Förordning (1983:505) om samordnade timplaner och resurser i vissa kommuners gymnasieskolor

SFS nr
1983:505
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:743
Upphävd
1987-07-01

Inledande föreskrifter

1 § Kommuner vilka för sin gymnasieskola har ett varaktigt
elevunderlag av högst 300 sextonåringar kan av regeringen medges rätt
att tillämpa det särskilda system som följer av denna förordning.

2 § I systemet ingår följande.

1. Samordnade timplaner för årskurserna 1 och 2 av fyraårig teknisk
linje, treårig ekonomisk, treårig humanistisk, treårig
naturvetenskaplig och treårig samhällsvetenskaplig linje och tvåårig
social linje samt i vissa fall även för årskurs 3 av de treåriga
linjerna.

2. Ett särskilt system för tilldelning av lärarveckotimmar i flertalet
ämnen på linjer med samordnade timplaner och icke yrkesinriktade ämnen
(allmänna ämnen) på tvååriga yrkesinriktade linjer.

3. Vissa särskilda föreskrifter i övrigt om bland annat
klassorganisationen.

3 § Länsskolnämnden skall fastställa ett särskilt elevområde för
linjer med samordnade timplaner i en kommuns gymnasieskola. I
elevområdet skall ingå den kommun som anordnar verksamheten och,
om särskilda skäl föreligger, även annan kommun eller del därav.

4 § I denna förordning avses med

veckotimme en lektion i veckan under ett läsår,

lärarveckotimme en lektion i veckan under ett läsår för en lärare
eller en rektor eller studierektor som fullgör undervisning,

redovisningsår tiden den 1 juli–den 30 juni nästa kalenderår.

Elevplatser, klasser m.m.

5 § I fråga om elevplatser och klasser på linjer med samordnade
timplaner gäller föreskrifterna i 6–10 §§.

6 § Av förordning (1984:618) om elevplatser i gymnasieskolan m.m.
framgår att årselevplatser för en minimiorganisation för undervisning
enligt samordnade timplaner i kommuner som har medgivande enligt 1 §
skall tas ur riksramen för ospecificerade platser. Skolöverstyrelsen
bestämmer hur många intagningsplatser som varje kommun skall få för
ändamålet.
Länsskolnämnden får ur ramarna för länet tilldela en sådan kommun
ytterligare intagningsplatser för undervisning enligt samordnade
timplaner.

Vid tilldelningen skall myndigheterna inte uttrycka antalet
intagningsplatser i klasser och inte heller fördela
intagningsplatserna mellan olika linjer.

En intagningsplats skall anses motsvara 2,5 årselevplatser. I fall som
avses i andra stycket skall det för tilldelningen ianspråktagna
antalet årselevplatser utgå ur länsramarna för HS-sektorn, EM-sekt orn
och TN-sektorn med den ungefärliga fördelningen 50, 15 respektive 35
procent. Förordning (1984:619).

7 § Skolstyrelsen skall fördela intagningsplatserna mellan linjer med
samordnade timplaner med hänsyn främst till förstahandsönskemålen från
behöriga sökande som tillhör skolans elevområde för dessa linjer.

8 § För att undervisning enligt samordnade timplaner skall få starta
från årskurs 1 krävs att det i årskursen finns elever på såväl tvåårig
social linje som minst en treårig linje. Vidare krävs följande.

Antalet elever i årskurserna 1 och 2 av de tre- och fyraåriga linjerna
skall sammanlagt vara lägst 40.

Antalet elever i årskurs 1 av tvåårig social linje skall vara lägst
15. Undervisning får dock starta med ett lägre elevantal där, om det
även finns elever i årskurs 1 av tvååriga yrkesinriktade linjer och om
länsskolnämnden medger det.

9 § Om antalet elever under pågående undervisning sjunker under de tal
som enligt 8 § gäller för start av undervisning enligt samordnade
timplaner, får den årskurs som inletts slutföras. Har nedgången skett
före årskurs 2, får även denna årskurs genomföras om länsskolnämnden
medger det.

10 § För linjerna med samordnade timplaner får finnas en klass för
varje påbörjat 30-tal elever i någondera av årskurserna 1 och 2 samt
en klass för varje påbörjat 30-tal elever i årskurs 3.

Elever på samma linje och i samma årskurs skall så långt möjligt föras
till samma klass. Elever från samma årskurs men på olika linjer får
föras till samma klass. Även elever från årskurserna 1 och 2 av samma
linje får föras till samma klass. Skolstyrelsen beslutar om
klassindelningen.

Om det finns särskilda skäl, får skolöverstyrelsen medge att fler
klasser anordnas än som följer av första stycket.

Årskurs 3

11 § Kommunen får anordna undervisning enligt samordnade timplaner för
årskurs 3 av de treåriga linjerna, om kommunen föregående läsår haft
sådan undervisning eller om regeringen medgivit detta. Förordning
(1985:592).

12 § Elever, som har genomgått årskurs 2 av en treårig linje med
samordnade timplaner och för vilka kommunen inte anordnar fortsatt
undervisning i årskurs 3, har rätt att bli intagna i årskurs 3 av
samma linje vid den kommuns gymnasieskola i länet som länsskolnämnden
bestämmer.

13 § Elever, som har genomgått årskurs 2 av fyraårig teknisk linje med
samordnade timplaner, har rätt att bli intagna i årskurs 3 av samma
linje vid den kommuns gymnasieskola i länet som länsskolnämnden
bestämmer.

Skolpoäng, skolledare m.m.

14 § Vid beräkning av omfattningen av en kommuns skolväsende enligt 1
kap. 7 § skolförordningen (1971:235) räknas linjer med samordnade
timplaner för sig. Därvid ges 1,5 poäng för varje påbörjat 30-tal
elever, oavsett vilken årskurs de tillhör.

15 § En skolenhets karaktär av allmän skolenhet eller särskild
skolenhet typ 2 enligt 13 kap. 2 och 3 §§ skolförordningen (1971:235)
bestäms med beaktande även av linjer med samordnade timplaner.

16 § Vid en allmän skolenhet med samordnade timplaner finns en
ordinarie tjänst som studierektor, om skolenheten varaktigt omfattar
lägst 20 poäng enligt 1 kap. 7 § skolförordningen (1971:235).

Undervisning enligt samordnade timplaner

17 § Samordnade timplaner innehåller sådana avvikelser från
normaltimplanerna för linjerna som behövs för att möjliggöra
samläsning i stor utsträckning mellan linjer och årskurser.

Samordnade timplaner ingår i läroplanen för gymnasieskolan.

18 § har upphört att gälla genom förordning (1984:42).

19 § Veckotimmar för eleverna är lärarledda i den utsträckning
som föreskrifterna om tilldelning av lärartimmar medger.

Lärartimmar m.m.

20 § Om samordnade timplaner tillämpas, gäller även ett särskilt
system för tilldelning av lärarveckotimmar. Detta system gäller därvid
i viss mån också för andra linjer som anordnas i kommunens
gymnasieskola.

Av förordningen (1984:41) om timreduktioner i gymnasieskolan i
förhållande till elevantal framgår att timreduktion enligt nämnda
förordning inte skall tillämpas när det särskilda systemet för
tilldelning av lärarveckotimmar gäller. Förordning (1984:42).

21 § Det särskilda systemet för tilldelning av lärarveckotimmar avser
ämnen, för vilkas lärare gäller en undervisningsskyldighet om 21
veckotimmar och som

1. ingår i de samordnade timplanerna eller

2. ingår som allmänna ämnen i timplanerna för tvååriga yrkesinriktade
linjer.

För övriga ämnen beräknas timunderlaget för lärartjänstgöring på samma
sätt som för andra gymnasieskolor.

22 § För de berörda ämnena får för varje läsår tas i anspråk det antal
lärarveckotimmar som anges i 23–25 §§. Fördelningen av
lärarveckotimmarna är inte bunden till de årskurser och linjer, för
vilka de har beräknats enligt nämnda paragrafer.

23 § För årskurserna 1 och 2 av de tre- och fyraåriga linjerna
beräknas lärarveckotimmar enligt följande.

För årskurs 1: 21 + 0,9 antalet elever i årskurs 1.

För årskurs 2: 24 + 0,8 antalet elever i årskurs 2. Förordning
(1985:592).

23 a § För årskurs 3 av de treåriga linjerna beräknas lärarveckotimmar
enligt följande.

1. Om antalet elever är lägre än 15: 30 lärarveckotimmar.

2. Om antalet elever är mellan 15 och 20: 2,14 antalet elever.

3. Om antalet elever är högre än 20: 22 + 1,1 antalet elever.

Om ekonomisk och naturvetenskaplig linje samt humanistisk eller
samhällsvetenskaplig linje finns representerade i årskursen, skall
dock beräknas minst 45 lärarveckotimmar.

Antalet lärarveckotimmar får av länsskolnämnden bestämmas högre än vad
som anges vid 1 och 2 om det finns synnerliga skäl till det.
Förordning (1985:592).

24 § För tvåårig social linje beräknas som tilläggsresurs
lärarveckotimmar enligt följande.

För årskurs 1: 6 + 1,0 antalet elever i årskurs 1.

För årskurs 2: 6 + 0,9 antalet elever i årskurs 2.

25 § För tvååriga yrkesinriktade linjer beräknas som tilläggsresurs
lärarveckotimmar enligt följande.

För årskurs 1: 2,5 + 0,3 antalet elever i årskurs 1.
För årskurs 2: 0,5 + 0,2 antalet elever i årskurs 2.
Förordning (1985:592).

25 a § I förordningen (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för
undervisning och statsbidrag finns föreskrifter om rapporter och
avstämningsdagar.

Lärarveckotimmar enligt 23–25 §§ beräknas på grundval av det
elevantal som vid tiden för den preliminära rapporten i maj kan väntas
föreligga avstämningsdagen den 15 januari. Förordning (1985:592).

26 § I antalet lärarveckotimmar enligt 23–25 §§ ingår resurser för
delningar av klass eller grupp och för anordnande av flera grupper än
som följer av föreskrifterna i 8 kap. 18 § första stycket
skolförordningen (1971:235).

27 § Av förordningen (1982:39) om resurstimmar i gymnasieskolan
framgår att nämnda förordning gäller för verksamhet som omfattas av
det särskilda systemet för tilldelning av lärarveckotimmar enligt
20–26 §§ med det undantaget att resurstimmar enligt 4 § 2 och 5 § 1
nämnda förordning inte beräknas.

Statsbidrag

27 a § När kommunen med stöd av 11 § anordnar årskurs 3 med färre än
21 elever, skall antalet lärarveckotimmar såsom underlag för
statsbidrag för läsåret beräknas enligt följande. Antalet elever den
15 januari skall ligga till grund för beräkningen.

Antal elever Antal lärarveckotimmar
20 42,75
19 40,5
18 38,25
17 36
16 33,75
15 31,5
14 29,25
13 27
12 24,75
11 22,5
10 20,25
9 18
8 15,75
7 13,5
6 11,25
5 9
Förordning (1985:592).

28 § I den mån inte annat följer av 27 a § gäller i fråga om
statsbidrag för ianspråktagna lärarveckotimmar enligt denna förordning
förordningen (1966:115) om statsbidrag till driftkostnader för viss
kommunal utbildning. Enligt 21 b § nämnda förordning skall vid
tillämpning av förordningen iakttas föreskrifterna i förordningen
(1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för undervisning och
statsbidrag. Förordning (1985:592).

Överklagande

29 § Länsskolnämndens beslut enligt denna förordning får överklagas
hos skolöverstyrelsen genom besvär.

30 § Beslut som skolöverstyrelsen enligt denna förordning har fattat
som första instans får överklagas hos regeringen genom besvär.

Beslut som skolöverstyrelsen enligt denna förordning har fattat som
andra instans får överklagas endast om beslutet rör elevplatser eller
elevområde.

31 § Enskilda får inte överklaga beslut om elevområde enligt 3 §.

Övergångsbestämmelser

1984:619

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1984. Den tillämpas i fråga
om organisationen för tiden från och med den 1 juli 1985. I fråga om
organisationen för tiden den 1 juli 1984–den 30 juni 1985 gäller
föreskrifter som regeringen meddelar särskilt.