Förordning (1983:599) om statsbidrag till vissa elevresor

SFS nr
1983:599
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:967
Upphävd
1991-07-01

1 § Den, som i ett län är huvudman enligt lagen (1978:438) om
huvudmannaskap för viss kollektiv persontrafik, får enligt
föreskrifterna i denna förordning statsbidrag till kostnaderna för vissa
elevresor.

2 § Bidraget ges till kostnader för sådana dagliga resor som företas av
elever, vilka studerar vid läroanstalter och utbildningslinjer i länet
och som har rätt till studiehjälp enligt studiestödslagen (1973:349).

Bidraget skall avse kostnaderna för sådana resor som äger rum mellan
bostaden och skolan och där färdvägen är minst sex kilometer.

3 § Bidraget lämnas till huvudmannen om denne har åtagit sig ansvaret
för resorna.

Huvudmannen får bestämma hur resorna skall ske. Om de inte kan ske med
kollektivt färdmedel som huvudmannen tillhandahåller eller anvisar,
skall huvudmannen lämna ersättning till eleven för hans resekostnader.

4 § Frågor om bidragen prövas av centrala studiestödsnämnden.

5 § Bidragen beräknas för ett redovisningsår i sänder. Varje
redovisningsår avser tiden den 1 juli–den 30 juni nästa år.

6 § De bidragsmedel som är tillgängliga för ett redovisningsår fördelas
mellan huvudmännen på grundval av dels det beräknade elevantalet under
redovisningsåret, dels taxorna för månadskort den 1 april året före
redovisningsåret. I ärendet skall Svenska kommunförbundet och
Landstingsförbundet ges tillfälle att yttra sig. Förordning (1989:618).

7 § Centrala studiestödsnämnden skall betala ut bidragen kvartalsvis i
förskott med en fjärdedel vid varje tillfälle.

8 § Sådan verksamhet till vilken bidrag lämnas står under tillsyn av
centrala studiestödsnämnden.

Nämnden skall meddela de föreskrifter och allmänna råd som behövs för
verkställigheten av denna förordning.

9 § Centrala studiestödsnämndens beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.

Övergångsbestämmelser

1983:599

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1983.

För redovisningsåret 1983/84 beräknas bidragen enligt 6 § enligt
bestämmelser som regeringen eller den myndighet regeringen utser
meddelar särskilt.