Förordning (1983:704) om statsbidrag till praktikplatser på fartyg

SFS nr
1983:704
Departement/myndighet
Kommunikationsdepartementet
Utfärdad
1983-06-22
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:896
Upphävd
1996-10-01

1 § Statsbidrag utgår i mån av tillgång på medel till svenska
rederiföretag som inrättar praktikplatser för sjömän på svenska
fartyg.

Bidrag betalas ut till arbetsgivaren.

2 § Praktikplatserna skall inrättas i ett fartygs däcks- eller
maskinavdelning. Under praktiktiden får sjömannen inte ingå i den för
fartyget fastställda minimibesättningen. På fartyg för vilket
minimibesättning inte skall fastställas men som av sjöfartsverket
godkänts för inrättande av praktikplats, skall sjömannen tjänstgöra i
befattning utöver den ordinarie besättningen.

3 § Bidrag utgår för praktik som pågår minst två månader och som
fullgörs under tiden den 1 oktober 1983–den 30 september 1984, dock
längst till dess sjömannen har uppnått behörighet som matros eller
motorman. För sjöman som under denna tidsperiod uppnår sådan
behörighet utgår bidrag även för praktik som har fullgjorts under
tiden den 1 juli–den 30 september 1983.

4 § Bidrag utgår med högst 75 procent av arbetsgivarens kostnader för
lön till sjömannen och för sådana sociala kostnader som beräknas på
hans inkomst.

Bidrag utgår inte till resekostnader och traktamenten vid resa till
och från fartyget.

5 § Frågor om bidrag enligt denna förordning prövas av
sjöfartsverket.

6 § Arbetsgivaren skall underrätta sjöfartsverket så snart han har
inrättat en praktikplats för vilken han avser söka bidrag.

7 § Ansökan om bidrag görs skriftligen senast tre månader efter det
att praktiktiden har upphört, dock senast den 31 december 1984.

8 § Till ansökningshandlingen skall fogas utdrag från sjömansregistret
om sjömannens tjänstgöring eller annan utredning som sjöfartsverket
kan godkänna samt bestyrkt utdrag ur sökandens räkenskaper i fråga om
lönekostnader för sjömannen.

9 § Den som ansöker om bidrag skall, om så begärs, tillhandahålla
sjöfartsverket redovisningshandlingar och underlag härför i form av
lönebesked eller liknande.

10 § Ett beslut av sjöfartsverket enligt denna förordning får inte
överklagas.

11 § Föreskrifter för verkställigheten av denna förordning meddelas av
sjöfartsverket.

Övergångsbestämmelser

1983:704

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1983, då förordningen
(1982:856) om statsbidrag till praktikplatser på fartyg skall upphöra
att gälla. Den upphävda förordningen gäller dock fortfarande i fråga
om praktiktid som har fullgjorts före den 1 oktober 1983.