Förordning (1983:687) om återbetalning av lån för anskaffning av studentkårlokaler m.m.

SFS nr
1983:687
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-06-09

1 § I denna förordning meddelas vissa bestämmelser om sådana lån som
har beviljats enligt kungörelsen (1964:398) om lån för anskaffning av
studentkårlokaler eller kungörelsen (1970:273) om lån för inredning
och utrustning för vissa studentkårlokaler.

2 § Ett lån skall, i den mån det inte har fastställts att vara
räntefritt och stående, förräntas och betalas tillbaka med en fast,
vid lånets beviljande bestämd annuitet. Räntefoten skall vara lika med
den vid beviljandet gällande normalräntan för lån från statens
utlåningsfonder.

Beträffande lån för nybyggnader eller inredning och utrustning skall
annuiteten bestämmas så att lånet, i den mån det inte är räntefritt
och stående, blir slutamorterat inom tjugofem år. I fråga om äldre
byggnader skall amorteringstiden bestämmas med hänsyn till lånets
storlek samt byggnadens ålder och beskaffenhet.

Låntagaren får betala tillbaka större belopp än som anges i första och
andra styckena.

3 § En räntefri stående del av ett lån får inte i annat fall än som
avses i 5–7 §§ från statens sida sägas upp till betalning före
utgången av den enligt 2 § bestämda amorteringstiden. Vid utgången av
amorteringstiden skall den räntefria stående delen av lånet avskrivas
eller, om det finns särskilda skäl, betalas tillbaka. Beslut om detta
meddelas av regeringen.

4 § I fråga om förvaltningen av studentkårlokaler eller inredning och
utrustning skall gälla de kontrollbestämmelser som bostadsstyrelsen
meddelar. Låntagaren är skyldig att hålla den byggnad eller inredning
och utrustning som avses med lånet försäkrad mot brand och
vattenskada. Försäkringen skall avse ett betryggande belopp.

Om det inte medför större olägenhet för låntagaren, bör en
studentkårlokal, för vilken lån har beviljats enligt kungörelsen
(1964:398) om lån för anskaffning av studentkårlokaler, i skälig
omfattning och på skäliga villkor upplåtas som kårlokal för annan
studentorganisation och som allmän samlingslokal enligt kungörelsen
(1973:400) om statligt stöd till allmänna samlingslokaler.

5 § En låntagare som har erhållit lån enligt kungörelsen
(1964:398) om lån för anskaffning av studentkårlokaler är skyldig att
efter uppsägning omedelbart betala tillbaka hela lånet, om

a) byggnaden vanvårdas,

b) studentkårlokalen inte opartiskt och i skälig omfattning hålls
tillgänglig för sådan upplåtelse, som avses i 4 § andra stycket,

c) låntagaren, till förfång för ändamålet med lokalerna, utnyttjar
dessa i uppenbart vinstsyfte,

d) fastigheten eller tomträtten utan medgivande av bostadsstyrelsen
helt eller delvis övergår till någon annan eller, om låntagaren
innehar marken med annan nyttjanderätt än tomträtt, nyttjanderätten
upphör före utgången av den tid som förutsattes då lånet beviljades.

6 § En låntagare som har erhållit lån enligt kungörelsen (1970:273) om
lån för inredning och utrustning för vissa studentkårlokaler är
skyldig att efter uppsägning omedelbart betala tillbaka hela lånet, om
rätten till inredningen och utrustningen utan medgivande av
bostadsstyrelsen helt eller delvis övergår till någon annan eller den
restaurangverksamhet som bedrivs av låntagaren upphör före utgången av
den tid som förutsattes då lånet beviljades.

7 § En låntagare är även skyldig att efter uppsägning omedelbart
betala tillbaka hela lånet, om

a) låntagaren genom en bedräglig uppgift har föranlett att lånet har
beviljats,

b) låntagaren försummar att erlägga en föreskriven annuitet,

c) låntagaren underlåter att erlägga avgifter för sådan försäkring som
avses i 4 § första stycket eller åsidosätter något annat villkor för
försäkringens giltighet,

d) låntagaren på annan grund med hänsyn till låneändamålet
uppenbarligen inte längre bör få inneha lånet.

8 § Frågor om uppsägning av lån prövas av bostadsstyrelsen. Om en
länsstyrelse finner att det föreligger skäl att säga upp ett lån
enligt 5–7 §§, skall länsstyrelsen göra anmälan om detta till
bostadsstyrelsen.

9 § En annuitet skall betalas halvårsvis till länsstyrelsen på den tid
som anges i skuldförbindelsen.

På en annuitet eller ett eljest till betalning förfallet lånebelopp,
som inte betalas inom åtta dagar efter förfallodagen, är låntagaren
skyldig att betala dröjsmålsränta, räknat från förfallodagen till dess
betalning sker, enligt de grunder som har bestämts för lånet eller som
annars gäller.

10 § Länsstyrelsen skall på ett betryggande sätt förvara säkerheter
som har lämnats för lån samt i övrigt vidta de åtgärder som behövs för
att säkerställa och driva in statens fordringar i anledning av
utlämnade lån.