Lag (1983:914) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva

SFS nr
1983:914
Departement/myndighet
Finansdepartementet S4
Utfärdad
1983-11-17
Författningen har upphävts genom
SFS 2007:1257
Upphävd
2008-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2003:689

1 § Det avtal för undvikande av dubbelbeskattning och förhindrande av
skatteflykt beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva som
Sverige och Amerikas Förenta Stater undertecknade den 13 juni 1983
skall gälla för Sveriges del. Avtalets innehåll framgår av bilaga till
denna lag.

2 § Skattskyldiga som på grund av avtalet önskar få
skattelindring skall enligt 2 § kungörelsen (1967:721) om
förfarandet rörande eftergift av arvsskatt eller gåvoskatt vid
dubbelbeskattning skriftligen ansöka om detta hos
Skatteverket. En sådan ansökan bör ges in inom sex år från
tidpunkten för händelsen som föranledde skattskyldighet eller
inom ett år från den sista dagen då skatt för vilken avräkning
medges förfaller till betalning, om sistnämnda tidpunkt
inträffar senare. Lag (2003:689).

3 § Anstånd enligt 3 § nämnda kungörelse får medges enligt det av
följande alternativ som ger det lägsta beloppet, nämligen

1. den skatt som erlagts eller kan antas komma att erläggas i Amerikas
Förenta Stater för egendom som enligt avtalet får beskattas där,
eller

2. den del av den svenska skatten som vid en proportionell fördelning
belöper på samma egendom.

Om skatt inte erlagts i Amerikas Förenta Stater och uppgift saknas om
hur mycket skatt som kan komma att erläggas där, får anstånd medges
med skäligt belopp, dock högst med ett belopp som motsvarar den del av
den svenska skatten som vid en proportionell fördelning belöper på
egendomen som enligt avtalet får beskattas i Amerikas Förenta Stater.

4 § Om en person anser att det vidtagits någon åtgärd som för honom
medfört eller kommer att medföra en beskattning som strider mot
bestämmelserna i avtalet, kan han ansöka om rättelse enligt artikel 11
punkt 1 i avtalet. Sådan ansökan skall göras hos regeringen och bör
ges in inom den tid som anges i nämnda bestämmelse.

Övergångsbestämmelser

2001:96

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2001.

2. Ansökan om eftergift som har getts in före ikraftträdandet
skall överlämnas till Riksskatteverket för handläggning.

2007:1257

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att lagen (1983:914) om
dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta
Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva ska
upphöra att gälla vid utgången av år 2007. Den upphävda lagen
ska dock fortfarande tillämpas

1. beträffande kvarlåtenskap efter person som avlider före
utgången av år 2007, samt

2. beträffande varje annan händelse än dödsfall, om händelsen
inträffar före utgången av år 2007 och som medför
skattskyldighet enligt lagstiftningen i endera avtalsslutande
staten.