Förordning (1983:675) om överföring av medel enligt lagen (1983:219) om tillfällig vinstskatt;

SFS nr
1983:675
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1983-06-16
Författningen har upphävts genom
SFS 2000:937
Upphävd
2001-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1983:1123

g
1 § Vinstskatt som betalas in till riksskatteverket enligt lagen
(1983:219) om tillfällig vinstskatt skall utan dröjsmål överföras till
riksförsäkringsverket. Med vinstskatt avses även preliminärbelopp.
Förordning (1983:1123).

2 § Är ett bolag berättigat att återfå erlagd vinstskatt eller har
bolaget rätt till utbetalning enligt 4 § lagen (1983:219) om
tillfällig vinstskatt, skall riksförsäkringsverket efter anmaning från
riksskatteverket utan dröjsmål överföra motsvarande belopp till
riksskatteverket. Förordning (1983:1123).

Övergångsbestämmelser

1983:1123

Denna förordning träder i kraft dagen efter den dag, då förordningen
enligt uppgift på den har utkommit från trycket i Svensk
författningssamling, men tillämpas för tid från och med den 1 januari
1984.

Riksskatteverket skall lämna uppgift till riksförsäkringsverket om de
vinstskattemedel som under år 1983 överförts till allmänna
pensionsfonden.

2000:937

Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande vinstskatt som
betalats enligt den upphävda lagen (1982:219) om tillfällig
vinstskatt.