Förordning (1983:477) om kupongskatt för person med hemvist i Tunisien, m.m.

SFS nr
1983:477
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1983-05-05
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:1442
Upphävd
2012-01-01

Kupongskatt för person med hemvist i Tunisien

1 § Den som enligt förordningen (1983:476) om dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och Tunisien har hemvist i Tunisien kan, under de
förutsättningar som anges i art. 10 i avtalet, få nedsättning av den
skatt på utdelning som annars skulle utgå enligt kupongskattelagen
(1970:624).

2 § Om rätt till nedsättning föreligger enligt art. 10 i avtalet, tas
kupongskatt ut efter den skattesats som anges där. I övrigt skall den
som betalar utdelningen tillämpa bestämmelserna i kupongskattelagen
(1970:624) och kupongskattekungörelsen (1971:49).

Sålunda gäller att uppgifter enligt 14 § kupongskattelagen (1970:624)
skall lämnas då det är fråga om utdelning från aktiebolag eller
aktiefond som avses i 13 § samma lag. Som ytterligare förutsättning
för nedsättning av kupongskatten på sådan utdelning gäller att
utbetalaren genom intyg av tunisisk myndighet eller bank i Tunisien
visar att den utdelningsberättigade har hemvist i Tunisien.

3 § Har kupongskatt innehållits med högre belopp än den skattskyldige
skall erlägga enligt förordningen (1983:476) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Tunisien, kan den
skattskyldige få ut det för högt uttagna beloppet (restitution) efter
ansökan hos riksskatteverket enligt 27 § kupongskattelagen
(1970:624).

4 § Riksskatteverkets beslut i ärenden om restitution får överklagas
på det sätt som anges i 29 § kupongskattelagen (1970:624).

Statlig inkomstskatt på utdelning från svensk ekonomisk
förening till person med hemvist i Tunisien

5 § Den som enligt förordningen (1983:476) om dubbelbeskattningsavtal
mellan Sverige och Tunisien har hemvist i Tunisien och som enligt 6 §
1 mom. a) och c) lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt är
skattskyldig i Sverige för utdelning på andel i svensk ekonomisk
förening kan erhålla nedsättning av statlig inkomstskatt enligt art.
10 i avtalet under de förutsättningar som anges där.

6 § Ansökan om nedsättning görs hos den taxeringsnämnd som taxerar den
utdelningsberättigade till statlig inkomstskatt för det år då
utdelningen beskattas eller, om taxeringsnämndens arbete beträffande
taxeringen detta år avslutats, hos den domstol som handlägger besvär
över nämnda taxering. Ansökan bör göras före utgången av tredje
kalenderåret efter det då utdelningen blev tillgänglig för lyftning.

I samband med ansökningen skall den utdelningsberättigade genom intyg
från tunisisk myndighet eller bank i Tunisien visa att han har hemvist
i Tunisien.

7 § Beslut i ärenden som avses i 6 § får överklagas på det sätt som
anges i taxeringslagen (1956:623) och förvaltningsprocesslagen
(1971:291).