Förordning (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg

SFS nr
1983:943
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1983-12-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:860
Upphävd
1988-01-01

Kommunal barnomsorg

1 § Statsbidrag lämnas till kommunal barnomsorg. Därmed avses i denna
förordning den förskole- och fritidshemsverksamhet som bedrivs i form
av daghem, deltidsgrupp, familjedaghem och fritidshem samt sådan
kompletterande förskoleverksamhet som i särskild ordning har anordnats
för barn i förskoleåldern tillsammans med föräldrar eller
dagbarnvårdare (öppen förskola). Förordning (1985:971).

2 § För statsbidrag krävs att verksamheten bedrivs fortlöpande. För
annan verksamhet än öppen förskola krävs också att barnen är
inskrivna. Därmed avses att överenskommelse har träffats mellan
föräldrarna och kommunen om att kommunen skall svara för omsorgen om
barnen under en viss angiven del av dygnet. Denna överenskommelse
skall dokumenteras av kommunen. För deltidsgrupp gäller bestämmelserna
i 14 § socialtjänstlagen (1980:620). Förordning (1985:971).

3 § Statsbidrag lämnas för det genomsnittliga antal barn som under
bidragsåret är inskrivna i daghem respektive fritidshem.
Genomsnittsantalet beräknas på det antal barn som är inskrivna den 1
april och den 1 oktober bidragsåret.

Statsbidrag lämnas med följande belopp.

Genomsnittlig vistelsetid Bidrag per
per dag barn kronor

Daghem

minst 7 tim. 22 000
4–7 tim. 12 500
Fritidshem 7 000

Om ett skolbarn får sin barnomsorg i daghem, lämnas bidrag för detta
barn enligt reglerna för fritidshem. Förordning (1985:971).

4 § Statsbidrag lämnas även med 30 000 kr. per år för varje kommunalt
anställd årsarbetare som är direkt sysselsatt i barngrupperna i
daghem, deltidsgrupp, fritidshem och öppen förskola.

Antalet årsarbetare beräknas enligt följande. Kommunens totala
lönekostnader, inklusive lönebikostnader, för denna personal delas med
ett vägt medelvärde för landet som helhet avseende lönekostnaderna för
en årsarbetare i nämnda verksamhet. Regeringen eller den myndighet som
regeringen bestämmer fastställer årligen detta medelvärde. Förordning
(1985:971).

5 § Statsbidrag lämnas därutöver med 7 500 kr. per år för varje helt
tiotal barn som enligt genomsnittsberäkningen i 3 § första stycket är
inskrivna i kommunens daghem eller fritidshem som bidrag till
kostnaderna för barn med behov av särskilt stöd. Förordning
(1985:971).

6 § Statsbidrag lämnas på motsvarande sätt som enligt 3 § första
stycket för barn som är inskrivna i familjedaghem med följande
belopp.

Genomsnittlig vistelsetid Bidrag per
per dag barn kronor

minst 7 tim. 16 500
mindre än 7 tim. 7 500

Förordning (1985:971).

7 § har upphävts genom förordning (1985:971).

Enskilda daghem och fritidshem

8 § Till kommunen lämnas statsbidrag enligt 3 § även för sådan
barnomsorg i form av daghem eller fritidshem som drivs av någon annan
än kommunen men är upptagen i den plan för förskole- och
fritidshemsverksamheten som anges i 17 § socialtjänstlagen (1980:620)
och uppfyller motsvarande krav på verksamheten som anges i 2 §.

Statsbidrag för sådan barnomsorg lämnas därutöver till kommunen med
30 000 kr. per år för varje anställd årsarbetare som är direkt
sysselsatt i barngrupperna. Antalet årsarbetare beräknas genom att
lönekostnaderna, inklusive lönebikostnaderna, för denna personal delas
med det medelvärde som fastställs med stöd av 4 § andra stycket.

Statsbidrag enligt denna paragraf lämnas endast under förutsättning
att den som driver daghemmet eller fritidshemmet är antingen en
sammanslutning av föräldrar som gemensamt tar ansvaret för omsorgen om
sina egna eller varandras barn, eller en sammanslutning som har
anknytning till en ideell organisation, erbjuder en speciell form av
pedagogik eller arbetar på andra liknande ideella grunder. Förordning
(1985:971).

Utbetalning m. m.

9 § Statsbidrag beviljas och betalas ut av socialstyrelsen. Bidraget
betalas ut i efterskott för kalenderår. Förskott lämnas med 75 % av
statsbidraget året före bidragsåret och betalas ut med en fjärdedel i
vardera april, juli och oktober under bidragsåret samt januari året
efter bidragsåret. Slutbetalning sker i april året efter bidragsåret.

Ansökning om statsbidrag ges in till socialstyrelsen senast den 1
november bidragsåret. Till ansökan fogas behövliga uppgifter om barnen
och deras genomsnittliga vistelsetider. Uppgift om lönekostnader för
personalen lämnas senast den 1 mars året efter bidragsåret.

På socialstyrelsens begäran är kommunen skyldig att tillhandahålla det
ytterligare underlag som behövs för granskningen. Förordning
(1985:971).

10 § Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas
hos regeringen genom besvär.

11 § Närmare föreskrifter om tillämpningen av denna förordning skall
meddelas av socialstyrelsen.

Övergångsbestämmelser

1985:971

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om statsbidrag som avser tid före
ikraftträdandet.

1987:860

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1988, då förordningen
(1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg skall upphöra att
gälla. Äldre föreskrifter gäller dock fortfarande i fråga om statsbidrag
som avser tid före utgången av år 1987.

Förskott för år 1988 skall beräknas på grundval av det statsbidrag som
lämnas för år 1987.

2. Vid beräkningen av statsbidrag för år 1988 skall följande gälla. Om
de statsbidrag som kommunen får enligt denna förordning är mindre än vad
kommunen skulle ha fått enligt de före år 1988 gällande reglerna, skall
kommunen få kompensation för den del av skillnaden som överstiger ett
sammanlagt belopp motsvarande 10 öre per skattekrona i kommunen. På
motsvarande sätt innehålls en ökning av statsbidraget till den del
ökningen överstiger 10 öre per skattekrona. Beräkningen sker på grundval
av antalet skattekronor och skatteören enligt taxeringsnämndens beslut
vid 1987 års taxering, justerat enligt bestämmelserna i 1 c § lagen
(1982:221) med särskilda bestämmelser angående det kommunala
skatteunderlaget m. m. och ökat med det antal skattekronor som staten
skall tillskjuta bidragsåret 1988 enligt lagen (1979:362) om
skatteutjämningsbidrag.