Förordning (1983:733) med instruktion för statens råd för byggnadsforskning

SFS nr
1983:733
Departement/myndighet
Bostadsdepartementet
Utfärdad
1983-06-16
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:232
Upphävd
1988-07-01

Inledande bestämmelser

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3
§ 1 och 16 §, tillämpas på statens råd för byggnadsforskning.

Uppgifter

2 § Rådet har till uppgift att ta initiativ till samt främja och
stödja forskning och utvecklingsarbete inom planläggnings-, byggnads-
och anläggningsområdet.

3 § Det åligger rådet särskilt att fortlöpande

1. hålla sig underrättat om det behov av forskning och
utvecklingsarbete som finns inom rådets verksamhetsområde,

2. ta initiativ till forsknings- och utvecklingsarbete av betydelse
samt främja och stödja sådant arbete,

3. organisera och stödja samarbete i fråga om forsknings- och
utvecklingsarbete samt främja kontakter mellan byggsektorn och
forskningsinstitutioner,

4. planera för forsknings- och utvecklingsarbete samt lämna bidrag och
lån till sådant arbete,

5. övervaka att bidrag och lån kommer till avsedd användning,

6. svara för information om forskning och forskningsresultat,

7. främja och ta initiativ till internationellt forskningssamarbete.

Rådet får inte vara huvudman för forskning.

4 § Rådet får besluta att anslag som rådet har beviljat inte längre
skall lämnas, om den verksamhet som anslaget avser inte uppfyller de
krav som bör ställas på verksamheten.

Organisation

5 § Rådet leds av en styrelse som består av en ordförande och högst
tolv andra ledamöter.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m.m. skall tillämpas på rådet.

6 § Hos rådet finns en vetenskaplig nämnd. Den skall särskilt följa
och utvärdera den forskning till vilken rådet har fördelat medel och i
övrigt bistå vid beredning av frågor om vetenskaplig bedömning av
forsknings- och utvecklingsarbete.

7 § Chef för rådet är en föreståndare.

8 § Inom rådet finns ett kansli samt de enheter för forsknings- och
utvecklingsarbete som styrelsen bestämmer.

9 § Hos rådet finns i övrigt personal i mån av behov och tillgång på
medel.

I mån av behov och tillgång på medel får rådet anlita utomstående för
särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

10 § Av styrelsen avgörs

1. viktigare författningsfrågor,

2. viktigare frågor om planläggning och genomförande av åtgärder inom
rådets verksamhetsområde,

3. frågor om beviljande av större bidrag och lån,

4. viktigare frågor om rådets organisation och arbetsformer,

5. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

6. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad F 19 eller, vid
tillsättning av tjänst i rörlig lönegrad, frågor om placering i lägst
lönegrad F 19,

7. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

8. andra frågor som föreståndaren hänskjuter till styrelsen.

11 § Styrelsen sammanträder när ordföranden bestämmer det eller när
minst tre andra ledamöter eller föreståndaren begär det.

12 § Styrelsen är beslutför när ordföranden eller vice ordföranden och
minst halva antalet övriga ledamöter är närvarande. När ett ärende av
större vikt handläggs, skall om möjligt samtliga ledamöter närvara.
Förordning (1986:774).

13 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan ordföranden, vice ordföranden och minst halva antalet övriga
ledamöter. Kan ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får
ordföranden besluta ensam i närvaro av föreståndaren eller av den
föredragande till vars uppgifter ärendet hör. Beslut, som fattas
enligt denna paragraf, skall anmälas vid nästa sammanträde med
styrelsen.

14 § Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen, avgörs av
föreståndaren ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slaget
att de behöver prövas av föreståndaren, får de avgöras av annan
tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda
beslut.

15 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 14 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på föreståndaren eller chefen
för den enhet dit ärendet hör eller på en särskilt förordnad
föredragande.

Chefen för en enhet har rätt att närvara när ett ärende som tillhör
den enheten föredras av någon annan.

16 § har upphävts genom förordning (1986:774).

17 § Föreståndaren får utan föredragning meddela beslut som inte utan
olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa sig.

18 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får begära förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena.

19 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i
statlig tjänst m.m. följer att rådets befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

Tjänstetillsättning m.m.

20 § Föreståndaren och ordföranden i vetenskapliga nämnden förordnas
av regeringen efter anmälan av ordföranden i rådets styrelse. Övriga
ledamöter i vetenskapliga nämnden och tjänster inom rådet tillsätts av
rådet.

21 § Ledamöter i rådets styrelse förordnas av regeringen för tre år.

Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen.
Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

Besvär

22 § Rådets beslut i frågor om bidrag eller lån får inte
överklagas.

Övriga bestämmelser

23 § Bestämmelserna i 15 kap. 4 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning skall gälla den som innehar eller uppehåller tjänsten
som föreståndare.