Förordning (1983:526) med särskilda bestämmelser om beräkning av låneunderlag för bostadslån till egenregibyggen i vissa fall m.m.

SFS nr
1983:526
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1983-06-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1925
Upphävd
1992-01-01

Denna förordning gäller i ärenden om bostadslån enligt bostads
finansieringsförordningen (1974:946), för sådana egenregibyggen som
avses i 14 § andra stycket nämnda förordning under förutsättning att
preliminärt beslut om lån meddelas efter den 30 juni 1983 och
byggnadsarbetena påbörjas före den 1 juli 1985.

I de fall som avses i första stycket får låneunderlaget bestämmas till
ett högre belopp än det som skall beräknas enligt 2–11 a §§
förordningen (1978:384) om beräkning av låneunderlag och pantvärde för
bostadslån. Låneunderlaget får i dessa fall motsvara uppgiven kostnad
med de begränsningar som bostadsstyrelsen föreskriver med hänsyn till
behovet att uppnå överensstämmelse i belåningshänseende mellan
egenregibyggen och projekt som upphandlas på sätt som annars krävs för
bostadslån.

Om låneunderlaget beräknas enligt andra stycket, skall vad som
föreskrivs om pantvärde i 15 § första stycket 3
bostadsfinansieringsförordningen i stället avse summan av de belopp
som beräknas enligt 2–11 a samt 12 och 21 §§ förordningen om
beräkning av låneunderlag och pantvärde för bostadslån.