Vattenboksförordning (1983:789)

SFS nr
1983:789
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L1
Utfärdad
1983-09-29
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:1388
Upphävd
1999-01-01

1 § Vid varje vattendomstol skall föras en förteckning över
vattenföretag inom domsområdet (vattenbok).

2 § Vattenboken förs i fyra avdelningar med följande innehåll,
nämligen

första avdelningen: vattenföretag och vattenanläggningar för
tillgodogörande av vatten såsom drivkraft samt dammbyggnader, oavsett
om de avser sådant tillgodogörande eller ej,

andra avdelningen: vattenföretag och vattenanläggningar för allmänna
farleder, allmänna hamnar och allmänna flottleder,

tredje avdelningen: vattentäkter, samt

fjärde avdelningen: andra vattenföretag och vattenanläggningar enligt
vattenlagen (1983:291).

3 § Inom varje avdelning skall vattenboken vara upplagd efter
avrinningsområden och vid behov sektioner inom avrinningsområden.

4 § Inom första, andra och tredje avdelningen läggs upp ett blad för
varje anläggning eller företag.

Vattenboksblad inom fjärde avdelningen läggs upp för anteckning i
löpande följd av beslut rörande förekommande anläggningar eller
företag. I den mån det är lämpligt får dock blad läggas upp för skilda
grupper av anläggningar eller företag. Kan det antas att
vattendomstolen kommer att åter få ta befattning med en anläggning
eller ett företag som skall antecknas i fjärde avdelningen, får ett
särskilt blad läggas upp, varvid hänvisning till detta görs på det
blad som förs i löpande följd.

5 § Vattenboksbladen sätts in i en samlingspärm enligt lösbladssystem
samt numreras och ordnas i fortlöpande följd avdelningsvis. Inom varje
avdelning ordnas bladen efter avrinningsområden respektive sektioner
av avrinningsområden.

6 § När dom angående en anläggning eller ett företag meddelas av
vattendomstolen, skall anteckning om domen omedelbart göras i
vattenboken. Överklagas domen, skall dagen för vattenöverdomstolens
och högsta domstolens avgörande antecknas, så snart vattendomstolen
fått underättelse om avgörandet.

När vattendomstolen har fått besiktningsprotokoll enligt 28 §
vattenrättsförordningen (1983:788), skall dagen för besiktningen
antecknas i vattenboken.

7 § I samband med uppläggandet av vattenboksblad inom första och
tredje avdelningen skall på en särskild översiktskarta platsen för
anläggningen utmärkas med en ring eller något annat lämpligt tecken
samt samma nummer som på vattenboksbladet.

Övergångsbestämmelser

1983:789

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984, då kungörelsen
(1954:622) om vattenbokens inrättande och förande skall upphöra att
gälla. Den upphävda kungörelsen gäller dock fortfarande beträffande
anläggningar och företag enligt vattenlagen (1918:523).