Lag (1983:565) om politiska sekreterare i kommuner och landstingskommuner

SFS nr
1983:565
Departement/myndighet
Civildepartementet RS
Utfärdad
1983-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:900
Upphävd
1992-01-01

1 § Kommuner får anställa särskilda tjänstemän, politiska sekreterare,
med uppgift att lämna politiskt biträde åt ledamöter och suppleanter i
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, andra nämnder och beredningar.
Detsamma gäller landstingskommuner vad avser biträde åt ledamöter och
suppleanter i landstinget, förvaltningsutskottet samt
landstingskommunernas andra nämnder och beredningar.

2 § Lagen (1982:80) om anställningsskydd gäller inte den som är
anställd som politisk sekreterare enligt denna lag.

Politiska sekreterare får inte anställas för längre tid än till
utgången av det år, då val i hela riket till kommunfullmäktige och
landstinget nästa gång skall förrättas.

3 § Sådana besvärsnämnder som sägs i 7 kap. 3 § kommunallagen
(1977:179) får inte pröva frågor om tillsättning av politiska
sekreterare.

4 § En politisk sekreterare som anställs enligt denna lag har rätt
till den ledighet från annan anställning som behövs för tjänstgöringen
som politisk sekreterare.