Förordning (1983:46) om kurser för invandrarungdom i gymnasieskolan

SFS nr
1983:46
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-02-26
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:743
Upphävd
1987-07-01

Inledande bestämmelser

1 § I gymnasieskolan får anordnas specialkurser med syfte att hjälpa
invandrarungdomar att genomgå utbildning i gymnasieskolan (kurser för
invandrarungdom).

2 § Kurser för invandrarungdom är

1. introduktionskurser om en eller två terminer, eller

2. kompletterande sommarkurser.

3 § Kurser för invandrarungdom får anordnas i en kommuns gymnasieskola
inom ramen för det antal intagningsplatser som kommunen tilldelas för
sådana kurser med stöd av förordningen (1984:618) om elevplatser i
gymnasieskolan m.m. Förordning (1984:621).

Intagning av elever

4 § Skolöverstyrelsen skall meddela föreskrifter om inträdeskrav,
urvalsgrunder och intagningsförfarande.

Undervisningen

5 § Skolöverstyrelsen skall fastställa tim- och kursplaner för
kurserna. Därvid gäller att kursplanerna skall ha ramkaraktär. Vidare
gäller att verksamheten får ta i anspråk högst 46 lärarveckotimmar per
klass om högst 16 elever.

Särskilt statsbidrag

6 § I den mån en kurs föranleder merkostnader för kommunen i fråga om
lokaler, undervisningsmateriel, planering och andra insatser och
merkostnaderna inte täcks av statsbidrag enligt andra bestämmelser,
har kommunen rätt till särskilt statsbidrag för merkostnaderna, dock
aldrig med högre belopp än 25 000 kronor per kurs.

En förutsättning för det särskilda statsbidraget är att merkostnaderna
uppkommer trots att kommunen så långt det är möjligt använder
tillgängliga lokaler och befintlig undervisningsmateriel.

7 § Beslut om särskilt statsbidrag fattas av länsskolnämnden efter
ansökan från kommunen.

Bidraget betalas ut av skolöverstyrelsen.

Överklagande

8 § Länsskolnämndens beslut enligt 7 § får överklagas hos
skolöverstyrelsen genom besvär.

Skolöverstyrelsens beslut med anledning av sådana besvär får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

1984:621

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. Den äldre
hänvisningen i 3 § tillämpas fortfarande i fråga om gymnasieskolans
organisation för tiden före den 1 juli 1985.