Förordning (1983:864) med instruktion för länsstyrelsernas organisationsnämnd

SFS nr
1983:864
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1983-11-10
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1151
Upphävd
1989-01-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall tillämpas på
länsstyrelsernas organisationsnämnd.

Uppgifter

2 § Länsstyrelsernas organisationsnämnd skall, i den mån det inte
ankommer på någon annan myndighet,

1. bistå länsstyrelserna i frågor som rör personal- och
ekonomiadministration, rationalisering samt administrativ utveckling,

2. efter samråd med riksarkivet meddela föreskrifter för länsstyrelsernas
diarieföring m.m.,

3. ge allmänna råd åt länsstyrelserna i frågor som rör allmänna
bestämmelser för arbetet, bland annat genom att utarbeta en
normalarbetsordning för dem,

4. fastställa formulär till blanketter för länsstyrelserna,

5. planlägga och anordna utbildning och konferenser för länsstyrelsernas
personal,

6. verka för samordning mellan länsstyrelserna samt mellan dessa och
andra myndigheter. Förordning (1987:237).

Organisation

3 § Nämnden leds av en styrelse som består av högst åtta personer. I
styrelsen ingår nämndens överdirektör. En av ledamöterna är ordförande
och en är vice ordförande.

För ledamöterna finns ersättare till det antal regeringen bestämmer.
Förordning (1986:1124).

4 § Överdirektören är chef för nämnden. För överdirektören finns en
ställföreträdare som utövar överdirektörens tjänst när denne har
förhinder. Ställföreträdaren inträder efter beslut av överdirektören
även i övrigt i dennes ställe vid behandlingen av vissa ärenden eller
grupper av ärenden.

Inom nämnden finns ett kansli och en redovisningscentral som är
gemensam för länsstyrelserna och civilbefälhavarna samt för
riksskatteverket, länsskattemyndigheterna, de lokala
skattemyndigheterna och kronofogdemyndigheterna. Förordning
(1986:1124).

5 § Hos nämnden finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får nämnden anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

6 § Av styrelsen avgörs

1. författningsfrågor,

2. frågor om normalarbetsordning och diarieplan för länsstyrelserna,

3. andra viktigare frågor som gäller länsstyrelserna,

4. frågor om nämndens verksamhetsinriktning, organisation och
arbetsformer,

5. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

6. frågor om tillsättning av tjänster i lägst lönegrad N 23,

7. frågor om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning,

8. andra frågor som överdirektören hänskjuter till styrelsen.
Förordning (1986:1124).

7 § Styrelsen är beslutför när ordföranden och överdirektören samt
minst två andra ledamöter är närvarande. När ett ärende av större vikt
handläggs, bör om möjligt samtliga ledamöter närvara.

Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för behandling av ärendet, avgörs detta genom meddelanden
mellan ordföranden, överdirektören och minst två andra ledamöter. Kan
ärendet inte lämpligen avgöras på detta sätt, får överdirektören
besluta ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter
ärendet hör. Beslut, som fattas enligt detta stycke, skall anmälas vid
nästa sammanträde med styrelsen. Förordning (1986:1124).

8 § Ärenden, som inte skall avgöras av styrelsen, avgörs av
överdirektören ensam. I den mån sådana ärenden inte är av det slag att
de behöver prövas av överdirektören, får de avgöras av annan
tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen eller i särskilda
beslut. Förordning (1984:752).

9 § Ärenden avgörs efter föredragning, som ankommer på den tjänsteman
till vars uppgifter ärendet hör eller på en särskilt förordnad
föredragande. I arbetsordningen eller genom särskilda beslut får dock
medges att ärenden som handläggs enligt 8 § andra meningen avgörs utan
föredragning.

Överdirektören får överta beredningen och föredragningen av ärenden
som skall avgöras av styrelsen. Förordning (1984:752).

10 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i
statlig tjänst m.m. följer att myndighetens befogenhet att besluta
kan vara begränsad i vissa hänseenden.

11 § har upphävts genom förordning (1986:1124).

12 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som utöver överdirektören får begära in förklaringar, upplysningar
eller yttranden i ärendena hos nämnden. Förordning (1984:752).

Tjänstetillsättning m.m.

13 § Andra styrelseledamöter än överdirektören samt ersättarna för
ledamöterna förordnas av regeringen för högst tre år. Förordnande att
vara styrelsens ordförande eller vice ordförande meddelas av
regeringen för högst tre år.

Tjänsten som överdirektör tillsätts av regeringen. Förordnande att
vara överdirektörens ställföreträdare meddelas av regeringen efter
anmälan av överdirektören.

Andra tjänster tillsätts av nämnden.

Nämnden får tillsätta tjänster utan att dessa har kungjorts lediga
till ansökan. Förordning (1984:752).