Lag (1983:738) om bekämpande av salmonella hos djur

SFS nr
1983:738
Departement/myndighet
Jordbruksdepartementet
Utfärdad
1983-07-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1999:658
Upphävd
1999-10-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1998:212

1 § För att bekämpa och hindra spridning av uppkommen
salmonellainfektion hos husdjur och hos andra djur som hålls i
fångenskap får statens jordbruksverk besluta om

1. slakt eller annan avlivning av djur eller oskadliggörande av ägg,

2. isolering av djur eller andra begränsningar i hanteringen av djur
eller varor som kan vara infekterade,

3. smittrening av lokaler eller föremål som kan vara infekterade,

4. andra åtgärder som är nödvändiga från bekämpningssynpunkt, såsom i
fråga om transport av djur eller varor, provtagning eller vaccination.

Ett beslut enligt första stycket skall upphävas, så snart det blivit
klarlagt att förutsättningarna för beslutet inte längre föreligger. Lag
(1991:397).

2 § Den som yrkesmässigt håller fjärderfä skall låta utföra och
bekosta undersökning av djuren i fråga om salmonella enligt
föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer. Detsamma gäller den som har ett kläckeri och
producerar fjäderfä.

Den som yrkesmässigt driver verksamhet för kläckning av ägg eller
yrkesmässigt håller fjäderfä för produktion av ägg är skyldig att
föra anteckningar och lämna uppgifter om verksamheten enligt
föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer. Lag (1995:363).

3 § Tillsynen över efterlevnaden av beslut enligt 1 § utövas genom
veterinär som jordbruksverket bestämmer.

Veterinären har rätt att för tillsynen få tillträde till områden,
lokaler och andra utrymmen.

Den som innehar djur eller varor eller annan egendom som berörs av ett
beslut enligt 1 § är skyldig att lämna det biträde som behövs för
tillsynen. Lag (1991:397).

4 § Jordbruksverket får meddela föreläggande som uppenbart behövs för
efterlevnaden av denna lag. I beslut om föreläggande får
lantbruksstyrelsen sätta ut vite.

Underlåter någon att fullgöra vad som åligger honom enligt denna lag
eller enligt föreläggande, får jordbruksverket förordna om rättelse på
hans bekostnad.

Polismyndigheterna skall lämna den handräckning som behövs för att denna
lag skall efterlevas. Lag (1991:397).

5 § Jordbruksverket får besluta att befogenhet som ankommer
på verket enligt 1 §, 3 § första stycket och 4 § första och andra
styckena helt eller delvis skall ankomma på länsstyrelsen.

Jordbruksverket får också besluta att befogenhet som ankommer på
verket enligt 1 § helt eller delvis skall ankomma på den veterinär
som verket bestämmer. Lag (1993:1479).

6 § Till böter döms den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bryter mot beslut enligt 1 §,

2. underlåter att fullgöra vad som åligger honom enligt föreskrift som
meddelats med stöd av 2 §,

3. vid fullgörande av uppgiftsskyldighet enligt 2 § andra stycket lämnar
oriktig uppgift rörande något förhållande av betydelse, om inte
gärningen är belagd med straff i brottsbalken.

Den som har överträtt ett vitesföreläggande enligt 4 § döms inte till
ansvar enligt denna lag för gärning som omfattas av föreläggandet.

Innefattar brott som avses i första stycket 1 olovlig transport av djur
eller varor, skall sådan egendom förklaras förverkad, om det inte är
uppenbart obilligt. I stället för egendomen kan dess värde förklaras
förverkat.

7 § Beslut av länsstyrelsen eller av veterinär får överklagas
hos Jordbruksverket.

Jordbruksverkets beslut i ett särskilt fall får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol. När veterinär först beslutat i
saken, skall Jordbruksverket föra det allmännas talan vid
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Beslut som har meddelats enligt denna lag gäller omedelbart, om
inte något annat bestäms. Lag (1998:212).

Övergångsbestämmelser

1983:738

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1984, då förordningen (1961:309)
om bekämpande av salmonellainfektion hos djur m. m. skall upphöra att
gälla.

Bestämmelserna i denna lag skall tillämpas även i fråga om beslut som
har meddelats med stöd av den upphävda förordningen.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en föreskrift
som har ersatts genom en föreskrift i denna lag tillämpas i stället den
nya föreskriften.

1995:56

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995. Beslut som har meddelats
före ikraftträdandet överklagas enligt äldre bestämmelser.

1998:212

1. Denna lag träder i kraft den 1 juni 1998.

2. För beslut som meddelats före ikraftträdandet gäller äldre
bestämmelser.

1999:658

Lagen gäller dock fortfarande i de fall där sådant beslut om
bekämpning som avses i 1 § i den lagen har fattats före den
1 oktober 1999.