Tillkännagivande (1983:739) av vissa uppgifter om överenskommelser som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och privilegier i vissa fall

SFS nr
1983:739
Departement/myndighet
Utrikesdepartementet UDR
Utfärdad
1983-07-14
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:342
Upphävd
1987-06-12

De överenskommelser, som avses i 4 § lagen (1976:661) om immunitet och
privilegier i vissa fall har trätt i kraft respektive upphört att vara
bindande i förhållande till Sverige vid de tidpunkter som anges
nedan.

Tillämplig internationell Dag då över- Dag då över- År och nr i Sveriges
överenskommelse enskommelsen enskommelsen överenskommelser med
trätt i upphört att främmande makter (SÖ)

kraft för vara bindande
Sveriges del för Sverige

1 Stadga den 26 juni 1945 1946-11-19 – 1946:1
för den internationella
domstolen

2 Konventionen den 13 1947-08-28 – 1947:26
februari 1946 rörande
Förenta nationernas
privilegier och immu-
niteter

3 Konventionen den 21 1951-09-12 – 1951:84
november 1947 om privi- (ILO,FAO
legier och immunitet UNESCO,
för Förenta nationernas ICAO,
fackorgan Fund, Bank,
WHO,UPU,
ITU)
1953:60
(WMO)
1960:30
(IMCO, IFC, FAO,
WHO)
1962:36
(IDA)
1968:45
(IMCO)
1979:5
(WIPO, IFAD)

Avtal den 9 februari 1983 1983-05-01 – –
mellan Sverige och (IMO, WMU)
den internationella
sjöfartsorganisationen
om världssjöfarts-
univeristet

Tillämplig internationell Dag då över- Dag då över- År och nr i Sveriges
överenskommelse enskommelsen enskommelsen överenskommelser med
trätt i upphört att främmande makter (SÖ)

kraft för vara bindande
Sveriges del för Sverige

4 Allmän överenskommelse 1952-09-10 – 1950:106
den 2 september 1949 (avser huvud- – 1953:23
rörande Europarådets överenskom-
privilegier och immu- melsen)
nitet jämte tilläggs- 1956-07-11
protokoll den 6 november (avser till-
1952 läggsproto-
kollet)

5 Konventionen den 15 1952-11-04 – 1952:32
december 1950 avseende
upprättande av ett råd
för samarbete på tull-
området med därtill
hörande annex angående
rådets rättskapacitet,
privilegier och immunitet

6 Andra tilläggsprotokoll 1956-12-15 – 1956:74
den 15 december 1956 till
den allmänna överenskom-
melsen rörande Europa-
rådets privilegier och
immunitet

7 Protokoll den 20 december 1960-01-05 – 1960:72
1957 rörande den domstol,
som upprättats genom
konventionen samma dag om
upprättande av säkerhets-
kontroll på atomenergiens
område

8 Avtal den 1 juli 1959 om 1961-09-08 – 1961:28
privilegier och immunitet (IAEA)
för det internationella
atomenergiorganet

9 Protokoll den 28 juli 1961-06-02 – 1961:19
1960 angående Euro- (EFTA)
peiska frihandels-
sammanslutningens
rättskapacitet, privi-
legier och immunitet

Tillämplig internationell Dag då över- Dag då över- År och nr i Sveriges
överenskommelse enskommelsen enskommelsen överenskommelser med
trätt i upphört att främmande makter (SÖ)

kraft för vara bindande
Sveriges del för Sverige

10 Konventionen den 14 1961-09-30 – 1961:21
december 1960 angående (OECD)
organisationen för
ekonomiskt samarbete
och utveckling med
därtill anslutande
protokoll

11 Avtal den 9 april 1975 – – 1975:94
om upprättande av en (OECD)
finansiell stödfond inom
organisationen för
ekonomiskt samarbete
och utveckling

12 Fjärde tilläggsproto- 1962-09-18 – 1962:55
kollet den 16 december
1961 till den allmänna
överenskommelsen rörande
Europarådets privilegier
och immunitet

13 Konvention den 18 mars 1967-01-28 – 1966:51
1965 om biläggande av
investeringstvister
mellan stat och med-
borgare i annan stat

14 Överenskommelse den 1966-09-29 – 1967:65
4 december 1965 om (AsDB)
upprättande av
Asiatiska utvecklings-
banken

15 Internationell konven- 1976-03-23 – 1971:42
tion den 19 december
1966 om medborgerliga
och politiska rättig-
heter

16 Europeisk överens- 1972-01-20 – 1971:48
kommelse den 16 maj
1969 om personer som
medverkar i förfarande
vid europeiska kommis-
sionen och domstolen
för de mänskliga rättig-
heterna

Tillämplig internationell Dag då över- Dag då över- År och nr i Sveriges
överenskommelse enskommelsen enskommelsen överenskommelser med
trätt i upphört att främmande makter (SÖ)

kraft för vara bindande
Sveriges del för Sverige

17 Protokoll den 19 maj 1980-10-09 – 1979:15
1978 om privilegier, (INTELSAT)
friheter och immuni-
teter för Intelsat

18 Konvention den 18 1978-10-16 – 1975:43
december 1971 om upp-
rättande av en in-
ternationell fond
för ersättning av
skador orsakade av
förorening genom olja

19 Överenskommelse den 29 1973-06-30 – 1973:69
november 1972 om upp- (ADF)
rättande av Afrikanska
utvecklingsfonden

20 Avtal den 12 april 1973 1973-07-01 – 1973:46
om Nordiska minister- (avser av- 1973:47
rådets sekretariat och talet)
deras rättsliga ställ- 1974-01-01
ning samt tilläggs- (avser till-
protokoll den 15 maj läggsproto-
1973 om Nordiska rådets kollet)
presidiesekretariat
och dess rättsliga
ställning

21 Protokoll fogat till 1975-11-01 – 1975:48
konvention den 11 oktober
1973 om upprättande av
ett europeiskt centrum
för medellånga väder-
prognoser, vilket proto-
koll avser immunitet
och privilegier för
centret

22 Protokoll den 12 juli 1975-07-25 – 1975:49
1974 om privilegier (ESO)
och immuniteter för
den europeiska organisa-
tionen för astronomisk
forskning rörande södra
stjärnhimlen

23 Bilaga 1 till konven- 1980-10-30 – 1976:53
tion den 30 maj (ESA)
1975 angående upprätt-
ande av ett europeiskt
rymdorgan

Tillämplig internationell Dag då över- Dag då över- År och nr i Sveriges
överenskommelse enskommelsen enskommelsen överenskommelser med
trätt i upphört att främmande makter (SÖ)

kraft för vara bindande
Sveriges del för Sverige

24 Avtal mellan Sverige och 1976-05-10 – 1976:150
europeiska atomenergi- (EURATOM)
gemenskapen om samarbete
inom området för styrd
termonukleär fusion och
plasmafysik

25 Överenskommelse den 4 1976-06-01 – 1976:31
december 1975 om upp-
rättande av Nordiska
investeringsbanken

26 1976 års internationella 1976-10-01 – 1976:23
kaffeavtal

27 Protokoll angående den 1978-05-01 – 1980:2
europeiska patentorga- (EPO)
nisationens privilegier
och immunitet, vilket
utgör del av den
europeiska patentkonven-
tionen den 5 oktober 1973

28 Konvention den 3 septem- 1979-07-16 – 1979:25
ber 1976 om upprättande (INMARSAT)
av en internationell
organisation för maritima
telekommunikationer via
satellit

29 Överenskommelse den 4 1982-12-30 – 1982:82
augusti 1963 om upp- (ADB)
rättande av Afrikanska
utvecklingsbanken

30 Stadga den 8 april 1979 – – 1980:14
för Förenta nationernas (UNIDO)
organisation för
industriell utveckling

31 Konvention den 15 juli – – –
1982 om upprättande av (EUTELSAT)
den europeiska tele-
satellitorganisationen
Eutelsat