Förordning (1983:910) med instruktion för försvarets forskningsanstalt

SFS nr
1983:910
Departement/myndighet
Försvarsdepartementet
Utfärdad
1983-11-24
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1036
Upphävd
1988-12-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på försvarets forskningsanstalt.

Uppgifter

2 § Anstalten är en central myndighet med huvuduppgift att bedriva
forskning för totalförsvaret.

Anstalten skall också utföra forsknings- och utredningsuppgifter
rörande rustningsbegränsning m. m. enligt särskilda föreskrifter.

Anstalten skall dessutom enligt särskilda föreskrifter mot ersättning
bedriva forskning för andra ändamål än som avses i första och andra
styckena samt utvecklingsarbete.

Vissa bestämmelser om verksamheten

Allmänt

3 § Anstalten skall i samråd med överbefälhavaren,
civilförsvarsstyrelsen, överstyrelsen för ekonomiskt försvar,
styrelsen för psykologiskt försvar och socialstyrelsen lämna underlag
för statsmakternas beslut om försvarsforskningens långsiktiga
utveckling. Förordning (1985:287).

4 § I fråga om verksamheten enligt 2 § första stycket har anstalten
programansvar och skall genomföra produktion i den mening som avses i
förordningen (1983:276) om verksamheten inom försvarsmakten och enligt
vad som anges närmare i 5–8 §§.

5 § Anstalten skall följa de föreskrifter som överbefälhavaren i
samråd med övriga myndigheter som anges i 3 § meddelar för att
uppställda mål för produktionen skall nås med ett så rationellt
utnyttjande av resurserna som möjligt och för att behovet av planering
och budgetering skall tillgodoses.

Anstalten skall också följa föreskrifter som överbefälhavaren meddelar
i frågor om anstaltens krigsorganisation, underrättelse- och
säkerhetstjänst samt signalskydd.

Programansvaret

6 § Anstalten har programansvar för delprogrammet Gemensam
försvarsforskning. Härvid skall 18 § förordningen (1983:276) om
verksamheten inom försvarsmakten tillämpas. Bestämmelsen i 18 § 1 i
den nämnda förordningen skall avse överbefälhavarens programplan.

Anstalten får meddela föreskrifter för övriga myndigheter som genomför
produktion för delprogrammet för att uppställda mål för produktionen
skall nås med ett så rationellt utnyttjande av resurserna som möjligt.

Produktionen

7 § Anstalten skall i enlighet med regeringens uppdrag genomföra
produktion inom huvudproduktionsområdet Forskning och utveckling.
Härvid skall 21 och 26–28 §§ förordningen (1983:276) om verksamheten
inom försvarsmakten tillämpas.

8 § Produktionen skall genomföras inom följande verksamhetsfält.

1. Forskning för totalförsvarsändamål, främst inom de
naturvetenskapliga, tekniskt-vetenskapliga, samhällsvetenskapliga,
medicinska och beteendevetenskapliga forskningsgrenarna i den mån
sådan forskning inte ankommer på andra myndigheter.

2. Främjande av utveckling och samordning av den operationsanalytiska
verksamheten inom totalförsvaret och tillhandahållande av expertis för
denna verksamhet.

3. Främjande av tillämpad psykologisk verksamhet hos myndigheter inom
försvarsdepartementets verksamhetsområde.

Organisation

9 § Anstalten leds av en styrelse som består av tolv personer. I
styrelsen ingår anstaltens generaldirektör. En av ledamöterna är
ordförande och en är vice ordförande.

Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. skall tillämpas på anstalten. Förordning (1985:287).

10 § Generaldirektören är chef för anstalten.

11 § Inom anstalten finns fem huvudavdelningar, var och en bestående
av forskningsinstitutioner eller fristående enheter till högst det
antal som regeringen bestämmer. Vidare finns inom anstalten ett
centralt kansli. Varje huvudavdelning samt det centrala kansliet
förestås av en chef.

Hos anstalten finns i övrigt personal enligt särskilda beslut av
regeringen samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får anstalten anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Militär personal får placeras eller kommenderas till tjänstgöring vid
anstalten. Förordning (1987:985).

12 § Anstalten är lokaliserad till Stockholmsområdet (huvuddelen),
Linköping (en huvudavdelning samt del av en huvudavdelning), Umeå (en
huvudavdelning) och Karlstad (del av en huvudavdelning).

13 § När anstalten är krigsorganiserad tillhör den försvarsmakten.

Ärendenas handläggning

14 § Av styrelsen avgörs

1. ärenden som angår verksamhetens allmänna inriktning och planering
på lång sikt, utnyttjandet i stort av tillgängliga resurser samt
frågor om den principiella fördelningen av större forskningsuppgifter
mellan anstalten och andra forskningsorgan,

2. viktigare författningsfrågor,

3. viktigare frågor om anstaltens organisation och arbetsformer,

4. anslagsfrågor och andra frågor av större ekonomisk betydelse,

5. andra frågor som generaldirektören hänskjuter till styrelsen.

15 § Styrelsen är beslutför när ordföranden, generaldirektören och
minst sex andra av de i 9 § första stycket angivna ledamöterna är
närvarande. När ett ärende av större vikt handläggs, skall om möjligt
samtliga ledamöter närvara. Förordning (1986:902).

16 § Om ett styrelseärende är så brådskande att styrelsen inte hinner
sammanträda för att behandla det, avgörs ärendet genom meddelanden
mellan generaldirektören och minst sex andra ledamöter. Kan ärendet
inte lämpligen avgöras på detta sätt, får generaldirektören besluta
ensam i närvaro av den föredragande till vars uppgifter ärendet hör.
Beslut som fattas enligt denna paragraf skall anmälas vid nästa
sammanträde med styrelsen. Förordning (1985:287).

17 § Ärenden som inte skall avgöras av styrelsen eller enligt andra
stycket avgörs av generaldirektören ensam. I den mån sådana ärenden
inte är av det slag att de behöver prövas av generaldirektören, får de
avgöras av annan tjänsteman enligt vad som anges i arbetsordningen
eller i särskilda beslut.

I fråga om skiljande från annan anställning än provanställning eller
om skiljande från uppdrag eller om disciplinansvar, åtalsanmälan,
avstängning eller läkarundersökning beslutar generaldirektören,
cheferna för huvudavdelningarna och chefen för det centrala kansliet.
Generaldirektören får besluta att ytterligare en tjänsteman med
särskild juridisk sakkunskap skall delta i beslutet.

I 15 kap. 7 § lagen (1976:600) om offentlig anställning och i 26 §
anställningsförordningen (1965:601) finns särskilda bestämmelser om
omröstning i vissa personalfrågor.

18 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
tjänsten av den tjänsteman som generaldirektören bestämmer.

I den ordinarie generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas
sådana beslut av större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans
medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med
föreskrifter som styrelsen har meddelat eller grunder som den
tillämpar.

19 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 17 §
första stycket andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den huvudavdelning
dit ärendet hör, chefen för det centrala kansliet eller på en särskilt
förordnad föredragande. Generaldirektören får överta beredningen och
föredragningen av ärenden som skall avgöras av styrelsen.

Chefen för en huvudavdelning har rätt att närvara när ett ärende som
hör till hans huvudavdelning föredras av någon annan. Chefen för det
centrala kansliet har motsvarande rätt. Vid föredragning och avgörande
av frågor som har särskild betydelse för anstaltens verksamhet bör
samtliga chefer för huvudavdelningarna och chefen för det centrala
kansliet vara närvarande.

20 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i
statlig tjänst m. m. följer att anstaltens befogenhet att besluta kan
vara begränsad i vissa hänseenden.

21 § har upphävts genom förordning (1986:902).

22 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

23 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas
vem som får begära in förklaringar, upplysningar eller yttranden i
ärendena.

Tjänstetillsättning m. m.

24 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Tjänster som chef för huvudavdelning, chef för det centrala kansliet,
byråchef och planeringsdirektör tillsätts av regeringen efter anmälan
av generaldirektören. Innehavare av tjänster med beteckningen Cp
förordnas för högst sex år.

Tjänster som forskningschef och överingenjör tillsätts av regeringen
efter förslag av anstalten.

Övriga tjänster tillsätts av anstalten.

Extra tjänster i lönegraderna N 9–N 22 får tillsättas utan att
tjänsten har kungjorts ledig till ansökan. Förordning (1987:985).

25 § Andra styrelseledamöter än generaldirektören förordnas av
regeringen för högst tre år.

Förordnande att vara styrelsens ordförande meddelas av regeringen för
högst tre år. Styrelsen utser vice ordförande inom sig. Förordning
(1985:287).

26 § Behörig till tjänst som forskningschef och tjänst som laborator
är den som har den vetenskapliga skicklighet, de kunskaper och
erfarenheter och sådan förmåga i övrigt som behövs för att fullgöra
tjänsten väl. Som befordringsgrund vid tillsättningen av tjänsten
gäller graden av sådan skicklighet som är av betydelse med hänsyn till
tjänstens beskaffenhet. Särskild vikt skall fästas vid vetenskaplig
skicklighet som visats genom egen forskning och, i fråga om tjänst som
forskningschef, även genom planering och ledning av forskning, främst
tillämpad forskning.

Innan anstalten avger förslag om tillsättning av forskningschef eller
tillsätter tjänst som laborator, skall utlåtande över sökandenas
vetenskapliga skicklighet inhämtas av en eller flera sakkunniga som
anstalten utser.

Bisysslor

27 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av anstalten även i fråga om tjänstemän som avses i
24 § andra och tredje styckena.