige eller Österrike
bestyrka en sådan översättning. Tingsrätten får medge
undantag från kravet på översättning. Lag (2014:922).

15 § Har upphävts genom lag (2014:922).

16 § Om en dom förklaras verkställbar, verkställs domen på
samma sätt som en svensk dom som har fått laga kraft. En
föreskrift om tvångsmedel i domen ska dock inte tillämpas.
Lag (2014:922).

16 a § Vid handläggning i domstol av ett ärende om
verkställbarhetsförklaring tillämpas i övrigt lagen
(1996:242) om domstolsärenden. Lag (2014:922).

Förlikningar

17 § En förlikning som har träffats inför en österrikisk
domstol i en privaträttslig fråga som omfattas av denna lag
ska efter en ansökan förklaras verkställbar, om

1. förlikningen får verkställas i Österrike och

2. det inte finns sådana omständigheter som avses i 6 § 1, 2
eller 3.

För handläggningen av frågor om verkställbarhet av
förlikningar tillämpas 12–16 a §§. Lag (2014:922).

Säkerhetsåtgärder

18 § Om en säkerhetsåtgärd enligt 15 kap. rättegångsbalken
har beviljats, ska vid tillämpning av 15 kap. 7 § samma balk
en talan som väcks vid en österrikisk domstol jämställas med
en talan som väcks vid en svensk domstol, om den österrikiska
rättegången kan leda till en dom som enligt denna lag kan
verkställas här. Det förhållandet att en sådan rättegång
redan pågår eller att saken har avgjorts genom en dom som
ännu inte har fått laga kraft hindrar inte att en
säkerhetsåtgärd beviljas.

Ett beslut om en säkerhetsåtgärd förfaller en månad efter det
att domen i den österrikiska rättegången har fått laga kraft,
om inte en ansökan om att domen ska förklaras verkställbar i
Sverige har gjorts dessförinnan. Om en ansökan om
verkställbarhetsförklaring har gjorts inom denna tid, ska
beslutet gälla till dess ansökan prövas, om inte tingsrätten
bestämmer något annat. Om det inte finns något beslut om en
säkerhetsåtgärd när ansökan görs, får tingsrätten på yrkande
besluta om en sådan åtgärd i avvaktan på att ansökan
prövas. Lag (2014:922).

Övergångsbestämmelser

1983:368

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. Lagen
tillämpas inte på domar som har meddelats och förlikningar som
har träffats före den dagen.

1983:881

Regeringen föreskriver att lagen (1983:368) om erkännande och
verkställighet av österrikiska domar på privaträttens område
skall träda i kraft den 1 januari 1984.

2014:922

1. Denna lag träder i kraft den 10 januari 2015.

2. Äldre föreskrifter gäller för handläggningen i Svea
hovrätt och Högsta domstolen av ärenden som har inletts i
hovrätten före ikraftträdandet.