Förordning (1983:490) om skyldighet för domstol att lämna uppgifter beträffande äktenskapsskillnader m.m.

SFS nr
1983:490
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L2
Utfärdad
1983-06-02
Ändring införd
t.o.m. SFS 2008:443

1 § Sådan underrättelse som avses i 14 kap. 6 § andra meningen
äktenskapsbalken skall innehålla uppgift om

1. när betänketiden har börjat,

2. när yrkande om dom på äktenskapsskillnad tidigast kan framställas och

3. när frågan om äktenskapsskillnad faller om något yrkande om dom inte
har framställts. Förordning (1987:1020).

2 § Har betänketid börjat löpa i mål om äktenskapsskillnad mellan makar
som gemensamt har vårdnaden om eget barn, skall domstolen även lämna
makarna upplysning om innehållet i 6 kap. 3 § andra stycket första
meningen föräldrabalken.

3 § Innan domstolen avgör ett mål om äktenskapsskillnad mellan makar som
gemensamt har vårdnaden om eget barn skall domstolen, om inte någon av
makarna har begärt upplösning av den gemensamma vårdnaden, underrätta
socialnämnden i den kommun där barnet är folkbokfört om att upplösning
av den gemensamma vårdnaden inte har begärts i målet. Förordning
(1991:786).

3 a § När en domstol har avgjort ett mål varigenom ett
äktenskap har upplösts eller en vigsel förklarats ogiltig och
avgörandet har vunnit laga kraft, ska domstolen genast sända en
underrättelse till Skatteverket om avgörandet och om när det
vann laga kraft.

Svea hovrätt ska sända motsvarande underrättelse i fråga om ett
beslut som innebär att ett utländskt avgörande om upplösning av
ett äktenskap ska erkännas i Sverige när beslutet har meddelats
enligt

1. 3 kap. 8 § första stycket lagen (1904:26 s. 1) om vissa
internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och
förmynderskap eller

2. artikel 21.3 i rådets förordning (EG) nr 2201/2003 av den 27
november 2003 om domstols behörighet och om erkännande och
verkställighet av domar i äktenskapsmål och mål om
föräldraansvar samt om upphävande av förordning (EG) nr
1347/2000.

I fall som avses i andra stycket ska Högsta domstolen lämna
uppgift om domstolens slutliga beslut med anledning av att
hovrättens beslut har överklagats. Förordning (2008:443).

4 § Bestämmelser om skyldighet för domstol att lämna uppgifter till
äktenskapsregistret finns i förordningen (1987:1022) om
äktenskapsregistret. Förordning (1987:1020).

Övergångsbestämmelser

1987:1020

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988. Om talan om
äktenskapsskillnad har väckts före ikraftträdandet, gäller dock 1 § i
sin äldre lydelse.