Lag (1983:428) om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark

SFS nr
1983:428
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1983-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:811
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1993:556

1 § Spridning över skogsmark av bekämpningsmedel, avsedda för
bekämpning av lövsly, är förbjuden. Detsamma gäller användningen av
metoder där enskilda trädstammar behandlas med bekämpningsmedel.

2 § Skogsvårdsstyrelsen får, om inte annat följer av 3 §, medge
undantag från 1 § om kravet enligt 6 § skogsvårdslagen (1979:429)
i fråga om återväxt av skog inte rimligen kan tillgodoses genom
röjning med mekaniska metoder. Vid bedömningen skall hänsyn tas
till skogsmarkens läge och beskaffenhet, skogsbeståndets
sammansättning, arbetarskyddet och tillgången på arbetskraft.

Ett medgivande om undantag skall förenas med de villkor som
behövs till skydd för naturmiljön. Lag (1993:556).

3 § Kommunfullmäktige kan besluta att undantag enligt 2 § inte får
medges i fråga om områden inom kommunen, om detta framstår som
påkallat med hänsyn till områdets betydelse för friluftslivet,
naturvården, den lokala befolkningens trivsel eller annat kommunalt
intresse.

4 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får medge
undantag från 1 §, om det behövs för vetenskaplig prövning. Förordning
(1985:428).

5 § Särskilda bestämmelser finns om registrering av bekämpningsmedel
och om medlens användning.

6 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot 1 § eller
åsidosätter villkor som har meddelats vid medgivande av undantag
enligt 2 eller 4 § döms till böter eller fängelse i högst ett år.

7 § Skogsvårdsstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos
skogsstyrelsen genom besvär.

Beslut av skogsstyrelsen eller myndighet som avses i 4 § får
överklagas hos regeringen genom besvär. Förordning (1985:428).