Förordning (1983:682) om tillämpning av en internationell konvention om ömsesidigt administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott, m.m.

SFS nr
1983:682
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1983-06-16
Ändring införd
t.o.m. SFS 1999:496

Tullsamarbetsrådet (Customs Cooperation Council, CCC) antog den 22 maj
1975 en rekommendation om central registrering av upplysningar om
tullbedrägerier. Sverige har antagit denna rekommendation. Vidare
antog rådet den 9 juni 1977 en internationell konvention om ömsesidigt
administrativt bistånd för att förhindra, utreda och beivra tullbrott.
Sverige har anslutit sig till konventionen jämte konventionsbilagorna
I, III, IV, VIII, IX och X. Rekommendationen och konventionen med
nämnda bilagor skall gälla här i riket från och med den 3 augusti
1983.

Rekommendationen och konventionen jämte ovannämnda bilagor i engelsk
text och svensk översättning bifogas denna förordning som bilagorna 1
och 2.

Föreskrifter om verkställigheten av denna förordning meddelas av
Tullverket. Förordning (1999:496).