Lag (1983:890) om allemanssparande

SFS nr
1983:890
Departement/myndighet
Finansdepartementet V
Utfärdad
1983-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1998:269
Upphävd
1998-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1997:465

Allmänna bestämmelser

1 § I denna lag behandlas den särskilda sparformen allemanssparande,
som görs på allemanssparkonto eller i allemansfond. Lagen gäller, med
de undantag som anges i andra stycket, även för sådant sparande som
sker i andelar i allemansfond enligt lagen (1993:931) om individuellt
pensionssparande.

Bestämmelserna i 3 § andra stycket, 6, 9 och 19-23 §§ skall inte
tillämpas i fråga om sådant sparande i allemansfond som sker enligt
lagen om individuellt pensionssparande. Lag (1996:1175).

2 § har upphävts genom lag (1995:1288).

3 § Sparmedlen skall sättas in i en bank som enligt överenskommelse
med Riksgäldskontoret förmedlar allemanssparande. En sparare får
flytta sina sparmedel inom allemanssparandet.

Den bank eller det fondbolag som ombesörjer en överföring är
berättigad till ersättning med högst 150 kronor av spararen för sina
kostnader för överföringen. Någon uttagsavgift enligt 6 § skall inte
betalas.

Vad som föreskrivs i första stycket och annars i denna lag i fråga
om bank gäller också i fråga om sparkassa. Lag (1996:1175).

4 § har upphävts genom lag (1996:1175).

5 § har upphävts genom lag (1990:1315).

6 § Vid uttag betalar spararen till banken eller fondbolaget en avgift
motsvarande en procent av det uttagna beloppet, dock minst 20
kronor. Lag (1993:548).

7 § har upphävts genom lag (1989:989).

8 § har upphävts genom lag (1996:1175).

8 a § har upphävts genom lag (1996:1175).

Allemanssparkonton

9 § De medel som sätts in på ett allemanssparkonto skall överföras
från banken till Riksgäldskontoret.

På de medel som satts in på ett allemanssparkonto utgår årlig ränta.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer meddelar närmare
föreskrifter om vilken räntesats som vid varje tidpunkt skall gälla.
Lag (1996:1175).

Allemansfonder

10 § I fråga om allemansfonder gäller vad som föreskrivs i lagen
(1990:1114) om värdepappersfonder och annan författning i fråga om
värdepappersfonder med de avvikelser som följer av denna lag.
Lag (1996:1175).

11 § har upphävts genom lag (1992:690).

12 § En allemansfond förvaltas av ett fondbolag som bildas särskilt
för detta ändamål.

Finansinspektionen kan, om det finns särskilda skäl, medge undantag
från första stycket. Lag (1992:1319).

13 § Styrelsen för fondbolaget skall bestå av minst fem ledamöter. Av
dessa väljs flertalet och bland dem ordföranden av fondandelsägarstämma
i den eller de allemansfonder som fondbolaget förvaltar. Den eller de
övriga ledamöterna utses av bolagsstämman i fondbolaget. För de av
fondandelsägarstämman valda ledamöterna skall stämman välja suppleanter.

Om ett fondbolag förvaltar flera allemansfonder, skall för varje sådan
fond i fondbolagets styrelse ingå minst en ledamot, som har valts av
fondandelsägarstämman i fonden.

Intill dess att fondandelsägarstämmor hållits består styrelsen av den
eller de ledamöter som bolagsstämman har utsett.

Fondandelsägarstämmans val av ledamöter och suppleanter i fondbolagets
styrelse skall beredas av en valberedning, utsedd av en
fondandelsägarstämma. Detta gäller dock ej första gången val äger rum.
Lag (1992:1319).

13 a § En styrelseledamot som har utsetts av fondandelsägarstämman får
inte äga aktier i fondbolaget eller vara anställd hos detta eller hos
förvaringsinstitutet. Han får inte heller vara styrelseledamot i något
annat fondbolag eller förvaringsinstitut. Lag (1990:1116).

14 § För fondandelsägarna i en allemansfond skall årligen hållas stämma.

En fondandelsägarstämma skall hållas första gången tidigast tre och
senast sex månader efter det att finansinspektionen meddelat tillstånd
för fondbolaget att utöva fondverksamhet. Lag (1992:690).

15 § har upphävts genom lag (1996:1175).

15 a § har upphävts genom lag (1996:1175).

15 b § har upphävts genom lag (1996:1175).

16 § har upphävts genom lag (1996:1175).

17 § I beslut om rösträtt för aktier i fonden deltar endast de ledamöter
i fondbolagets styrelse som har utsetts av fondandelsägarstämman.

18 § Fondbestämmelserna för en allemansfond skall ange att fonden är
en allemansfond för vilken denna lag gäller.

Fondbestämmelserna skall innehålla närmare regler om
fondandelsägarstämma.

Fondbestämmelserna får ange att belopp motsvarande sammanlagt högst
två procent av fondens värde vid utgången av det närmast föregående
kalenderåret skall utdelas årligen till viss stiftelse eller visst
trossamfund eller annan sammanslutning, dock endast om mottagaren är
en svensk juridisk person och inte har till syfte att i sin
verksamhet tillgodose medlemmarnas eller andra enskildas ekonomiska
intresse. Lag (1996:1175).

Företagsanknutna allemansfonder

19 § I en företagsanknuten allemansfond får kapitaltillskott göras
endast av den som är anställd i ett visst bolag eller inom en viss
koncern eller vars anställning har upphört till följd av pension
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. För en sådan fond
gäller i tillämpliga delar 10, 12-14, 17 och 18 §§, om inte annat
följer av 21-23 §§. Lag (1996:1175).

20 § har upphävts genom lag (1990:1116).

21 § Utan hinder av 13 a § första meningen får till styrelseledamöter i
ett fondbolag, som förvaltar en företagsanknuten allemansfond för
anställda hos ett kreditinstitut, utses anställda i institutet. Lag
(1992:1319).

22 § Minst tjugofem procent av en företagsanknuten allemansfonds värde
skall placeras i sådana värdepapper som har utfärdats av det
aktiebolag i vilket de som tillskjuter kapital till fonden är
anställda eller – om bolaget ingår som moderbolag i en koncern – i
vars dotterbolag de är anställda.

Den i 23 § första stycket lagen (1990:1114) om värdepappersfonder
föreskrivna begränsningen i fråga om en värdepappersfonds innehav av
värdepapper utfärdade av samme emittent gäller inte för en
företagsanknuten allemansfond.

Av fondens beteckning skall framgå vilket företag den är anknuten
till. Lag (1996:1175).

23 § Finansinspektionen får efter ansökan medge att fondbolaget inte
avger halvårsredogörelse för fonden.

Finansinspektionen får avstå från att för fondbolaget förordna revisor
som avses i 42 § lagen (1990:1114) om värdepappersfonder. Lag
(1992:690).

24 § har upphävts genom lag (1996:1175).

25 § har upphävts genom lag (1996:1175).

26 § har upphävts genom lag (1996:1175).

27 § har upphävts genom lag (1996:1175).

28 § har upphävts genom lag (1996:1175).

Bemyndigande

29 § Riksgäldskontoret svarar för administration och kontroll av
allemanssparandet. Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,
Riksgäldskontoret får meddela närmare föreskrifter om denna
administration och kontroll. Lag (1995:754).

Övergångsbestämmelser

1991:991

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 1991.

2. Vad som i den nya lydelsen av 15 § sägs om värdepappersinstitut skall
också gälla sådan fondkommissionär som med stöd av punkt 3 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1991:981) om värdepappersrörelse
driver rörelse enligt fondkommissionslagen (1979:748).

1992:1319

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1993.

2. Förordnandena för styrelseledamöter som utsetts av regeringen enligt
13 § upphör att gälla vid lagens ikraftträdande.

1992:1629

1. Denna lag träder i kraft, såvitt avser första stycket 6, den dag
regeringen bestämmer och i övrigt den 1 januari 1993.
(I kraft den 1 januari 1994, 1993:1646).

2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga om
obligationer och andra skuldförbindelser som utfärdats av
kreditaktiebolag före lagens ikraftträdande. De äldre
föreskrifterna gäller även i fråga om obligationer och andra
skuldförbindelser som efter ikraftträdandet utfärdas av
kreditaktiebolag som driver verksamhet enligt punkt 4 i
övergångsbestämmelserna till lagen (1992:1610) om
finansieringsverksamhet eller av sådana kreditmarknadsbolag som
vid lagens ikraftträdande hade rätt att driva verksamhet enligt
lagen (1963:76) om kreditaktiebolag. Lag (1997:465).

1995:1288

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1996. Bestämmelserna i 15 a
och 22 §§ i sin nya lydelse får tillämpas på förvärv som skett före
lagens ikraftträdande.

1996:1175

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1997.

2. Bestämmelsen om riskspridning i 16 § andra stycket första
meningen får tillämpas intill utgången av december 1997.

1998:269

1. En företagsanknuten allemansfond skall till utgången av år
1998 anses som en värdepappersfond enligt lagen (1990:1114) om
värdepappersfonder. Om det för en företagsanknuten allemansfond
före utgången av år 1998 ansökts om tillstånd enligt nämnda
lag, gäller detsamma till dess ansökan slutligt prövats. I
fråga om en företagsanknuten allemansfond som skall anses som
en värdepappersfond skall dock iakttas dels att 10 a § lagen om
värdepappersfonder inte skall tillämpas, dels att 19 § första
meningen samt 22 och 23 §§ lagen om allemanssparande skall
tillämpas.

2. I fråga om tillstånd enligt 3 § lagen om värdepappersfonder
skall det bolag som förvaltar en företagsanknuten allemansfond
jämställas med ett sådant fondbolag som avses i 1 § 3 samma
lag.