Förordning (1983:688) med instruktion för regeringskansliets förvaltningskontor

SFS nr
1983:688
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1983-10-02
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1147
Upphävd
1989-01-01

Uppgifter

1 § Regeringskansliets förvaltningskontor är ett gemensamt förvaltnings-
och arbetsgivarorgan för frågor som enbart rör statsrådsberedningen,
departementen, utrikesrepresentationen, förvaltningskontoret eller
kommittérna.

Förvaltningskontoret får i mån av resurser också fullgöra begränsade
förvaltningsuppgifter åt andra statliga myndigheter. Förordning
(1984:107).

2 § Det åligger förvaltningskontoret att svara för

— gemensamma personalpolitiska och personaladministrativa frågor,

— gemensamma frågor som rör service, administration och
rationalisering, dock inte såvitt rör utrikesförvaltningen.

3 § Förvaltningskontoret företräder staten som arbetsgivare, när det
gäller att

1. fastställa arvoden och andra anställningsvillkor för
arvodesanställda, i den mån villkoren inte är reglerade i centralt
kollektivavtal och om regeringen inte bestämmer något annat,

2. träffa kollektivavtal, i den mån det kan ske enligt centralt
kollektivavtal och om regeringen eller statens arbetsgivarverk inte
bestämmer något annat,

3. utöva befogenheter eller fullgöra skyldigheter enligt lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller enligt kollektivavtal i
andra fall än som följer av 2, om regeringen eller arbetsgivarverket
inte bestämmer något annat. Förordning (1987:615).

4 § Förvaltningskontoret får inom det område som avses i 3 § besluta att
staten i vissa ärenden eller grupper av ärenden skall företrädas av ett
departement eller av statsrådsberedningen.

Organisation

5 § Förvaltningskontoret leds av en styrelse som består av fem personer.

Styrelsen utses av regeringen. Bland ledamöterna förordnar regeringen en
ordförande och en vice ordförande. Förordning (1987:118).

6 § Styrelsen biträds av en delegation, regeringskansliets
förvaltningsdelegation.

Styrelsens ordförande är ordförande också i delegationen. Av övriga
ledamöter i delegationen utser statsrådsberedningen en och varje
departement en. Bland sådana som är ledamöter i både styrelsen och
delegationen utser regeringen en vice ordförande i delegationen.

För varje ledamot i delegationen, utom för ordföranden, finns en
personlig ersättare, som utses av den som skall utse ledamoten.
Förordning (1987:78).

7 § Chef för förvaltningskontoret är en förvaltningsdirektör.

8 § Förvaltningskontoret bestämmer vilka enheter och sekretariat som
skall finnas inom kontoret.

Varje enhet och sekretariat förestås av en chef. Förordning (1985:739).

9 § Hos förvaltningskontoret finns i övrigt personal enligt särskilda
beslut av regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel får förvaltningskontoret anlita
utomstående för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

10 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare frågor och frågor av principiell art,

2. viktigare frågor om förvaltningskontorets organisation och
arbetsformer,

3. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

4. frågor om tillsättning av tjänster som chef för enhet och sekretariat
samt övriga tjänster som anges i förvaltningskontorets arbetsordning,

5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

6. andra frågor som styrelsens ledamöter, förvaltningsdelegationen eller
förvaltningsdirektören hänskjuter till styrelsen.

11 § Styrelsen är beslutför, när ordföranden och minst två andra
ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall
om möjligt samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:962).

11 a § Vid styrelsens sammanträden har förvaltningsdirektören närvaro-
och yttranderätt.

Styrelsen kan besluta att en ledamot av förvaltningsdelegationen får
närvara och yttra sig vid beredningen av en särskild fråga.

Styrelsen bör, om inte särskilda skäl talar mot det, låta företrädare
för regeringskansliets arbetstagarorganisationer få närvara och yttra
sig vid sammanträdena i frågor som inte rör styrelsens roll som
arbetsgivarföreträdare. Förordning (1985:739).

12 § I viktiga eller principiella frågor skall styrelsen inhämta
yttrande från förvaltningsdelegationen.

Delegationen kan också på eget initiativ lägga fram förslag till
styrelsen.

13 § Förvaltningsdelegationen är beslutför, när ordföranden och minst
sex andra ledamöter är närvarande.

Vad som sägs i 11 a § första stycket tillämpas också på delegationen.

Vid delegationens sammanträden har också styrelseledamöterna närvaro-
och yttranderätt. Förordning (1986:962).

14 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, får ordföranden besluta ensam i
närvaro av förvaltningsdirektören samt den föredragande till vars
uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf skall
anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

15 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen avgörs av
förvaltningsdirektören. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att
de behöver prövas av förvaltningsdirektören, får de avgöras av någon
annan tjänsteman enligt vad som anges i förvaltningskontorets
arbetsordning eller i särskilda beslut.

16 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 15 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

17 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m.m. följer att förvaltningskontorets befogenhet att besluta kan
vara begränsad i vissa hänseenden.

18 § har upphävts genom förordning (1986:962).

19 § Förvaltningsdirektören får utan föredragning meddela beslut som
inte utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan
inställa sig.

20 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena.

21 § Föreskrifter om arkiv finns i förordningen (1976:1105) om arkiv hos
regeringskansliet.

Tjänstetillsättningar

22 § Förvaltningsdirektören förordnas av regeringen för högst sex år.
Andra tjänster tillsätts av förvaltningskontoret.

Överklaganden

23 § I fråga om överklagande av förvaltningskontorets beslut tillämpas
18 § allmänna verksstadgan (1965:600).

Förvaltningskontorets, statsrådsberedningens eller ett departements
beslut i ärenden som avses i 3 eller 4 § får överklagas bara vad gäller
frågor som enligt kollektivavtal skall avgöras av arbetsgivaren och bara
i den mån det får ske enligt annars gällande föreskrifter. Förordning
(1987:615).