Lag (1983:912) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka

SFS nr
1983:912
Departement/myndighet
Finansdepartementet S3
Utfärdad
1983-11-17
Ändring införd
t.o.m. SFS 2011:1316

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande
av
skatteflykt beträffande skatter på inkomst och förmögenhet som Sverige
och Sri Lanka undertecknade den 23 februari 1983 skall gälla för
Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga till denna lag.

2 § Avtalets beskattningsregler skall tillämpas endast i den mån de
medför inskränkning av den skattskyldighet i Sverige som annars skulle
föreligga.

3 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom
har medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot
bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 25
punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör
ges in inom den tid som anges i nämnda bestämmelse.

4 § Har upphävts genom lag (2011:1316).

Övergångsbestämmelser

1983:912

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer. I anslutning
härtill bestämmer regeringen från vilken tidpunkt lagen skall
tillämpas på inkomst och förmögenhet som omfattas av lagen och fram
till vilken tidpunkt äldre bestämmelser fortfarande skall tillämpas.