Förordning (1983:584) om statsbidrag till utbildning av handledare för skolungdomar under praktik på arbetsplats

SFS nr
1983:584
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:928
Upphävd
1991-07-01

Inledande bestämmelse

1 § Kommuner har enligt föreskrifterna i denna förordning rätt att få
statsbidrag till utbildning av handledare för ungdomar som vistas på
en arbetsplats inom ramen för utbildning i grundskolan eller
gymnasieskolan eller sådana individuella planer som avses i
förordningen (1983:583) om statsbidrag till uppföljningsinsatser för
ungdomar under 18 år.

Utbildningen

2 § Handledarutbildningen skall bedrivas i form av kurser som bör
omfatta två hela dagar eller motsvarande tid uppdelad på flera
utbildningstillfällen. Om särskilda skäl föreligger får kurstiden dock
utgöra eller motsvara en hel dag. En kurs om två dagar får sträcka sig
över flera redovisningsår.

I utbildningen skall bland annat ingå sådana moment som syftet med,
innehållet i och omfattningen av skolans olika arbetslivskontakter,
jämställdhet mellan könen i skola och arbetsliv, handledarens roll,
arbetarskydd och försäkringsfrågor. Förordning (1985:552).

Grunder för bidraget

3 § Bidrag beräknas för tiden den 1 juli–den 30 juni nästa kalenderår
(redovisningsår).

4 § För varje kommun skall bestämmas en beloppsram inom vilken
kommunen kan få bidrag enligt de grunder som anges i 5 §.

Ramar bestäms för varje redovisningsår med hänsyn till storleken av de
medel som regeringen anvisar för statsbidrag enligt denna förordning.

Skolöverstyrelsen skall besluta om beloppsramar för länsskolnämnderna.
Varje länsskolnämnd skall sedan fördela sin ram mellan kommunerna i
länet.

5 § Varje kommun har rätt att inom tilldelad ram få bidrag motsvarande
kommunens särskilda kostnader för en kurs, dock högst med 450 kronor
per deltagare som genomgått en kurs om en dag och 900 kronor vid en
kurs om två dagar. Förordning (1985:552).

Rekvisition m.m.

6 § Statsbidrag rekvireras av kommunen. Rekvisitioner skall ges in
till länsskolnämnden.

Bidrag får rekvireras kvartalsvis i efterhand och skall rekvireras
senast den 1 oktober efter redovisningsårets utgång. Om en kurs
sträcker sig över flera redovisningsår skall bidragen uppdelas mellan
dessa. Samtliga bidrag för en genomförd hel kurs eller del därav under
ett redovisningsår skall rekvireras i ett sammanhang. Vid
rekvisitionen skall kommunen för varje kurs lämna uppgift om när den
ägt rum och hur många som deltagit. Om kommunen begär bidrag med mer
än 300 kronor per deltagare om kursen pågått i två dagar eller mer än
150 kronor om den pågått i minst en dag, skall kommunen också uppge
vilka slag av kostnader som kommunen haft och vilka belopp de uppgår
till.

Länsskolnämnden beslutar om bidrag. Förordning (1985:552).

7 § Bidrag betalas ut av skolöverstyrelsen.

Överklagande

8 § Skolöverstyrelsens och länsskolnämndernas beslut enligt 4 § får
inte överklagas.

Länsskolnämndernas beslut enligt 6 § får överklagas hos skolöver
styrelsen genom besvär. Skolöverstyrelsens beslut med anledning av
sådana besvär får inte överklagas.