Förordning (1983:884) om tillämpning av lagen (1899:12 s. 9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols beslut

SFS nr
1983:884
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L4
Utfärdad
1983-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:120
Upphävd
1988-05-01

I fråga om beslut av domstolar i stater, som är anslutna till någon av
de i Haag den 17 juli 1905 och den 1 mars 1954 dagtecknade
konventionerna angående vissa till civilprocessen hörande ärenden eller
till den europeiska bosättningskonventionen den 13 december 1955,
gäller följande.

Om domstolen, i ett mål där det inte är fråga om ansvar för brottslig
gärning, har ålagt käranden eller en mellankommande part att betala
rättegångskostnader, får beslutet verkställas här i landet enligt lagen
(1899:12 s. 9) om verkställighet i visst fall av utländsk domstols
beslut.

Om beslutet har meddelats av en domstol i Österrike och denna har
utfärdat ett bevis om att beslutet har vunnit laga kraft, skall det, vid
tillämpning av 2 § första stycket 1899 års lag, anses styrkt såväl att
den handling som framställningen grundas på är utfärdad i behörig form
som att beslutet har vunnit laga kraft.

I förhållande till främmande stater, anslutna till den i Haag den 1 mars
1954 dagtecknade konventionen, skall även sådana kostnader för
översättning och bestyrkande som avses i 2 § tredje stycket 1899 års lag
anses som rättegångskostnader.