Lag (1983:898) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland

SFS nr
1983:898
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1983-11-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1315

1 § Det avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra
skatteflykt beträffande skatter på inkomst och realisationsvinst som
Sverige samt Storbritannien och Nordirland undertecknade den 30
augusti 1983 skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår
av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån de
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom
har medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot
bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 24
punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen.

4 § Har upphävts genom lag (2011:1315).

Övergångsbestämmelser

1983:898

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. I anslutning
härtill bestämmer regeringen från vilken tidpunkt lagen skall
tillämpas på inkomst och realisationsvinst som omfattas av lagen och
fram till vilken tidpunkt äldre bestämmelser fortfarande skall
tillämpas.

Bilaga

Avtal
mellan Konungariket Sveriges regering och Det Förenade Konungariket
Storbritannien och Nordirlands regering för att undvika
dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt beträffande skatter på
inkomst och realisationsvinst

Konungariket Sveriges regering och det Förenade Konungariket
Storbritannien och Nordirlands regering, som önskar ingå ett nytt
avtal för att undvika dubbelbeskattning och förhindra skatteflykt
beträffande skatter på inkomst och realisationsvinst, har kommit
överens om följande:

ARTIKEL 1

Personer som omfattas av avtalet

Detta avtal tillämpas på personer som har hemvist i en avtalsslutande
stat eller i båda avtalsslutande staterna.

ARTIKEL 2

Skatter som omfattas av avtalet

1. De skatter som avses i detta avtal är:

a) Beträffande Det Förenade Konungariket Storbritannien och
Nordirland:

1) inkomstskatten;

2) bolagsskatten;

3) realisationsvinstskatten;

4) skatten på inkomst genom oljeutvinning; och

5) skatten på värdestegring av mark;

(skatt av sådant slag benämns i det följande “brittisk skatt”).

b) Beträffande Sverige:

1) den statliga inkomstskatten, sjömansskatten och kupongskatten däri
inbegripna;

2) ersättningsskatten;

3) utskiftningsskatten;

4) bevillningsavgiften för vissa offentliga föreställningar;

5) den kommunala inkomstskatten;

(skatt av sådant slag benämns i det följande “svensk skatt”).

2. Detta avtal tillämpas även på skatter av samma eller i huvudsak
likartat slag, som endera avtalssutande staten efter undertecknandet
av avtalet tar ut vid sidan av eller i stället för de för närvarande
utgående skatterna. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande
staterna skall meddela varandra de väsentliga ändringar som vidtagits
i respektive skattelagstiftning.

ARTIKEL 3

Allmänna definitioner

1. Om inte sammanhanget föranleder annat, har i detta avtal följande
uttryck nedan angiven betydelse:

a) “Det Förenade Konungariket” åsyftar Storbritannien och Nordirland
och inbegriper utanför Det Förenade Konungarikets territorialvatten
beläget område som, i överensstämmelse med folkrättens allmänna
regler, enligt Det Förenade Konungarikets lagstiftning om kontinen
talsockeln betecknas eller senare kommer att betecknas som område inom
vilket Det Föreande Konungariket får utöva sina rättigheter med
avseende på havsbotten, dennas underlag och där befintliga
naturtillgångar;

b) “Sverige” åsyftar Konungariket Sverige och inbegriper utanför
Sveriges territorialvatten beläget område inom vilket Sverige enligt
svensk lag och i överensstämmelse med folkrättens allmänna regler får
utöva sina rättigheter med avseende på utnyttjandet och utforskandet
av naturtillgångarna på havsbotten eller i dennas underlag;

c) “medborgare” åsyftar:

1) Beträffande Det Förenade Konungariket, fysisk person som enligt Det
Förenade Konungarikets lagstiftning har ställning som medborgare i Det
Förenade Konungariket, under förutsättning att personen i fråga har
rätt att vistas i Det Förenade Konungariket, samt juridisk person
och annan sammanslutning, som bildats enligt gällande brittisk lag;

2) beträffande Sverige, fysisk person som är svensk medborgare samt
juridisk person och annan sammanslutning, som bildats enligt gällande
svensk lag;

d) “skatt” åsyftar brittisk skatt eller svensk skatt beroende på
sammanhanget;

e) “en avtalsslutande stat” och “den andra avtalsslutande staten”
åsyftar Sverige eller Det Förenade Konungariket beroende på
sammanhanget;

f) “person” inbegriper fysisk person, bolag eller annan
sammanslutning;

g) “bolag” åsyftar juridisk person eller annan som vid
beskattningen behandlas såsom juridisk person;

h) “företag i en avtalsslutande stat” och “företag i den andra
avtalsslutande staten” åsyftar företag som bedrivs av person med
hemvist i en avtalsslutande stat, respektive företag som bedrivs av
person med hemvist i den andra avtalsslutande staten;

i) “internationell trafik” åsyftar transport med skepp eller
luftfartyg som används av företag som har sin verkliga ledning i en
avtalsslutande stat, utom då skeppet eller luftfartyget används
uteslutande mellan platser i den andra avtalsslutande staten;

j) “politisk underavdelning” inbegriper, beträffande Det Förenade
Konungariket, Nordirland;

k) “behörig myndighet” åsyftar, beträffande Det Förenade Konungariket
“the Commissioners of Inland Revenue” eller deras befullmäktigade
ombud och beträffande Sverige finansministern eller dennes
befullmäktigade ombud.

2. Då en avtalsslutande stat tillämpar detta avtal anses, såvida inte
sammanhanget föranleder annat, varje uttryck, som inte definierats i
avtalet, ha den betydelse som uttrycket har enligt den statens
lagstiftning rörande sådana skatter på vilka avtalet tillämpas.

ARTIKEL 4

Hemvist

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket “person med
hemvist i en avtalsslutande stat” person, som enligt lagstiftningen i
denna stat är skattskyldig där på grund av hemvist, bosättning, plats
för företagsledning eller annan liknande omständighet. Uttrycket
inbegriper emellertid inte person som är skattskyldig i denna
avtalsslutande stat endast för inkomst från källa i denna stat eller
för förmögenhet belägen där.

2. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel fysisk
person har hemvist i båda avtalsslutande staterna, bestäms hans
hemvist på följande sätt:

a) Han anses ha hemvist i den stat, där han har en bostad som
stadigvarande står till hans förfogande; om han har en sådan bostad i
båda staterna anses han ha hemvist i den stat, med vilken hans
personliga och ekonomiska förbindelser är starkast (centrum för
levnadsintressena);

b) om det inte kan avgöras i vilken stat han har centrum för sina
levnadsintressen eller om han inte i någondera staten har en bostad,
som stadigvarande står till hans förfogande, anses han ha hemvist i
den stat där han stadigvarande vistas;

c) om han stadigvarande vistas i båda staterna eller om han inte
vistas stadigvarande i någon av dem, anses han ha hemvist i den stat
där han medborgare;

d) om han är medborgare i båda staterna eller om han inte är
medborgare i någon av dem, avgör de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna frågan genom ömsesidig överenskommelse.

3. Då på grund av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel annan
person än fysisk person har hemvist i båda avtalsslutande staterna,
anses personen i fråga ha hemvist i den stat där den har sin verkliga
ledning.

ARTIKEL 5

Fast driftställe

1. Vid tillämpningen av detta avtal åsyftar uttrycket “fast
driftställe” en stadigvarande plats för affärsverksamhet, från vilken
ett företags verksamhet helt eller delvis utövas.

2. Uttrycket “fast driftställe” innefattar särskilt:

a) plats för företagsledning;

b) filial;

c) kontor;

d) fabrik;

e) verkstad; och

f) gruva, olje- eller gaskälla, stenbrott eller annan plats för
utvinning av naturtillgångar.

3. Plats för byggnads-, anläggnings- eller installationsverksamhet
utgör fast driftställe endast om verksamheten pågår mer än tolv
månader.

4. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel anses
uttrycket “fast driftställe” inte innefatta:

a) användningen av anordningar utelslutande för lagring, utställning
eller utlämnande av företaget tillhöriga varor;

b) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för
lagring, utställning eller utlämnande;

c) innehavet av ett företaget tillhörigt varulager uteslutande för
bearbetning eller förädling genom annat företags försorg;

d) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande
för inköp av varor eller införskaffande av upplysningar för
företaget;

e) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande
för att för företaget bedriva annan verksamhet av förberedande eller
biträdande art;

f) innehavet av stadigvarande plats för affärsverksamhet uteslutande
för att kombinera verksamheter som anges i punkterna a) – e) under
förutsättning att hela den verksamhet som bedrivs från den
stadigvarande platsen för affärsverksamhet på grund av denna
kombination är av förberedande eller biträdande art.

5. Om person, som inte är sådan oberoende representant på vilken punkt
6 i denna artikel tillämpas, är verksam för ett företag samt i en
avtalsslutande stat har och där regelmässigt använder fullmakt att
sluta avtal i företagets namn, anses detta företag – utan hinder av
bestämmelserna i punkterna 1 och 2 i denna artikel – ha fast
driftställe i denna stat i fråga om varje verksamhet som denna person
bedriver för företaget. Detta gäller dock inte, om den verksamhet som
denna person bedriver är begränsad till sådan som anges i punkt 4 i
denna artikel och som – om den bedrevs från en stadigvarande plats för
affärsverksamhet – inte skulle göra denna stadigvarande plats för
affärsverksamhet till fast driftställe enligt bestämmelserna i nämnda
punkt.

6. Företag anses inte ha fast driftställe i en avtalsslutande stat
endast på den grund att företaget bedriver affärsverksamhet i denna
stat genom förmedling av mäklare, kommissionär eller annan oberoende
representant, under förutsättning att sådan person därvid bedriver sin
sedvanliga affärsverksamhet.

7. Den omständigheten att ett bolag med hemvist i en avtalsslutande
stat kontrollerar eller kontrolleras av ett bolag med hemvist i den
andra avtalsslutande staten eller ett bolag som bedriver
affärsverksamhet i denna andra stat (antingen från fast driftställe
eller på annat sätt), medför inte i och för sig att någotdera bolaget
utgör fast driftställe för det andra.

ARTIKEL 6

Inkomst av fast egendom

1. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
av fast egendom (däri inbegripen inkomst av lantbruk och skogsbruk)
belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra
stat.

2. uttrycket “fast egendom” har den betydelse som uttrycket har enligt
gällande lagar i den stat, där egendomen i fråga är belägen. Uttrycket
inbegriper dock alltid tillbehör till fast egendom, levande och döda
inventarier i lantbruk och skogsbruk, rättigheter på vilka
bestämmelserna i privaträtten om fast egendom tillämpas, nyttjanderätt
till fast egendom samt rätt till föränderliga eller fasta ersättningar
för nyttjandet av eller rätten att nyttja mineralförekomst, källa
eller annan naturtillgång. Fartyg, båtar och luftfartyg anses inte
vara fast egendom.

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas på inkomst som
förvärvas genom omedelbart brukande, genom uthyrning eller annan
användning av fast egendom.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 i denna artikel tillämpas även
på inkomst av fast egendom som tillhör företag och på inkomst av fast
egendom som används vid självständig yrkesutövning.

ARTIKEL 7

Rörelse

1. Inkomst av rörelse, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar,
beskattas endast i denna stat, såvida inte företaget bedriver rörelse
i den andra avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe.
Om företaget bedriver rörelse på nyss angivet sätt, får företagets
inkomstbeskattas i denna andra stat, men endast så stor del därav som
är hänförlig till det fasta driftstället.

2. Om företag i en avtalsslutande stat bedriver rörelse i den andra
avtalsslutande staten från där beläget fast driftställe, hänförs, om
inte bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel föranleder annat, i
vardera avtalsslutande staten till det fasta driftstället den inkomst
som det kan antas att driftstället skulle ha förvärvat, om det varit
ett fristående företag, som bedrivit verksamhet av samma eller
liknande slag under samma eller liknande villkor och självständigt
avslutat affärer med det företag till vilket driftstället hör.

3. Vid bestämmandet av fast driftställes inkomst medges avdrag för
utgifter som uppkommit för det fasta driftstället, härunder inbegripna
utgifter för företagets ledning och allmänna förvaltning, oavsett om
utgifterna uppkommit i den stat där det fasta driftstället är beläget
eller annorstädes.

4. Inkomst hänförs inte till fast driftställe endast av den
anledningen att varor inköps genom det fasta driftställets försorg för
företaget.

5. Vid tillämpningen av föregående punkter bestäms inkomst som är
hänförlig till det fasta driftstället genom samma förfarande år från
år, såvida inte goda och tillräckliga skäl föranleder annat.

6. Ingår i inkomst av rörelse inkomstslag som behandlas särskilt i
andra artiklar av detta avtal, berörs bestämmelserna i dessa artiklar
inte av reglerna i förevarande artikel.

ARTIKEL 8

Sjöfart och luftfart

1. Inkomst genom användningen av skepp och luftfartyg i internationell
trafik beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget har
sin verkliga ledning.

2. Om företag, som bedriver sjöfart har sin verkliga ledning ombord på
ett skepp, anses ledningen belägen i den avtalsslutande stat där
skeppet har sin hemmahamn eller, om någon sådan hamn inte finns, i den
avtalsslutande stat där skeppets redare har hemvist.

3. I fall då inkomst enligt punkt 1 i denna artikel förvärvas av ett
företag genom deltagande i en pool, en gemensamt bedriven verksamhet
eller i en internationell driftsorganisation skall den inkomst som kan
hänföras till detta företag beskattas endast i den avtalsslutande stat
där företaget har sin verkliga ledning. Vid tillämpningen av denna
punkt skall uttrycket “en pool, en gemensamt bedriven verksamhet eller
en internationell driftsorganisation” inte innefatta en person såsom
denna definierats i artikel 3 i detta avtal.

4. Bestämmelserna i punkterna 1 och 3 i denna artikel tillämpas
beträffande inkomst som förvärvas av det danska, norska och svenska
luftfartskonsortiet Scandinavian Airlines System (SAS) men endast i
fråga om den del av inkomsten som motsvarar den andel i konsortiet
vilken innehas av AB Aerotransport (ABA), den svenske delägaren i
Scandinavian Arlines System (SAS).

ARTIKEL 9

Företag med intressegemenskap

1. I fall då

a) ett företag i en avtalsslutande stat direkt eller indirekt deltager
i ledningen eller övervakningen av ett företag i den andra
avtalsslutande staten eller äger del i detta företags kapital, eller

b) samma personer direkt eller indirekt deltager i ledningen eller
övervakningen av såväl ett företag i en avtalsslutande stat som ett
företag i den andra avtalsslutande staten eller äger del i båda dessa
företags kapital, iakttas följande.

Om mellan företagen i fråga om handelsförbindelser eller finansiella
förbindelser avtalas eller föreskrivs villkor, som avviker från dem
som skulle ha avtalats mellan av varandra oberoende företag, får all
inkomst och alla avdrag, inbetalningar eller utgifter, som utan sådana
villkor skulle ha tillkommit det ena företaget men som på grund av
villkoren i fråga inte tillkommit detta företag, inräknas i detta
företags inkomst eller förlust och beskattas i överensstämmelse
därmed.

2. I fall då inkomst, för vilken ett företag i en avtalsslutande stat
beskattas i denna stat, även inräknas i inkomsten för ett företag i
den andra avtalsslutande staten och beskattas i överensstämmelse
därmed i denna andra stat, samt vad som sålunda inräknats innefattar
inkomst, avdrag, inbetalningar och utgifter som skulle ha hänförts
till företaget i denna andra stat om de villkor som avtalats mellan
företagen hade varit sådana villkor som skulle ha avtalats mellan av
varandra oberoende företag, kan de behöriga myndigheterna i de
avtalsslutande staterna överlägga med varandra i syfte att träffa
överenskommelse om jämkning av vinst och förlust i båda avtalsslutande
staterna.

ARTIKEL 10

Utdelning

1. Utdelning som person med hemvist i Det Förenade Konungariket uppbär
från bolag med hemvist i Sverige beskattas endast i Det Förenade
Konungariket om den som har rätt till utdelningen har hemvist i Det
Förenade Konungariket och är ett bolag som direkt eller indirekt
behärskar minst 10 procent av röstetalet för aktierna i det utdelande
bolaget. I övriga fall får utdelning som person med hemvist i Det
Förenade Konungariket uppbär från bolag med hemvist i Sverige
beskattas även i Sverige enligt svensk lagstiftning men om den som har
rätt till utdelningen har hemvist i Det Förenade Konungariket får
skatten inte överstiga 5 procent.

2. Utdelning som person med hemvist i Sverige uppbär från bolag med
hemvist i Det Förenade Konungariket beskattas endast i Sverige om den
som har rätt till utdelningen har hemvist i Sverige och är ett bolag
som direkt eller indirekt behärskar minst 10 procent av röstetalet för
aktierna i det utdelande bolaget. I övriga fall får utdelning som
person med hemvist i Sverige uppbär från bolag i Det Förenade
Konungariket beskattas även i Det Förenade Konungariket enligt dess
lagstiftning men om den som har rätt till utdelningen har hemvist i
Sverige får skatten inte överstiga 5 procent.

3. Så länge fysisk person med hemvist i Det Förenade Konungariket är
berättigad till skattetillgodohavande på grund av utdelning från bolag
med hemvist i Det Förenade Konungariket gäller emellertid följande
bestämmelser i denna punkt i stället för bestämmelserna i punkt 2 i
denna artikel:

a) 1) Utdelning som person med hemvist i Sverige uppbär från bolag med
hemvist i Det Förenade Konungariket får beskattas i Sverige.

2) I fall då person med hemvist i Sverige är berättigad till
skattetillgodohavande på grund av sådan utdelning enligt punkt b) i
denna punkt får beskattning ske även i Det Förenade Konungariket
enligt dess lagstiftning på summan av beloppet eller värdet av
utdelningen samt skattetillgodohavandet efter en skattesats som inte
överstiger 15 procent.

3) I fall då person med hemvist i Sverige är berättigad till
skattetillgodohavande på grund av sådan utdelning enligt punkt c) i
denna punkt får beskattning ske även i Det Förenade Konungariket
enligt dess lagstiftning på summan av beloppet eller värdet av
utdelningen samt skattetillgodohavandet efter en skattesats som inte
överstiger 5 procent.

4) I andra fall än som anges i punkt a) 2) och punkt a) 3) i denna
punkt är utdelning, som person med hemvist i Sverige har rätt till och
uppbär från bolag med hemvist i Det Förenade Konungariket, undantagen
från varje skatt som tas ut i Det Förenade Konungariket på utdelning.

b) Om inte bestämmelserna i punkt c) i denna punkt föranleder annat,
är person med hemvist i Sverige, som erhåller utdelning från bolag
med hemvist i Det Förenade Konungariket och som har rätt till
utdelningen, berättigad till sådant skattetillgodohavande på grund av
utdelningen som fysisk person med hemvist i Det Förenade Konungariket
skulle ha varit berättigad till om han erhållit utdelningen samt till
utbetalning av varje belopp varmed skattetillgodohavandet överstiger
den skatt som han är skyldig erlägga i Det Förenade Konungariket.

c) Bestämmelserna i punkt b) i denna punkt tillämpas inte om den som
har rätt till utdelningen är, eller har intressegemenskap med, bolag
som självt eller tillsammans med ett eller flera andra bolag med
intressegemenskap direkt eller indirekt behärskar minst 10 procent av
röstetalet för aktierna i det utdelande bolaget. I sådant fall är
bolag med hemvist i Sverige, som erhåller utdelning från bolag med
hemvist i Det Förenade Konungariket och som har rätt till utdelningen,
berättigat till skattetillgodohavande motsvarande hälften av det
skattetillgodohavande som fysisk person med hemvist i Det Förenade
Konungariket skulle ha varit berättigad till om han erhållit
utdelningen samt till utbetalning av varje belopp varmed
skattetillgodohavandet överstiger den skatt bolaget är skyldigt
erlägga i Det Förenade Konungariket. Vid tillämpningen av denna punkt
anses två bolag ha intressegemenskap, om ett av dem kontrolleras
direkt eller indirekt av det andra eller båda kontrolleras direkt
eller indirekt av ett tredje bolag. Ett bolag anses vara kontrollerat
av ett annat bolag, om det sistnämnda bolaget behärskar mer än 50
procent av röstetalet för aktierna i det förstnämnda bolaget.

4. Med uttrycket “utdelning” förstås i denna artikel inkomst av aktier
eller andra rättigheter, som inte är fordringar, med rätt till andel i
vinst samt inkomst av andra andelar i bolag, som enligt skattelag
stiftningen i den avtalsslutande stat där det utdelande bolaget har
hemvist jämställs med inkomst av aktier. Uttrycket inbegriper även
varje annat belopp, som enligt lagstiftningen i den avtalsslutande
stat där det utdelande bolaget har hemvist behandlas på samma sätt som
utdelning från bolag.

5. Bestämmelserna i punkterna 1, 2 och 3 i denna artikel tillämpas
inte, om den som har rätt till utdelningen har hemvist i en
avtalsslutande stat och bedeiver rörelse i den andra avtalsslutande
staten, där bolaget som betalar utdelningen har hemvist, från där
beläget fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i
denna andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den
andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt samband med
det fasta driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant
fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive arktiel 14.

6. I fall då det bolag som betalar utdelning har hemvist i Det
Förenade Konungariket och den som har rätt till utdelningen har
hemvist i Sverige och äger 10 procent eller mer av det slag av aktier
för vilka utdelningen betalas, tillämpas inte punkterna 2 och 3 i
denna artikel på utdelningen i den mån denna kan ha utbetalats endast
av vinst, som det utdelande bolaget har förvärvat, eller annan
inkomst, som bolaget har uppburit, under en tidrymd som slutar tolv
månader eller tidigare före den relevanta tidpunkten. Med uttrycket
“den relevanta tidpunkten” avses vid tillämpningen av denna punkt den
tidpunkt då den som har rätt till utdelningen blev ägare till 10
procent eller mer av ifrågavarande slag av aktier. Denna punkt
tillämpas dock inte, om aktierna förvärvades av bona fide affäsmässiga
skäl och inte främst i syfte att erhålla förmån enligt denna
artikel.

7. I fall då bolag med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar
inkomst från den andra avtalsslutande staten, får denna andra stat
inte beskatta utdelning som bolaget betalar, utom i den mån
utdelningen betalas till person med hemvist i denna andra stat eller i
den mån den andel på grund av vilken utdelningen betalas äger verkligt
samband med fast driftställe eller stadigvarande anordning i denna
andra stat, och inte heller beskatta bolagets ej utdelade vinst, även
om utdelningen eller den ej utdelade vinsten helt eller delvis utgörs
av inkomst som härrör från denna andra stat.

ARTIKEL 11

Ränta

1. Ränta, som härrör från en avtalsslutande stat och som uppbärs av
person som har rätt till räntan och som har hemvist i den andra
avtalsslutande staten, beskattas endast i denna andra stat.

2. Med uttrycket “ränta” förstås i denna artikel inkomst av varje
slags fordran, antingen den säkerställts genom inteckning i fast
egendom eller inte och antingen den medför rätt till andel i
gäldenärens vinst eller inte. Uttrycket åsyftar särskilt inkomst av
värdepapper som utfärdats av staten, och inkomst av obligationer eller
debentures, däri inbegripna agiobelopp och vinster som hänför sig till
sådana värdepapper, obligationer eller debentures, men inbegriper inte
inkomst som avses i artikel 10. Straffavgift på grund av sen betalning
anses inte som ränta vid tillämpningen av denna artikel.

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas inte, om den som
har rätt till räntan har hemvist i en avtalsslutande stat och bedriver
rörelse i den andra avtalsslutande staten, från vilken räntan härrör,
från där beläget fast driftställe eller utövar självständig
yrkesverksamhet i denna andra stat från där belägen stadigvarande
anordning, samt den fordran för vilken räntan betalas äger verkligt
samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

4. I fråga om sådana fall då särskilda förbindelser mellan utbetalaren
och den som har rätt till räntan eller mellan dem båda och annan
person föranleder att räntebeloppet, oavsett anledningen härtill,
överstiger det belopp som skulle ha avtalats mellan utbetalaren och
den som har rätt till räntan om sådana förbindelser inte förelegat,
tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på sistnämnda belopp.
I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt lagstiftningen i
vardera avtalsslutande staten med iakttagande av övriga bestämmelser i
detta avtal.

5. Bestämmelse i endera avtalsslutande statens lagstiftning, vilken
endast avser ränta som betalas till bolag som inte har hemvist i denna
stat, skall inte tillämpas så att sådan ränta som betalas till person
med hemvist i den andra avtalsslutande staten behandlas som utdelning
från det bolag som betalar räntan. Denna betämmelse gäller dock inte
för ränta som betalas till bolag i en avtalsslutande stat i vilken mer
än 50 procent av röstetalet direkt eller indirekt kontrolleras av
person eller personer som har hemvist i den andra avtalsslutande
staten.

ARTIKEL 12

Royalty

1. Royalty, som uppbärs av person som har rätt till royaltyn och
som har hemvist i en avtalsslutande stat, beskattas endast i denna
stat.

2. Med uttrycket “royalty” förstås i denna artikel varje slag av
betalning som mottages såsom ersättning för nyttjande av eller för
rätten att nyttja upphovsrätt till litterärt, konstnärligt eller
vetenskapligt verk (biograffilm samt film eller band för radio- eller
televisionsutsändning häri inbegripna), patent, varumärke, mönster
eller modell, ritning, hemligt recept eller hemlig tillverkningsmetod
samt för nyttjandet av eller för rätten att nyttja industriell,
kommersiell eller vetenskaplig utrustning eller för upplysning om
erfarnhetsrön av industriell, kommersiell eller vetenskaplig natur.

3. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas inte, om den som
har rätt till royaltyn har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse från fast driftställe i den andra avtalsslutande
staten, från vilken royaltyn härrör, från där beläget fast driftställe
eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna andra stat från där
belägen stadigvarande anordning, samt den rättighet eller egendom i
fråga om vilken royaltyn betalas äger verkligt samband med det fasta
driftstället eller den stadigvarande anordningen. I sådant fall
tillämpas bestämmelserna i artikel 7 respektive artikel 14.

4. Beträffande sådana fall då särskilda förbindelser mellan
utbetalaren och den som har rätt till royaltyn eller mellan dem båda
och annan person föranleder att royaltybeloppet, oavsett anledningen
härtill, överstiger det belopp, som skulle ha avtalats mellan
utbetalaren och den som har rätt till royaltyn om sådana förbindelser
inte förelegat, tillämpas bestämmelserna i denna artikel endast på
sistnämnda belopp. I sådant fall beskattas överskjutande belopp enligt
lagstiftningen i vardera avtalsslutande staten med iakttagande av
övriga bestämmelser i detta avtal.

ARTIKEL 13

Realisationsvinst

1. Vinst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av sådan fast egendom som avses i artikel 6 och
som är belägen i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i
denna andra stat.

2. Vinst, som fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar på grund av överlåtelse av aktier i ett bolag med hemvist i
den andra avtalsslutande staten får beskattas i denna andra
avvtalsslutande stat, men endast om den fysiska personen är
medborgare i den andra avtalsslutande staten utan att också vara
medborgare i den förstnämnda avtalsslutande staten och har haft
hemvist i den andra avtalsslutande staten vid något tillfälle inom en
sjuårsperiod omedelbart före aktieöverlåtelsen. Bestämmelserna i denna
punkt tillämpas även på vinst på grund av överlåtelse av andra
rättigheter i sådant bolag som vid realisationsvinstbeskattningen
enligt lagstiftningen i denna andra avtalsslutande stat behandlas på
samma sätt som vinst på grund av överlåtelse av aktier.

3. Vinst på grund av överlåtelse av lös egendom som utgör del av
rörelsetillgångarna i fast driftställe, vilket ett företag i en
avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, eller av
lös egendom hänförlig till stadigvarande anordning för att utöva
självständig yrkesverksamhet som person med hemvist i en
avtalsslutande stat har i den andra avtalsslutande staten, får
beskattas i denna andra stat. Detsamma gäller sådan vinst på grund av
överlåtelse av sådant fast driftställe (för sig eller i samband med
överlåtelse av hela företaget) eller sådan stadigvarande anordning.

4. Vinst på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg, som
används i internationell trafik, eller lös egendom hänförlig till
användningen av sådana skepp och luftfartyg beskattas endast i den
avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga ledning.
Bestämmelserna i denna punkt tillämpas beträffande vinst som förvärvas
av det svenska, danska och norska luftfartskonsortiet Scandinavian
Airlines System (SAS) med endast i fråga om den del av vinsten som
motsvarar den andel i konsortiet vilken innehas av AB Aerotransport
(ABA), den svenske delägaren i Scandinavian Airlines System (SAS).

5. Vinst på grund av överlåtelse av skepp eller luftfartyg, som
används för transport av förråd eller personal till plats där
verksamhet i samband med utforskandet eller utnyttjandet av havsbotten
och dess underlag eller av dessas naturtillgångar bedrivs i en
avtalsslutande stat eller på grund av överlåtelse av bogserbåtar eller
särskilda fartyg som assisterar vid ankring i samband med sådan
verksamhet, beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget
har sin verkliga ledning.

6. Vinst som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar på
grund av överlåtelse av rätt till tillgångar som framkommer genom
utforskandet eller utnyttjandet av havsbotten och dess underlag eller
av dessas naturtillgångar, belägna i den andra avtalsslutande staten,
rätt till andel i eller förmån av sådana tillgångar däri inbegripna,
eller på grund av överlåtelse av andelar som erhåller sitt värde eller
större delen av sitt värde direkt eller indirekt från sådan rätt, får,
utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel, beskattas i
denna andra avtalsslutande stat.

7. Vinst på grund av överlåtelse av annan egendom än sådan som avses i
punkterna 1 till 6 i denna artikel beskattas endast i den
avtalsslutande stat där överlåtaren har hemvist.

ARTIKEL 14

Självständig yrkesutövning

1. Inkomst som fysisk person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar genom att utöva fritt yrke eller annan självständig
verksamhet, får beskattas i denna stat. Sådan inkomst får beskattas
även i den andra avtalsslutande staten, om:

a) personen i fråga uppehåller sig i denna andra stat under tidrymd
eller tidrymder som sammanlagt överstiger 183 dagar under en
tolvmåndadersperiod, men endast så stor del av den som är hänförlig
till verksamheten i denna stat, eller

b) personen i fråga har en stadigvarande anordning i denna andra stat
som regelmässigt står till hans förfogande för att utöva verksamheten,
men endast så stor del av den som är hänförlig till den stadigvarande
anordningen.

2. Uttrycket “fritt yrke” inbegriper särskilt självständig
vetenskaplig, litterär och konstnärlig verksamhet, uppfostrings- och
undervisningsverksamhet samt sådan självständig verksamhet som läkare,
advokat, ingenjör, arkitekt, tandläkare och revisor utövar.

ARTIKEL 15

Enskild tjänst

1. Om inte bestämmelserna i artiklarna 16, 18, 19 och 20 föranleder
annat, beskattas lön och annan liknande ersättning, som person med
hemvist i en avtalsslutande stat uppbär på grund av anställning,
endast i denna stat såvida inte arbetet utförs i den andra
avtalsslutande staten. Om arbetet utförs i denna andra stat, får
ersättning som uppbärs för arbetet beskattas där.

2. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel beskattas
ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat uppbär för
arbete som utförs i den andra avtalsslutande staten, endast i den
förstnämnda staten, om:

a) mottagaren vistas i den andra staten under tidrymd eller tidrymder
som sammanlagt inte överstiger 183 dagar under en tolvmånadersperiod,
och

b) ersättningen betalas av eller på uppdrag av arbetsgivare som inte
har hemvist i den andra staten, samt

c) ersättningen inte belastar fast driftställe eller stadigvarande
anordning som arbetsgivaren har i den andra staten.

3. Utan hinder av föregående bestämmelser i denna artikel får
ersättning för arbete, som utförs ombord på skepp eller luftfartyg i
internationell trafik, beskattas i den avtalsslutande stat där
företaget har sin verkliga ledning. I fall då person med hemvist i
Sverige uppbär inkomst av arbete, vilket utförs ombord på luftfartyg
som används i internationell trafik av luftfartskonsortiet
Scandinavian Airlines System (SAS), beskattas inkomsten endast i
Sverige.

ARTIKEL 16

Styrelsearvode

Styrelsearvode och annan liknande ersättning, som person med hemvist i
en avtalsslutande stat uppbär i egenskap av styrelsemedlem i bolag med
hemvist i den andra avtalsslutande staten, får beskattas i denna andra
stat.

ARTIKEL 17

Artister och idrottsmän

1. Utan hinder av bestämmelserna i artiklarna 14 och 15 får inkomst,
som person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar genom sin
personliga verksamhet i den andra avtalsslutande staten i egenskap av
artist, såsom teater- eller filmskådespelare, radio- eller
televisionsartist eller musiker eller av idrottsman, beskattas i denna
andra stat.

2. I fall då inkomst genom verksamhet, som artist eller idrottsman i
denna egenskap förvärvar inte tillfaller artisten eller idrottsmannen
själv utan annan person, får denna inkomst, utan hinder av
bestämmelserna i artiklaran 7, 14 och 15, beskattas i den
avtalsslutande stat där artisten eller idrottsmannen utövar
verksamheten.

ARTIKEL 18

Pension och livränta

1. Om inte bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel eller i artikel 19
punkt 2 föranleder annat, får pension och annan liknande ersättning,
som med anledning av tidigare anställning betalas till person med
hemvist i en avtalsslutande stat och livränta beskattas i den
avtalsslutande stat från vilken de härrör. Vid beskattningen av sådan
pension, ersättning eller livränta skall emellertid denna stat medge
ett avdrag med en femtedel av dess belopp.

2. Om inte bestämmelserna i punkt 3 i denna artikel eller i artikel 19
punkt 2 föranleder annat, får utbetalning enligt socialförsäkrings
lagstiftningen i en avtalsslutande stat beskattas i denna stat.

3. Pension och annan liknande ersättning, som utgår med anledning av
tidigare anställning, livränta och utbetalning enligt socialförsäk
ringslagstiftningen i en avtalsslutande stat, vilka betalas till
person med hemvist i den andra avtalsslutande staten, beskattas endast
i denna andra stat om den som har rätt därtill är medborgare i denna
andra stat.

4. Med uttrycket “livränta” förstås ett fastställt belopp, som
utbetalas periodiskt på fastställda tider under en persons livstid
eller under annan angiven eller fastställbar tidsperiod och som utgår
på grund av förpliktelse att verkställa dessa utbetalningar som
ersättning för däremot fullt svarande vederlag i penningar eller
penningars värde.

ARTIKEL 19

Offentlig tjänst

1. a) Ersättning (med undantag för pension), som betalas av en
avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala
myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförs i denna
stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters
tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan ersättning beskattas emellertid endast i den andra
avtalsslutande staten om arbetet utförs i denna andra stat och
personen i fråga har hemvist i denna stat och:

1) är medborgare i denna stat; eller

2) inte fick hemvist i denna stat uteslutande för att utföra arbetet.

2. a) Pension, som betalas av eller från fonder inrättade av, en
avtalsslutande stat, dess politiska underavdelningar eller lokala
myndigheter till fysisk person på grund av arbete som utförts i denna
stats, dess politiska underavdelningars eller lokala myndigheters
tjänst, beskattas endast i denna stat.

b) Sådan pension beskattas emellertid endast i den andra
avtalsslutande staten, om personen i fråga har hemvist och är
medborgare i denna stat.

3. Bestämmelserna i artiklarna 15, 16 och 18 tillämpas på ersättning
och pension som betalas på grund av arbete som utförts i samband med
rörelse som bedrivs av en avtalsslutande stat, dess politiska
underavdelningar eller lokala myndigheter.

ARTIKEL 20

Studerande

Studerande eller affärspraktikant, som har eller omedelbart före
vistelse i en avtalsslutande stat hade hemvist i den andra
avtalsslutande staten och som vistas i den förstnämnda staten
uteslutande för sin undervisning eller utbildning, beskattas inte i
denna stat för belopp som han uppbär för sitt uppehälle, sin
undervisning eller utbildning, under förutsättning att beloppen härrör
från källa utanför denna stat.

ARTIKEL 21

Annan inkomst

1. Inkomst, med undantag av utbetalning från stiftelse (“trust”), som
person med hemvist i en avtalsslutande stat förvärvar och som inte
uttryckligen nämns i föregående artiklar av detta avtal, beskattas
endast i denna stat, oavsett varifrån inkomsten härrör.

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel tillämpas inte på inkomst,
med undantag för inkomst av fast egendom som avses i artikel 6 punkt
2, om mottagaren av inkomsten har hemvist i en avtalsslutande stat och
bedriver rörelse i den andra avtalsslutande staten från där beläget
fast driftställe eller utövar självständig yrkesverksamhet i denna
andra stat från där belägen stadigvarande anordning, samt den
rättighet eller egendom i fråga om vilken inkomsten betalas äger
verkligt samband med det fasta driftstället eller den stadigvarande
anordningen. I sådant fall tillämpas bestämmelserna i artikel 7
respektive artikel 14.

ARTIKEL 22

Undvikande av dubbelbeskattning

1. I enlighet med Det Förenade Konungarikets lagstiftning angående
avräkning från skatt i Det Förenade Konungariket av skatt som betalas
i annat land (vilken lagstiftning inte skall påverka den allmänna
princip som anges här) gäller följande:

a) Svensk skatt, som enligt svensk lagstiftning och i överensstämmelse
med detta avtal betalas, antingen direkt eller genom avdrag, på
inkomst eller skattepliktig realisationsvinst från källa i Sverige
(med undantag, i fråga om utdelning, av skatt på vinst av vilken
utdelningen betalas), avräknas från varje skatt i Det Förenade
Konungariket, som belöper på samma inkomst eller skattepliktiga
realisationsvinst för vilken den svenska skatten beräknats.

b) I fall då sådan inkomst utgörs av utdelning från ett bolag med
hemvist i Sverige till ett bolag med hemvist i Det Förenade
Konungariket, som direkt eller indirekt behärskar minst en tiondel av
röstetalet för aktierna i det förra bolaget, medräknas vid avräkningen
(förutom varje svensk skatt på utdelningen) den svenska skatt som det
förra bolaget skall betala på sin inkomst.

2. a) I fall då person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller
skattepliktig realisationsvinst, som enligt lagstiftningen i Det
Förenade Konungariket och i enlighet med bestämmelserna i detta avtal
får beskattas i Det Förenade Konungariket, skall Sverige – om inte
annat föranleds av begränsningarna i intern svensk lagstiftning (även
i den lydelse den framdeles kan få genom att ändras utan att den
allmänna princip som anges här ändras) – från skatten på inkomsten
eller den skattepliktiga realisationsvinsten avräkna ett belopp
motsvarande den skatt som erlagts i Det Förenade Konungariket för
inkomsten eller den skattepliktiga realisationsvinsten.

b) I fall då person med hemvist i Sverige uppbär inkomst eller
skattepliktig realisationsvinst som beskattas endast i Det Förenade
Konungariket enligt artikel 8, artikel 13 punkt 4 och arikel 19 punkt
1 eller punkt 2, skall Sverige från den svenska skatten medge avdrag
med den del av den svenska skatten som är hänförlig till den inkomst
eller skattepliktiga realisationsvinst som uppburits från Det Förenade
Konungariket.

3. Utan hinder av bestämmelserna i punkt 2 i denna artikel skall
utdelning från bolag med hemvist i Det Förenade Konungariket till
bolag med hemvist i Sverige undantas från beskattning i Sverige, under
förutsättning att utdelningen enligt svensk lag skulle ha undantagits
från beskattning om båda bolagen hade haft hemvist i Sverige.

4. Vid tillämpningen av ovanstående bestämmelser i denna artikel skall
inkomst eller realisationsvinst, som tillkommer en person med hemvist
i en avtalsslutande stat vilken får beskattas i den andra
avtalsslutande staten i enlighet med detta avtal, anses härröra från
källa i denna andra avtalsslutande stat.

ARTIKEL 23

Förbud mot diskriminering

1. Medborgare i en avtalsslutande stat skall inte i den andra
avtalsslutande staten bli föremål för beskattning eller därmed
sammanhängande krav som är av annat slag eller mer tyngande än den
beskattning och därmed sammanhängande krav som medborgare i denna
andra stat under samma förhållanden är eller kan bli underkastad.

2. Beskattningen av fast driftställe, som företag i en avtalsslutande
stat har i den andra avtalsslutande staten, skall i denna andra stat
inte vara mindre fördelaktig än beskattningen av företag i denna andra
stat, som bedriver verksamhet av samma slag.

3. Bestämmelserna i denna artikel anses inte medföra skyldighet för
endera avtalsslutande staten att medge fysisk person som inte har
hemvist i denna stat sådant personligt avdrag vid beskattningen, eller
sådan skattebefrielse eller skattenedsättning som medges fysisk person
som har hemvist där.

4. Utom i de fall då bestämmelserna i artikel 9 punkt 1, artikel 11
punkterna 4 och 5 eller artikel 12 punkt 4 tillämpas, är ränta,
royalty och annan betalning från företag i en avtalsslutande stat till
person med hemvist i den andra avtalsslutande staten avdragsgilla vid
bestämmandet av den beskattningsbara inkomsten för sådant företag på
samma villkor som betalning till person med hemvist i den förstnämnda
staten. På samma sätt är skuld som företag i en avtalsslutande stat
har till person med hemvist i den andra avtalsslutande staten
avdragsgill vid bestämmandet av sådant företags beskattningsbara
förmögenhet på samma villkor som skuld till person med hemvist i den
förstnämnda staten.

5. Företag i en avtalsslutande stat, vars kapital helt eller delvis
ägs eller kontrolleras, direkt eller indirekt, av en eller flera
personer med hemvist i den andra avtalsslutande staten, skall inte i
den förstnämnda avtalsslutande staten bli föremål för beskattning
eller därmed sammanhängande krav som är av annat slag eller mer
tyngande än den beskattning och därmed sammanhängande krav som annat
liknande företag i den förstnämnda staten är eller kan bli
underkastat.

6. Bestämmelserna i denna artikel tillämpas på skatter av varje slag
och beskaffenhet.

ARTIKEL 24

Förfarandet vid ömsesidig överenskommelse

1. Om en person gör gällande, att en avtalsslutande stat eller båda
staterna vidtagit åtgärder, som för honom medför eller kommer att
medföra en mot detta avtal stridande beskattning, kan han – utan att
detta påverkar hans rätt att använda sig av de rättsmedel som finns i
dessa staters interna rättsordning – framlägga saken för den behöriga
myndigheten i den avtalsslutande stat där han har hemvist.

2. Om denna behöriga myndighet finner invändningen grundad men inte
själv kan få till stånd en tillfredsställande lösning, skall
myndigheten söka lösa frågan genom ömsesidig överenskommelse med den
behöriga myndigheten i den andra avtalsslutande staten i syfte att
undvika beskattning som strider mot detta avtal.

3. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall genom
ömsesidig överenskommelse söka avgöra svårigheter eller tvivelsmål som
uppkommer i fråga om tolkningen eller tillämpningen av detta avtal.
De kan även överlägga i syfte att överväga åtgärder för att motverka
oriktig användning av bestämmelserna i avtalet.

4. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna kan träda i
direkt förbindelse med varandra för att träffa överenskommelse i de
fall som angivits i föregående punkter.

ARTIKEL 25

Utbyte av upplysningar

1. De behöriga myndigheterna i de avtalsslutande staterna skall utbyta
sådana upplysningar som är nödvändiga för att tillämpa bestämmelserna
i detta avtal eller i de avtalsslutande staternas interna lagstiftning
i fråga om skatter som omfattas av avtalet, i den mån beskattningen på
grund av denna lagstiftning inte strider mot avtalet. Upplysningar som
en avtalsslutande stat mottagit skall behandlas såsom hemliga på samma
sätt som upplysningar, som erhållits enligt den interna lagstiftningen
i denna stat och får yppas endast för personer eller myndigheter (däri
inbegripet domstolar och förvaltningsorgan) som fastställer, uppbär
eller indriver de skatter som omfattas av detta avtal eller handlägger
åtal eller besvär i fråga om dessa skatter. Dessa personer eller
myndigheter skall använda upplysningarna endast för sådana ändamål. De
får yppa upplysningarna vid offentlig rättegång eller i
domstolsavgöranden.

2. Bestämmelserna i punkt 1 i denna artikel anses inte medföra
skyldighet för en avtalsslutande stat:

a) vidta förvaltningsåtgärder som avviker från lagstiftning och
administrativ praxis i denna stat eller i den andra avtalsslutande
staten;

b) lämna upplysningar, som inte är tillgängliga enligt lagstiftningen
eller sedvanlig administrativ praxis i denna stat eller i den andra
avtalsslutande staten;

c) lämna upplysningar, som skulle röja affärshemlighet, industri-,
handels- eller yrkeshemlighet eller i näringsverksamhet nyttjat
förfaringssätt eller upplysningar, vilkas överlämnande skulle strida
mot allänna hänsyn (ordre public).

ARTIKEL 26

Diplomatiska företrädare och konsulära tjänstemän

Bestämmelserna i detta avtal berör inte de privilegier i beskattnings
hänseende, som enligt folkrättens allmänna regler eller bestämmelser i
särskilda överenskommelser tillkommer diplomatiska företrädare eller
konsulära tjänstemän.

ARTIKEL 27

Övriga bestämmelser

1. I fall då enligt bestämmelse i detta avtal svensk beskattning av
inkomst eller skattepliktig realisationsvinst lindras och en fysisk
person enligt gällande lagstiftning i Det Förenade Konungariket
beskattas för sådan inkomst eller skattepliktig realisationsvinst till
den del den överförs till eller mottages i Det Förenade Konungariket
och inte för hela dess belopp, skall den skattelindring som enligt
detta avtal medges i Sverige avse endast den del av inkomsten eller
den skattepliktiga realisationsvinsten som överförs till eller
mottages i Det Förenade Konungariket.

2. I fall då enligt bestämmelserna i detta avtal person med hemvist i
Det Förenade Konungariket är befriad från eller berättigad till
nedsättning av svensk skatt, skall motsvarande befrielse eller
nedsättning gälla för oskiftat dödsbo, i den mån en eller flera av
dödsbodelägarna har hemvist i Det Förenade Konungariket.

3. Svensk skatt, som påförs oskiftat dödsbo, avräknas i enlighet med
bestämmelserna i arikel 22 i den mån inkomsten tillkommer
dödsbodelägare med hemvist i Det Förenade Konungariket.

4. Om inte bestämmelserna i punkt 6 i denna artikel föranleder annat,
är fysisk person med hemvist i Sverige vid beskattningen i Det
Förenade Konungariket berättigad till samma personliga avdrag,
skattenedsättning och skattebefrielse som brittisk undersåte, som inte
har hemvist i Det Förenade Konungariket.

5. Om inte bestämmelserna i punkt 6 i denna artikel föranleder annat,
är fysisk person med hemvist i Det Förenade Konungariket vid svensk
beskattning berättigad till samma personliga avdrag, skattenedsättning
och skattebefrielse som svensk medborgare, som inte har hemvist i
Sverige.

6. Bestämmelserna i detta avtal berättigar inte fysisk person, som har
hemvist i en avtalsslutande stat och vars inkomst från den andra
avtalsslutande staten består uteslutande av utdelning, ränta eller
royalty (eller uteslutande av en kombination av dessa inkomstslag),
att vid beskattningen i denna andra stat erhålla sådant personligt
avdrag eller sådan skattenedsättning och skattebefrielse som anges i
denna artikel.

ARTIKEL 28

Bestämmelser som tillämpas på viss verksamhet utanför kusten

1. Utan hinder av övriga bestämmelser i detta avtal tillämpas
bestämmelserna i denna artikel när verksamhet (i denna artikel benämnd
“relevant verksamhet”) bedrivs utanför kusten i samband med
utforskandet eller utnyttjandet av havsbotten och dess underlag eller
av dessas naturtillgångar, belägna i en avtalsslutande stat.

2. Företag i en avtalsslutande stat som bedriver relevant verksamhet i
den andra avtalsslutande staten anses – om inte bestämmelsera i
punkterna 3 och 5 i denna artikel föranleder annat – bedriva rörelse i
denna andra avtalsslutande stat från där beläget fast driftställe.

3. Relevant verksamhet som företag i en avtalsslutande stat bedriver i
den andra avtalsslutande staten under tidrymd eller tidrymder som
sammanlagt inte överstiger 30 dagar under en period av tolv månader
medför inte att rörelse anses bedriven från där beläget fast
driftställe. Vid tillämpningen av denna punkt gäller följande.

a) I fall då företag i en avtalsslutande stat som bedriver relevant
verksamhet i den andra avtalsslutande staten har intressegemenskap med
annat företag, som bedriver väsentligen liknande verksamhet där, anses
det förstnämnda företaget bedriva all sådan verksamhet som bedrivs av
det sistnämnda företaget. Detta gäller dock inte i den mån den
sistnämnda verksamheten bedrivs under samma tid som det förstnämnda
företagets egen verksamhet.

b) Ett företag anses ha intressegemenskap med ett annat, om det ena
företaget direkt eller indirekt deltar i ledningen eller övervakningen
av det andra företaget eller äger del i detta företags kapital eller
om samma personer direkt eller indirekt deltar i ledningen eller
övervakningen av båda företagen eller äger del i dessa företags
kapital.

4. Person med hemvist i en avtalsslutande stat som bedriver sådan
relevant verksamhet i den andra avtalsslutande staten som består av
fritt yrke eller annan självständig verksamhet, anses bedriva
verksamheten från stadigvarande anordning i denna andra avtalsslutande
stat. Inkomst, som person med hemvist i en avtalsslutande stat
förvärvar genom att bedriva sådan verksamhet i den andra
avtalsslutande staten, beskattas dock inte i denna andra
avtalsslutande staten, om verksamheten bedrivs där under tidrymd eller
tidrymder som sammanlagt inte överstiger 30 dagar under en period av
tolv månader.

5. Inkomst, som företag i en avtalsslutande stat förvärvar genom
transport av förråd eller personal med skepp eller luftfartyg till
plats där relevant verksamhet bedrivs eller genom drift av bogserbåtar
eller särskilda fartyg som assisterar vid ankring i samband med sådan
verksamhet, beskattas endast i den avtalsslutande stat där företaget
har sin verkliga ledning.

6. a) Om inte punkt b) i denna punkt föranleder annat, får lön och
liknande ersättning som person med hemvist i en avtalsslutande stat
uppbär på grund av anställning som har samband med relevant verksamhet
som bedrivs i den andra avtalsslutande staten, i den mån arbetet
utförs utanför kusten i den andra avtalsslutande staten, beskattas i
denna andra avtalsslutande stat.

b) Lön och liknande ersättning, som person med hemvist i en
avtalsslutande stat uppbär på grund av arbete som utförs ombord på
skepp eller luftfartyg som transporterar förråd eller personal till
plats där relevant verksamhet bedrivs i en avtalsslutande stat eller
på grund av arbete som utförs ombord på bogserbåt eller särskilt
fartyg som assisterar vid ankring i samband med sådan verksamhet, får
beskattas i den avtalsslutande stat där företaget har sin verkliga
ledning.

ARTIKEL 29

Ikraftträdande

1. De avtalsslutande staterna skall underrätta varandra när de
åtgärder vidtagits som enligt respektive stats lagstiftning krävs för
att detta avtal skall träda i kraft.

2. Avtalet träder i kraft den dag då den sista av dessa underrättelser
mottages och gäller därefter, om inte bestämmelserna i punkt 3 i denna
artikel föranleder annat:

a) I Det Förenade Konungariket:

1) beträffande skatt på inkomst och realisationsvinst, som påförs
under taxeringsår som börjar den 6 april eller senare,

2) beträffande bolagsskatt, för beskattningsår som börjar den 1 april
eller senare,

3) beträffande skatten på värdestegring av mark, värdestegring som
realiserats den 1 april eller senare, och

4) beträffande skatten på inkomst genom oljevinning, för beskattnings
period som börjar den 1 januari eller senare;

b) I Sverige beträffande inkomst eller realisationsvinst som uppbärs
den 1 januari eller senare;

i båda fallen under det kalenderår som infaller efter det då den sista
av dessa underrättelser mottagits.

3. Bestämmelserna i artikel 18 gäller inte i Sverige beträffande
inkomst som uppbärs före den 1 januari 1985 och gäller inte i Det
Förenade Konungariket beträffande skatt på inkomst före den 6 april
1985.

4. Om inte bestämmelserna i punkt 5 i denna artikel föranleder annat,
skall följande avtal mellan Det Förenade Konungariket och Konungariket
Sverige upphöra att gälla från och med den dag då detta avtal blir
gällande beträffande skatt, inkomst eller realisationsvinst på vilka
detta avtal tillämpas enligt punkterna 2 och 3 i denna artikel:

a) avtalet mellan Det Förenade Konungariket Storbritannien och
Nordirlands regering samt Konungariket Sveriges regering för
undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av skattelflykt
beträffande inkomstskatter undertecknat i London den 28 juli 1960, i
den ändrade lydelse avtalet erhållit genom protokoll undertecknade i
London den 25 mars 1966, den 27 juni 1968 och den 27 september 1973
och i Stockholm den 6 juni 1979;

b) avtalet den 19 december 1924 om ömsesidigt fritagande från
inkomstskatt i vissa fall av inkomster härrörande från rederirörelse;

c) avtalet den 6 juli 1931 om ömsesidigt fritagande från skatter i
vissa fall av inkomster, som uppkommer genom agenturer.

5. Detta avtal påverkar inte gällande överenskommelser, vilka utvidgar
tidigare avtal mellan de avtalsslutande staterna till territorier för
vilkas förbindelser med utlandet endera staten svarar.

ARTIKEL 30

Upphörande

1. Detta avtal förblir i kraft till dess det sägs upp av en
avtalsslutande stat. Vardera avtalsslutande staten kan på diplomatisk
väg säga upp avtalet genom underrättelse härom minst sex månader före
utgången av ett kalenderår efter år 1988. I händelse av sådan
uppsägning upphör avtalet att gälla:

a) I Det Förenade Konungariket:

1) Beträffande skatt på inkomst och realisationsvinst som påförs under
taxeringsår som börjar den 6 april det kalenderår som infaller närmast
efter det då uppsägningen ägde rum eller senare;

2) beträffande bolagsskatt och skatten på värdestegring av mark som
påförs under beskattningsår som börjar den 1 april det kalenderår som
infaller närmast efter det då uppsägningen ägde rum eller senare;

3) beträffande skatten på inkomst genom oljeutvinning, för
beskattningsperiod som börjar den 1 januari det kalenderår som
infaller närmast efter det då uppsägningen ägde rum eller senare.

b) I Sverige, på inkomst som taxeras för det kalenderår som infaller
närmast efter det uppsägningen ägde rum och följande år.

2. Uppsägning av detta avtal innebär inte att annat avtal eller annan
överenskommelse, som har upphört att gälla på grund av detta eller
tidigare slutna avtal mellan de avtalsslutande staterna, ånyo skall
bli gällande.

Till bekräftelse härav har undertecknade, därtill vederbörligen
bemyndigade av sina respektive regeringar, undertecknat detta avtal.

Som skedde i Stockholm den 30 augusti 1983, i två exemplar på svenska
och engelska språken, vilka båda texter har lika vitsord.

För Konungariket Sveriges regering:

Lennart Bodström

För Det Förenade Konungariket Storbritannien och Nordirlands
regering:

Sir Donald Murray