Förordning (1983:818) om överförande av vissa uppgifter till centrala studiestödsnämnden

SFS nr
1983:818
Departement/myndighet
Utbildningsdepartementet
Utfärdad
1983-09-22

De uppgifter som, enligt punkterna 4 och 5 i övergångsbestämmelserna
till studiehjälpskungörelsen (1964:502) och punkterna 2 och 4 i
övergångsbestämmelserna till studiemedelskungörelsen (1964:592) samt
de bestämmelser som avses där, ankommer på poststyrelsen och
postverket, skall i stället ankomma på centrala studiestödsnämnden.