Förordning (1983:744) om trafiken på Göta kanal

SFS nr
1983:744
Departement/myndighet
Näringsdepartementet
Utfärdad
1983-05-26
Ändring införd
t.o.m. SFS 2014:939

1 § Göta kanal, som ägs av AB Göta kanalbolag (kanalbolaget),
omfattar farlederna mellan Mem vid Slätbaken och Motala vid
Vättern (Östgötadelen) samt mellan Karlsborg vid Vättern och
Sjötorp vid Vänern (Västgötadelen). Förordning (2014:939).

2 § Efter förslag av kanalbolaget fastställer Transportstyrelsen efter
samråd med länsstyrelsen i Östergötlands län och länsstyrelsen i
Västra Götalands län föreskrifter för trafiken i kanalen.

Kanalbolaget skall inrätta och vidmakthålla säkerhetsanordningar i den
utsträckning Transportstyrelsen föreskriver. Förordning (2008:1129).

3 § Föreskrifter om broöppningar meddelas av länsstyrelsen i det län
där bron är belägen.

4 § Har upphävts genom förordning (2014:939).

5 § Till penningböter döms den som uppsåtligen eller av
oaktsamhet bryter mot en föreskrift som meddelats med stöd av 2 §
om förseelsen inte är att anse som ringa.

Straff döms inte ut enligt denna förordning, om gärningen är
belagd med straff i brottsbalken, sjölagen (1994:1009) eller
sjötrafikförordningen (1986:300). Förordning (1999:348).

Övergångsbestämmelser

1985:134

Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling och tillämpas fr.o.m. 1986.