Förordning (1983:585) om avgift på landshypoteksinstitutionens grundfond

SFS nr
1983:585
Departement/myndighet
Finansdepartementet BE
Utfärdad
1983-05-26
Författningen har upphävts genom
SFS 2011:462
Upphävd
2011-11-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1992:1125

För den garantiförbindelse som staten enligt 27 § lagen (1970:65) om
Sveriges allmänna hypoteksbank och om landshypoteksföreningar ställer
till hypoteksinstitutionens förfogande i form av grundfond skall
hypoteksbanken betala en årlig avgift till staten. Avgiften är 0,33
procent av garantiförbindelsens belopp. Avgiften skall beräknas på
grundfondens storlek den 1 juli och betalas före utgången av juli månad.
Förordning (1992:1125).