Förordning (1983:382) om antalet nämndemän i de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna

SFS nr
1983:382
Departement/myndighet
Justitiedepartementet DOM
Utfärdad
1983-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:986

1 § Hovrätterna och kammarrätterna fastställer själva hur många
nämndemän som skall finnas för tjänstgöring i domstolen. Domstolarna
skall för varje län inom domstolens domkrets eller, om del av län ingår
i domkretsen, för sådan del fastställa det antal nämndemän i domstolen
som skall utses.

2 § Stockholms, Göteborgs och Malmö tingsrätter fastställer
själva hur många nämndemän som ska finnas för tjänstgöring i
tingsrätten. För övriga tingsrätter fastställer hovrätten
antalet nämndemän efter förslag av tingsrätten.
Förordning (2010:986).

3 § Förvaltningsrätterna i Stockholm, Malmö och Göteborg
fastställer själva hur många nämndemän som ska finnas för
tjänstgöring i förvaltningsrätten. För övriga
förvaltningsrätter fastställer kammarrätten antalet nämndemän
efter förslag av förvaltningsrätten. Förordning (2009:878).

4 § Har upphävts genom förordning (1988:621).

5 § När nämndemän skall väljas skall domstolen anmäla detta till den som
har att föranstalta om valet.

Övergångsbestämmelser

1983:382

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.

2. Genom förordningen upphävs förordningen (1976:696) om antalet
nämndemän i hovrätt och kammarrätt och förordningen (1979:591) om
antalet nämndemän i länsrätt.

3. Beslut om antal nämndemän som meddelats med stöd av äldre
bestämmelser skall gälla till dess nytt beslut har fattats med stöd av
denna förordning.