Förordning (1983:944) om statsbidrag till kommunerna för stöd och hjälp i boendet

SFS nr
1983:944
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1983-12-08
Författningen har upphävts genom
SFS 1991:1516
Upphävd
1992-01-01

1 § Statsbidrag lämnas till kommunernas verksamhet med stöd och hjälp i
boendet åt äldre, handikappade och barnfamiljer. */k/ Förordning
(1988:1203).

2 § Statsbidrag lämnas med 34 000 kronor för varje årsarbetare inom
sådan verksamhet som avses i 1 §. */k/ Förordning (1988:1203).

3 § Antalet årsarbetare beräknas enligt följande.

I fråga om verksamhet i ålderdomshem skall kommunen anses ha en halv
årsarbetare för varje plats med helinackordering som regelmässigt
utnyttjas. Antalet platser beräknas per den 1 juli bidragsåret.

I fråga om övrig bidragsberättigad verksamhet skall kommunens totala
lönekostnader, inklusive lönebikostnader, för personal i denna del av
verksamheten delas med ett vägt medelvärde för landet som helhet
avseende lönekostnaderna för en årsarbetare i sådan verksamhet. I
kostnaderna tas dock inte med löne- och lönebikostnader avseende
arbetsledande och administrativ personal, personal med
driftserviceuppgifter eller personal med uppgift att svara för vård som
ankommer på sjukvårdshuvudman.

Som kommunens lönekostnad får även räknas kommunens ersättning till en
organisation eller någon annan enskild, som på kommunens uppdrag lämnar
stöd och hjälp i boendet. Ersättning som motsvarar sådan löne- eller
lönebikostnad som undantas enligt tredje stycket andra meningen skall
dock inte beaktas.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer fastställer årligen
medelvärdet enligt tredje stycket. */k/ Förordning (1988:1203).

4 § För vart och ett av åren 1989 och 1990 lämnas även statsbidrag för
personalutvecklande åtgärder inom äldreomsorgen.

Sådant statsbidrag beräknas för varje kommun enligt följande. Ett belopp
om 100 miljoner kronor delas med det totala antalet personer som är
bosatta i Sverige och som den 1 januari bidragsåret uppbär ålders- eller
förtidspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. Det tal som
därvid erhålls multipliceras med antalet invånare i kommunen som uppbär
sådan pension vid nämnda tidpunkt. Produkten, avrundad till närmast
lägre hundratal, utgör statsbidraget för bidragsåret. */k/ Förordning
(1988:1203).

5 § Statsbidrag beviljas och betalas ut av socialstyrelsen. Bidraget
betalas ut i efterskott för kalenderår.

Ansökan om statsbidrag ges in till socialstyrelsen senast den 1 mars
året efter bidragsåret.

På socialstyrelsens eller riksrevisionsverkets begäran är kommunen
skyldig att tillhandahålla det underlag som behövs för dessa
myndigheters granskning. */k/ Förordning (1988:1203).

6 § Socialstyrelsens beslut enligt denna förordning får överklagas hos
regeringen. */k/ Förordning (1988:1203).

7 § Socialstyrelsen får meddela de ytterligare föreskrifter som behövs
för verkställigheten av denna förordning. */k/ Förordning (1988:1203).

Övergångsbestämmelser

1988:1203

1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1989. Äldre
föreskrifter tillämpas på statsbidrag som avser tid före
ikraftträdandet. Vid tillämpning av 2 § skall dock för år 1988
statsbidraget beräknas till 34 000 kronor i stället för 30 000 kronor.

2. Om det statsbidrag för årsarbetare som kommunen får för år 1989 eller
år 1990 enligt denna förordning understiger vad kommunen totalt skulle
ha fått med tillämpning av de för bidragsåret 1988 gällande reglerna om
statsbidrag till social hemhjälp, skall kommunen i stället erhålla
bidrag enligt dessa senare regler och därutöver bidrag enligt 4 § denna
förordning.

3. Om det statsbidrag för årsarbetare som kommunen får för år 1989 eller
år 1990 enligt denna förordning överstiger vad kommunen totalt skulle ha
fått med tillämpning av de för bidragsåret 1988 gällande reglerna om
statsbidrag till social hemhjälp, skall bidraget minskas. Detta skall
för år 1989 göras med två tredjedelar av skillnaden mellan bidraget för
årsarbetare beräknat enligt de nya reglerna och bidrag beräknat med
tillämpning av de för bidragsåret 1988 gällande reglerna. För år 1990
skall minskningen göras med en tredjedel av samma skillnad.