Förordning (1983:695) med instruktion för statens mät- och provråd

SFS nr
1983:695
Departement/myndighet
Industridepartementet
Utfärdad
1983-06-09
Författningen har upphävts genom
SFS 1989:270
Upphävd
1989-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på statens mät- och
provråd även efter den 31 december 1988, då stadgan enligt
övergångsbestämmelserna till verksförordningen (1987:1100) upphör att
gälla.

Med chefen förstås vid tillämpningen av 5 § verksstadgan rådets
styrelseordförande och i övrigt kanslichefen. Förordning (1988:752).

Uppgifter

2 § Rådet är central förvaltningsmyndighet för teknisk kontroll och
mätteknik och har hand om den övriga verksamhet som åligger rådet enligt
författning eller särskilda beslut.

Det åligger rådet, enligt bestämmelserna i lagen (1985:1105) och
förordningen (1985:1106) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning
m.m. samt lagen (1974:897) och förordningen (1974:899) om
riksmätplatser, särskilt att

1. meddela föreskrifter och allmänna råd,

2. utöva tillsyn,

3. organisera och samordna teknisk kontrollverksamhet och mätteknik,

4. redovisa de totala kostnaderna för verksamheten vid riksmätplatserna
samt fördela de särskilda bidragsmedel som ställts till rådets
förfogande för riksmätplatsverksamheten,

5. bistå föreskrivande myndigheter med råd i tekniska kontrollfrågor och
hjälp att beräkna ekonomiska följder av föreskrifter om kontroll genom
teknisk provning,

6. följa utvecklingen inom det tekniska kontrollområdet, bland annat
genom att jämföra tekniska kontrollkrav inom olika föreskriftsområden
och vid behov föreslå åtgärder,

7. följa utvecklingen inom det mättekniska området och vid behov föreslå
åtgärder,

8. följa de internationella förhållandena inom sitt verksamhetsområde.
Förordning (1985:1108)

Organisation

3 § Rådet leds av en styrelse som består av en ordförande samt
ordförandena i mätnämnden och provnämnden. En av de senare är vice
ordförande i styrelsen.

Ordföranden och vice ordföranden utses av regeringen.

4 § Inom rådet finns en nämnd för frågor om teknisk kontroll
(provnämnden) och en nämnd för frågor om mätteknik (mätnämnden).

Vardera nämnden består av högst tio ledamöter som regeringen utser.
Bland ledamöterna förordnar regeringen en ordförande och en vice
ordförande.

För ledamöterna utser regeringen ersättare till det antal regeringen
bestämmer. Förordning (1985:1108)

5 § Inom rådet finns en enhet för samordning av kontroll genom teknisk
provning m. m. (Provcentrum) och en enhet för organisation och
samordning av mätteknik (Mätcentrum) samt ett kansli. Enheterna är
beredande och verkställande organ till provnämnden respektive
mätnämnden. Varje enhet förestås av en chef. En av enhetscheferna är
dessutom chef för rådets kansli. Förordning (1985:1108)

6 § Hos rådet är i övrigt anställda tjänstemän enligt
personalförteckning samt annan personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel får rådet anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

7 § Av styrelsen avgörs

1. frågor av principiell natur som berör såväl det tekniska
kontrollområdet som det mättekniska området,

2. frågor om avgifter från prov- och mätplatser,

3. anslagsfrågor och andra frågor av ekonomisk betydelse som är
gemensamma för prov- och mätnämndens verksamhetsområden,

4. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad N 21 och
antagande av annan personal med motsvarande löneställning,

5. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

6. andra frågor som provnämnden, mätnämnden eller kanslichefen
hänskjuter till styrelsen. Förordning (1985:1108)

8 § Av nämnderna avgörs ärenden inom respektive nämnds område.
Kanslichefen beslutar i administrativa frågor i den mån dessa inte
ankommer på styrelsen.

9 § Styrelsen är beslutför när minst två ledamöter är närvarande. När
ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter
närvara. Förordning (1986:826).

10 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan styrelseledamöterna. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta
sätt, får ordföranden besluta ensam i närvaro av den föredragande till
vars uppgifter ärendet hör. Beslut som fattas enligt denna paragraf
skall anmälas vid nästa sammanträde med styrelsen.

11 § I ärenden som skall avgöras av nämnd är nämnden beslutför när
ordföranden eller vice ordföranden och minst hälften av nämndens övriga
ledamöter är närvarande.

Nämnden skall yttra sig i frågor som skall avgöras av styrelsen och som
angår respektive nämnds verksamhetsområde. Förordning (1986:826).

12 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får styrelsen
överlämna åt styrelsens ordförande eller åt kanslichefen eller annan
tjänsteman att avgöra vissa ärenden eller grupper av ärenden som inte är
av sådan beskaffenhet att de behöver prövas av styrelsen.

13 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får nämnderna
överlåta åt respektive nämnds ordförande eller åt enhetschef eller annan
tjänsteman att avgöra vissa ärenden eller grupper av ärenden som inte är
av sådan beskaffenhet att de behöver prövas av nämnden.

14 § Styrelseärenden avgörs efter föredragning som ankommer på
kanslichefen, chefen för den enhet dit ärendet hör eller någon särskilt
förordnad föredragande. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut
får dock medges att ärenden som handläggs enligt 12 § avgörs utan
föredragning.

Chefen för en enhet får närvara när ett styrelseärende som hör till hans
enhet föredras av någon annan. Förordning (1985:1108).

15 § Föredragningen av ett nämndärende ankommer på chefen för den enhet
dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande. I
arbetsordningen eller genom särskilda beslut får medges att ärenden som
handläggs enligt 13 § avgörs utan föredragning.

16 § har upphävts genom förordning (1986:826).

17 § Ordföranden i styrelsen eller i en nämnd, en enhetschef eller,
efter beslut av ordföranden i styrelsen, andra tjänstemän får begära in
förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärenden hos rådet.

Tjänstetillsättning

18 § Ordföranden och övriga ledamöter i styrelsen och i nämnderna
förordnas för högst tre år.

Tjänster som enhetschef och kanslichef tillsätts av regeringen efter
anmälan av ordföranden i styrelsen.

Andra tjänster tillsätts av rådet.

19 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:600) lämnas av rådet även i fråga om enhetschefer och
kanslichefen. Förordning (1985:1108).