Förordning (1983:880) om bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om rätt till familjepensionsförmån i vissa fall

SFS nr
1983:880
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1983-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:237
Upphävd
1988-06-01

Inledande bestämmelser

1 § Statens löne- och pensionsverk prövar frågor om rätt till
familjepensionsförmåner i de fall som anges i 2–4 §§.

Uppkommer tvekan om tillämpningen av denna förordning, får löne- och
pensionsverket lämna över ärendet till regeringen för prövning.

Beslut

2 § Statens löne- och pensionsverk prövar frågor om rätt till
familjepension åt efterlevande änka och barn efter pensionstagare som
har rätt till egenpension eller understöd enligt

— kungörelsen (1942:696) med föreskrifter angående pensionering av viss
arbetarpersonal i statens tjänst,

— kungörelsen (1944:502) med föreskrifter angående
pensionering av vissa f. d. arbetare vid vägväsendet,

— kungörelsen (1947:490) med föreskrifter angående
pensionering av viss arbetarpersonal i statens tjänst,

— regeringens beslut den 22 december 1943 om årligt understöd
m.m. åt viss icke-ordinarie personal vid postverket,

— regeringens beslut den 30 juni 1948 om årligt understöd m.m.
åt viss icke-ordinarie personal vid postverket,

— beslut av regeringen där regeringen förklarat sig vilja
framdeles på ansökan pröva frågan om rätt till familjepension åt
eventuella efterlevande.

3 § Statens löne- och pensionsverk prövar frågor om rätt till
familjepensionsförmån åt en frånskild make om domstol inte förordnat om
en sådan pensionsrätt och arbetstagaren har avgått ur tjänst före den 1
december 1974 med rätt till pensionsförmån enligt statens allmänna
tjänstepensionsreglemente (1959:287, SPR) eller enligt äldre statliga
personalpensionsbestämmelser.

4 § Statens löne- och pensionsverk prövar frågor om rätt till
familjepensionsförmån åt en ogift person, som vid arbetstagarens eller
förmånstagarens död stadigvarande sammanbott med honom eller henne under
äktenskapsliknande förhållanden och därunder inte uppburit
familjepensionsförmåner, om

1. sammanlevnaden varat under minst tio år,

2. den efterlevandes inkomster i huvudsak utgörs av folkpension enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring och pensionstillskott enligt lagen
(1969:205) om pensionstillskott.

Särskilda villkor

5 § Den efterlevande får medges rätt till familjepensionsförmån under de
förutsättningar som anges i 13 § 1 och 2 mom. SPR. För frånskild make
gäller bestämmelserna i deras lydelse den 30 november 1974.

6 § Rätten till familjepensionsförmån upphör om den som har fått pension
enligt denna förordning ingår nytt äktenskap.

7 § Familjepensionsförmånen utgår under tid som anges i 13 § 5 mom. SPR.

8 § Familjepensionsförmånen bestäms enligt 14 § 1 mom. SPR på grundval
av egenpensionsförmånen eller understödet och fördelas mellan de
efterlevande enligt 14 § 2 mom. SPR. För frånskild make gäller
bestämmelserna i 14 § 2 mom. SPR i deras lydelse den 30 november 1974.

Familjepensionsförmån enligt 3 eller 4 § får utgå endast i den mån den
inte inkräktar på en efterlevandes rätt till förmån.

9 § Familjepensionsförmånen samordnas och ändras enligt 6 och 7 §§
respektive 15 § 1 mom. SPR.

Avslutande bestämmelser

10 § Kostnaden för familjepensionsförmånen betalas i den ordning som
gäller för egenpensionen eller understödet.

11 § Underrättelse om statens löne- och pensionsverks beslut enligt 3
och 4 §§ lämnas till civildepartementet.