Förordning (1983:790) om ersättning till vissa förrättningsmän

SFS nr
1983:790
Departement/myndighet
Miljö- och energidepartementet
Utfärdad
1983-09-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2005:1156

1 § Ersättning till förrättningsmän, som handlägger
förrättningar enligt lagen (1976:997) om vattenförbund och som
är anställda vid Statens jordbruksverk, länsstyrelse eller
Skogsstyrelsen, skall utgå enligt vad som gäller för dessa
myndigheters uppdragsverksamhet.

För andra förrättningsmän, som handlägger förrättningar som
avses i första stycket, bestäms grunderna för beräknande av
arvode genom avtal. I fråga om resekostnadsersättning och
traktamente gäller förordningen (1981:1265) om reseförmåner i
statliga uppdrag m.m. Förordning (2005:1156).

2 § Gode män vid förrättningar som avses i 1 § har rätt till dagarvode
med 300 kronor för varje tjänstgöringsdag. Sådant arvode betalas även
för varje särskild resdag, när minst åtta timmar mellan klockan 6 och 24
har tagits i anspråk för resan. Förordning (1989:268).

3 § Bestämmelser om vem som är skyldig att betala ersättning som avses i
denna förordning finns i de lagar som anges i 1 §.

Övergångsbestämmelser

1983:790

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984, då förordningen
(1976:1000) om ersättning till synemän och ombud vid vissa förättningar
skall upphöra att gälla. Om ansökan om förrättning eller besiktning har
gjorts eller förordnande enligt 3 kap. 11 § vattenlagen (1918:523) har
meddelats före ikraftträdandet, gäller äldre bestämmelser.

1986:858

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1987. För förrättningsmän
som har förordnats före ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.