Förordning (1983:592) med instruktion för statens elektriska inspektion

SFS nr
1983:592
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1983-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:809
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall med undantag av 3 § 1 och 3,
16 och 18 §§ samt i övrigt på det sätt som följer av denna förordning
tillämpas på statens elektriska inspektion.

Befogenhet som enligt verksstadgan tillkommer myndighet utövas av
statens energiverk i fråga om framställning till regeringen,
arbetsordning eller tjänsteföreskrifter, arbetstid samt annan ledighet
än semester. Vid tillämpning i övrigt av verksstadgan förstås med chefen
överinspektör.

Myndighets befogenhet enligt 15 kap. 3 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning utövas av energiverket.

Uppgifter

2 § Inspektionen är den lokala statliga organisationen för ärenden om
tillsyn över elektriska starkströmsanläggningar och därmed
sammanhängande frågor.

Organisation

3 § Chefsmyndighet för inspektionen är statens energiverk.

4 § För inspektionens verksamhet indelas riket i fem
inspektionsdistrikt, nämligen övre norra, nedre norra, östra, södra och
västra distrikten. Energiverket får föreskriva, att denna indelning icke
skall gälla i fråga om tillsynen över vissa slag av elektriska
starkströmsanläggningar.

Omfattningen av distrikten bestäms av energiverket.

Expeditionerna är förlagda,

till Skellefteå för övre norra distriktet,

till Hudiksvall för nedre norra distriktet,

till Stockholm för östra distriktet,

till Hässleholm för södra distriktet och

till Kristinehamn för västra distriktet.

5 § I varje distrikt finns en överinspektör.

Vid inspektionen är i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

6 § Överinspektören skall med biträde av honom underställda tjänstemän
fullgöra vad som åligger tillsynsman över elektriska
starkströmsanläggningar enligt lag eller annan författning eller enligt
föreskrifter som meddelats av statens energiverk. Energiverket har rätt
att föreskriva att anläggningar av visst slag skall vara undantagna från
överinspektörens tillsyn eller att denne skall ha tillsynen över sådana
anläggningar även inom annat inspektionsdistrikt.

7 § Överinspektören får uppdra åt annan tjänsteman med erforderlig
teknisk utbildning och sakkunskap att fullgöra arbetsuppgifter som
åligger överinspektören.

Tjänstetillsättning

8 § Överinspektörerna och övriga tjänster tillsätts och annan personal
antas av statens energiverk. Endast den som är svensk medborgare får
inneha eller utöva tjänst som överinspektör.

9 § Behörig till tjänst som överinspektör är den som vid teknisk
högskola avlagt avgångsexamen på elektroteknisk linje med inriktning på
starkströmsteknik eller äger däremot svarande kunskaper samt förvärvat
praktisk erfarenhet inom det elektriska starkströmsområdet.

Besvär

10 § Beslut av överinspektören eller annan tjänsteman vid inspektionen
får överklagas hos energiverket genom besvär, om annat ej är
föreskrivet.

Övriga bestämmelser

11 § Arbetsgivarens åligganden enligt 37 § anställningsförordningen
(1965:601) fullgörs av energiverket.