Lag (1983:891) om skattelättnader för allemanssparande

SFS nr
1983:891
Departement/myndighet
Finansdepartementet
Utfärdad
1983-12-01
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:847
Upphävd
1988-12-01

Skattelättnader enligt denna lag medges för sparande enligt lagen
(1983:890) om allemanssparande.

Räntan på sparmedlen samt bonusräntan enligt 5 § lagen om
allemanssparande utgör inte skattepliktig inkomst vid taxering enligt
kommunalskattelagen (1928:370) eller lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt.

Realisationsvinst på andel i allemansfond utgör inte skattepliktig
inkomst. Avdrag får ej göras för realisationsförlust på sådan andel.

För utdelning enligt 18 § sista stycket lagen om allemanssparande utgår
gåvoskatt i den mån skattskyldighet föreligger enligt lagen (1941:416)
om arvsskatt och gåvoskatt. Lag (1987:1316).

Övergångsbestämmelser

1983:891

Denna lag träder i kraft den 1 april 1984 och tillämpas på
insättningar som har skett efter ikraftträdandet.

1985:264

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1985 och tillämpas första gången
vid 1986 års taxering.