Vattenrättsförordning (1983:788)

SFS nr
1983:788
Departement/myndighet
Miljödepartementet
Utfärdad
1983-09-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1388
Upphävd
1999-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1440

1 § Om det i vattenmål eller vid förrättning enligt vattenlagen (1983:291) är
fråga om tillstånd till vattenföretag vars tillåtlighet enligt Kammarkollegiet
bör prövas av regeringen enligt vad som anges i 11 kap. 3 § vattenlagen, skall
kollegiet i god tid innan målet sätts ut till huvudförhandling eller till-
ståndsbeslut meddelas anmäla saken till regeringen. Förordning (1993:223).

1 a § Om ett mål eller ärende rör ett sådant vattenföretag som avses i 3 kap.
6 § tredje stycket lagen (1987:12) om hushållning med naturresurser m. m.,
skall Kammarkollegiet samråda med Statens naturvårdsverk. Samråd skall också
ske i andra ärenden som är av sådan beskaffenhet som anges i 1 §.
Förordning (1993:223).

2 § Om kammarkollegiet för talan för att tillvarata allmänna intressen i
vattenmål eller vid förrättning enligt vattenlagen (1983:291) och en kommun
samtidigt för talan för att tillvarata allmänna intressen inom kommunen, skall
kammarkollegiet samråda med kommunen. Sådant samråd skall ske även i andra fall
när en fråga som är av allmänt intresse för en ort förekommer i vattenmål eller
vid förrättning.

Förrättningsmans behörighet m. m.

3 § Bestämmelser om behörighet att vara förrättningsman enligt 12 kap.
vattenlagen (1983:291) meddelas av statens jordbruksverk eller, då det
endast är fråga om avvattning av skogsmark, av skogsstyrelsen.
Förordning (1991:561).

4 § Innan länsstyrelsen förordnar en förrättningsman enligt 12 kap. vattenlagen
(1983:291), skall länsstyrelsen samråda med lantbruksstyrelsen eller, då det
är fråga om avvattning av skogsmark, med skogvårdsstyrelsen i länet.

När en förrättningsman förordnas, skall länsstyrelsen underrätta lantbruks-
styrelsen om förordnandet. Är det fråga om avvattning av skogsmark, underrättas
i stället skogsvårdsstyrelsen. Förordning (1991:80).

Protokoll, dagbok och aktbildning vid förrättning enligt 12 kap. vattenlagen
(1983:291) m. m.

5 § Protokoll skall föras över handläggning som sker vid sammanträde med
sakägare. Meddelas beslut som skall tas upp i protokoll eller behövs det
för att handläggningen skall kunna redovisas på ett tillfredsställande sätt,
skall protokoll föras även över annan handläggning.

6 § Protokoll skall föras och undertecknas av förrättningsmannen.

7 § I protokoll skall tas upp

1. tid och plats för handläggningen,

2. förrättningsmannen, gode männen, sakkunniga och eventuella tolkar,

3. sakägarna och deras ombud eller biträden med uppgift om vilka av dem som
är närvarande samt de fastigheter saken angår med angivande av sakägarnas
anknytning till fastigheterna,

4. andra som skall underrättas om sammanträde med sakägare och som är
närvarande,

5. vem som sökt förrättningen,

6. kort beteckning av saken,

7. fullmakter som lämnas muntligen inför förrättningsmannen,

8. överenskommelse, samtycke eller medgivande som fordras för viss åtgärd,
i fall då uppgiften inte har tagits in i någon handling som bilagts akten,

9. förrättningsmannens beslut och skiljaktig mening.

Uppgifterna under första stycket 3–5 får, om det är lämpligt, lämnas
genom hänvisning till en annan handling i akten.

Beslut som avser endast förfarandet vid förrättningen behöver inte tas
upp i protokoll. Detsamma gäller beslut att inställa en förrättning på
grund av att ansökan har återkallats och beslut att avvisa en ansökan.

8 § Protokoll som förs vid sammanträde med sakägare skall utöver vad som
följer av 7 § innehålla

1. kort redogörelse för sammanträdets gång,

2. yrkanden och invändningar som framställs vid sammanträdet, ändringar i
tidigare framställda yrkanden och invändningar samt medgivanden av yrkanden,

3. kort redogörelse för de omständigheter som åberopas vid sammanträdet
och yttranden över dessa,

4. redogörelse för den utredning som läggs fram,

5. vad som i övrigt kan antas få betydelse vid överklagande till domstol
eller annars bör bevaras för framtiden.

Har det som enligt första stycket 2–4 skall antecknas i protokoll tagits upp
i en annan handling i akten, skall i protokollet endast hänvisas till den
handlingen.

9 § Muntligt utlåtande av sakkunnig skall antecknas i protokollet i den omfatt-
ning utlåtandet kan antas vara av betydelse i ärendet. Förrättningsmannen får
dock förordna att utlåtandet skall spelas in i stället för att antecknas i
protokollet.

Inspelningen skall återges i vanlig skrift, när förrättningsmannen eller
domstol finner att det behövs eller sakägare eller någon annan begär avskrift.
Utskriften skall bestyrkas till sin riktighet av förrättningsmannen och
biläggas handlingarna i ärendet.

Inspelningen skall bevaras i oförändrat skick till dess ärendet slutligt
avgjorts. Om inspelningen har återgivits i vanlig skrift, får den förstöras.

10 § Protokoll över sammanträde med sakägare skall om möjligt sättas upp efter
hand som sammanträdet fortgår. Kan det inte ske, skall minnesanteckningar
föras. Med ledning av dessa skall protokollet sättas upp snarast möjligt efter
sammanträdets slut.

11 § När protokollet är uppsatt, skall förrättningsmannen anteckna detta,
sätta ut datum för anteckningen och underteckna den med namn eller signatur.

12 § Över varje ärende skall föras dagbok genom anteckningar på ett dagboksblad
som utvisar dagen då ärendet kommit in, vilka åtgärder som vidtagits och vilka
handlingar som kommit in eller upprättats i ärendet samt dagen för ärendets
avgörande.

Dagboksbladet förvaras i akten för ärendet.

13 § De handlingar som ges in eller upprättas i ärendet skall föras samman till
en akt. Akten skall förses med ett omslag.

Handlingar som tas upp i akten, dock ej handlingar som avses i 14 § första
stycket första meningen, skall förses med olika beteckningar efter hand som
de kommer in eller upprättas. Inkommande handlingar skall dessutom förses med
uppgift om inkomstdag.

Beslut som inte tas upp i protokoll skall antecknas på dagboksblad eller annan
handling i akten. Sådana beslut skall undertecknas med namn eller signatur av
förrättningsmannen.

14 § Sedan ärendet avgjorts genom lagakraftägande beslut eller dom, får minnes-
anteckningar och dubbletter av handlingar samt sådana missiv och delgivnings-
bevis som inte innehåller någon upplysning av betydelse i saken gallras ut ur
akten. Efter samma tid får även behörighetshandlingar gallras ut, om anteckning
görs i akten om innehållet i handlingarna och anteckningen bestyrks av
förrättningsmannen.

Om gallring i övrigt och om andra åtgärder i anslutning till arkivering av
akter finns särskilda föreskrifter.

15 § En avskrift av tillståndsbeslutet eller annat slutligt beslut vid för-
rättning skall sändas till kammarkollegiet och länsstyrelsen samt till kommuner
som har fört talan vid förrättningen. Har någon annan myndighet yttrat sig
under förrättningen, skall en sådan avskrift sändas också till den myndigheten.

16 § Inom sex månader efter det att förrättningen har avslutats genom ett
beslut som har vunnit laga kraft skall förrättningsmannen sända förrättnings-
akten

1. beträffande företag som endast rör avvattning av skogsmark till
skogsvårdsstyrelsen och

2. beträffande andra företag till länsstyrelsen.

Skogsvårdsstyrelserna och länsstyrelserna skall föra register över
förrättningsakter som sänds in till dem enligt första stycket eller
20 §. Förordning (1991:80).

Förteckning över vattendomstolens underrättelser till sakägare

17 § I vattendomstolens akt i ansökningsmål skall tas in en förteckning
över de underrättelser till sakägare som har sänts ut på grund av
bestämmelserna i 13 kap. 22 och 35 §§ vattenlagen (1983:291). I förteckningen,
som skall undertecknas av en tjänsteman vid tingsrätten, skall anges den dag
då underrättelserna har avlämnats till posten. Om det är lämpligt, räcker det
med en hänvisning i förteckningen till uppgifter i akten i fråga om sakägarnas
namn och hemvist. Om det inte framgår annat av omständigheterna, utgör för-
teckningen bevis om att underrättelser har avsänts till nämnda personer och
adresser den angivna dagen.

Översändande av vissa domar och beslut m. m.

18 § En avskrift av domstolens dom eller slutliga beslut i ansökningsmål
skall sändas till kammarkollegiet och länsstyrelsen samt till kommuner
som har fört talan i målet. Har någon annan myndighet yttrat sig i målet,
skall en sådan avskrift sändas också till den myndigheten.

En avskrift av domstolens dom eller slutliga beslut i ansökningsmål som
rör vattenföretag som anges i 1 kap. 3 § första stycket 1 vattenlagen
(1983:291) skall sändas till Sveriges meteorologiska och hydrologiska
institut. Förordning (1989:754).

19 § När en domstol i ett vattenmål har meddelat en dom som innefattar
bestämmelser till skydd för eller främjande av fisket, skall domstolen,
sedan tiden för överklagande av domen har gått ut, skyndsamt sända en
avskrift av de delar av domen som innehåller sådana bestämmelser till
fiskeriverket. Avskriften skall vara försedd med ett bevis som anger
om domen har överklagats eller inte. Förordning (1991:561).

20 § Sedan ett förrättningsmål eller ett överklagat förrättningsmål har
blivit avgjort genom en dom eller ett beslut som har vunnit laga kraft,
skall domstolen skyndsamt sända förrättningsakten samt en avskrift av
domen eller beslutet till den myndighet som anges i 16 § första stycket.

Översändande av kartor m. m. till fastighetsregistermyndigheten

21 § När ett beslut av förrättningsman eller domstol om inlösen enligt
vattenlagen (1983:291) av en fastighetsdel har vunnit laga kraft, skall
förrättningsmannen eller domstolen utan dröjsmål till lantmäterimyndigheten
sända dels karta och beskrivning som avses i 12 kap. 33 § och
13 kap. 46 § första stycket vattenlagen, dels sådant utdrag av beslutet
att det framgår vilket område som löses. På kartan skall intygas att den
har legat till grund för beslutet om inlösen.

När inlösen som avses i första stycket är fullbordad, skall länsstyrelsen
genast underrätta fastighetsregistermyndigheten om detta.

När beslut om skyddsområde för yt- eller grundvattentillgång enligt 19 kap.
2 § vattenlagen (1983:291) meddelats, ändrats eller upphävts skall läns-
styrelsen genast underrätta lantmäterimyndigheten.
Förordning (1995:1440).

Renovation

22 § Inom sex veckor efter utgången av varje kvartal skall vattendomstolen
till riksarkivet sända en avskrift av handlingarna i de vattenmål som har
slutligt avgjorts genom dom eller beslut som har vunnit laga kraft.

Underrättelser till inskrivningsmyndigheten m. m.

23 § Domstolen skall för anteckning i fastighetsboken eller tomträttsboken
skriftligen underrätta inskrivningsmyndigheten om förordnande som avses i
14 kap. 4 § första stycket vattenlagen (1983:291).

24 § Domstolen och förrättningsmannen skall för anteckning i fastighetsboken
eller tomträttsboken skriftligen underrätta inskrivningsmyndigheten om
förordnande enligt 16 kap. 10 § vattenlagen (1983:291) att en inskriven
särskild rättighet skall bestå eller upphöra.

25 § Länsstyrelsen skall för anteckning i fastighetsboken eller tomträttsboken
skriftligen underrätta inskrivningsmyndigheten om att inlösen av mark enligt
vattenlagen (1983:291) är fullbordad samt om förhållande som avses i 24 §
andra stycket lagen (1983:292) om införande av vattenlagen (1983:291).

26 § Har löseskilling eller intrångsersättning som tillkommer innehavare av
fideikommissegendom nedsatts enligt 17 § lagen (1983:292) om införande av
vattenlagen (1983:291), skall länsstyrelsen underrätta fideikommissnämnden
om det. Förordnande som avses i nämnda bestämmelse meddelas av nämnden.

Kungörelse enligt 16 kap. 15 § vattenlagen (1983:291)

27 § Besväras en fastighet av en inteckning som ursprungligen har beviljats
i en fastighet med en annan registerbeteckning, skall kungörelse som avses i
16 kap. 15 § vattenlagen (1983:291) innehålla uppgift om varje tidigare
registerbeteckning på fastighet vari inteckningen har gällt, dock inte be-
teckningen på fastighet från vilken inteckningen har avlyfts eller på
avstyckning.

Översändande av besiktningsprotokoll

28 § När länsstyrelsen har erhållit protokoll över besiktning enligt 18 kap.
3 § första stycket vattenlagen (1983:291), skall ett exemplar av detta sändas
till vattendomstolen för anteckning i vattenboken.

Föreskrifter inom vattenskyddsområden

29 § Länsstyrelsen meddelar sådana föreskrifter som avses i 19 kap. 3 §
vattenlagen (1983:291).

1995:1440

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1996.

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om
fastighetsregistermyndigheter som inrättats enligt lagen (1971:133)
om kommunal fastighetsbildningsmyndighet och
fastighetsregistermyndighet.