Cirkulär (1983:684) om statsmyndigheternas anmälningsskyldighet i ärenden enligt 136 a § byggnadslagen (1947:385)

SFS nr
1983:684
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1983-06-30
Upphävd
1987-07-01

Enligt 136 a § byggnadslagen (1947:385, omtryckt 1981:872) skall
regeringen pröva tillkomsten och lokaliseringen av industriella eller
liknande verksamheter, som är av väsentlig betydelse för hushållningen
med energi (prop. 1975:30, NU 30, CU 28, rskr 202 och 203), med
träfiberråvara (prop. 1975/76: 56, CU 8, rskr 123 och CU 1975/76: 17,
rskr 278) eller med landets samlade mark- och vattentillgångar (prop.
1972:111 bil. 2, CU 35, rskr 348).

Genom riksdagens beslut med anledning av prop. 1982/83: 167 om ändring
i byggnadslagen m. m. har bestämmelserna ändrats i fråga om
hushållningen med träfiberråvara med giltighet från och med den 1 juli
1983 (CU 32, rskr 359, SFS 1983:517).

Bestämmelserna i 136 a § byggnadslagen innebär att prövningsskyldighet
är föreskriven i vissa fall. Sålunda skall vissa i paragrafen
uppräknade nyanläggningar alltid prövas av regeringen (andra stycket).
Prövningsskyldighet föreligger även för utvidgning av skogsindustriell
verksamhet som medför viss ökad förbrukning av träfiberråvaror liksom
för utvidgning eller annan ändring av verksamheten vid anläggning för
framställning av träfiberbränsle och vid eldningsanläggning, om viss
mängd träfiberråvaror kommer att användas (tredje och fjärde
styckena).

Nyanläggning eller utvidgning av verksamhet som inte omfattas av den
särskilt föreskrivna prövningsskyldigheten men är av väsentlig
betydelse för hushållningen med energi, med träfiberråvara eller med
landets samlade mark- och vattentillgångar skall prövas, om regeringen
i visst fall beslutar om detta (sjunde stycket). I prop. 1972:111
(bil. 2, s. 398) angående hushållning med mark och vatten uttalade
chefen för dåvarande civildepartementet att det utan särskild
bestämmelse torde åligga vederbörande myndighet att anmäla behovet av
sådant särskilt beslut om prövning enligt 136 a § byggnadslagen.

Regeringen erinrar härmed de statliga myndigheterna om skyldigheten
att till regeringen anmäla behovet av beslut om prövning med stöd av
136 a § sjunde stycket byggnadslagen. Anmälan skall göras när
myndigheten har fått kännedom om att förberedelser vidtas för
nyanläggning samt utvidgning eller annan ändring av en verksamhet, om
de åtgärder förberedelserna avser kan vara av väsentlig betydelse för
hushållningen med energi, med träfiberråvara eller med landets samlade
mark- och vattentillgångar.