Lag (1983:953) om säkerhetsskydd i riksdagen

SFS nr
1983:953
Departement/myndighet
Justitiedepartementet L6
Utfärdad
1983-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 2006:128
Upphävd
2006-07-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 2000:423

Inledande bestämmelser

1 § Denna lag avser säkerhetsskyddet i riksdagen. Den skall tillämpas
med beaktande av riksdagens öppenhet mot allmänheten och företrädare
för massmedia.

Till riksdagens säkerhetsskydd hänförs också beredskapsåtgärder mot
brand och andra skador i riksdagens lokaler samt hjälpinsatser med
anledning härav.

Med riksdagens lokaler avses i denna lag riksdags-, ledamots- och
förvaltningshusen.

2 § Säkerhetsskyddet enligt 1 § första stycket omfattar

1. sekretesskydd, varmed förstås skydd mot att någon obehörig
får kännedom om innehållet i en handling eller om en uppgift av annat
slag som rör totalförsvaret, Sveriges förbindelser med annan stat
eller mellanfolklig organisation eller säkerhets- eller
bevakningsåtgärd avseende riksdagen, om sekretess gäller för uppgiften
enligt 2 kap. eller 5 kap. 2 eller 3 § sekretesslagen (1980:100),

2. tillträdesskydd, varmed förstås skydd mot att någon
obehörig får tillträde till riksdagens lokaler,

3. infiltrationsskydd, varmed förstås skydd mot att någon som
inte är pålitlig från säkerhetssynpunkt ges arbetsuppgifter som rör
totalförsvaret, Sveriges förbindelser med annan stat eller
mellanfolklig organisation eller säkerhets- eller bevakningsåtgärd
avseende riksdagen,

4. information om sekretess-, tillträdes- och
infiltrationsskyddet,

5. kontroll av sekretess-, tillträdes- och
infiltrationsskyddet och av informationen om detta skydd.

3 § Hos riksdagen skall finnas en säkerhetschef, som är direkt
underställd förvaltningschefen. Säkerhetschefen ansvarar för
och leder säkerhetsskyddet enligt en instruktion som beslutas
av riksdagsförvaltningen.

För säkerhetschefen skall finnas en ställföreträdare.
Lag (2000:423).

4 § Varje chef för en arbetsenhet inom riksdagen skall uppmärksamma
säkerhetsskyddet inom enheten och hålla kontakt med säkerhetschefen i
säkerhetsfrågor.

Vad som sägs i första stycket gäller även partikansli i riksdagens
lokaler.

5 § Uppmärksammar en riksdagsledamot, en tjänsteman hos riksdagen
eller en anställd vid partikansli i riksdagens lokaler något som kan
vara av betydelse från säkerhetssynpunkt skall han anmäla detta till
chefen för den egna arbetsenheten, säkerhetschefen eller
bevakningspersonalen.

6 § Vad som i denna lag sägs om riksdagsledamot gäller också för
ersättare som utövar uppdrag som ledamot.

7 § Under höjd beredskap eller när talmannen eller den han bemyndigar
har beslutat om en viss beredskapsgrad för riksdagen eller del av
riksdagen gäller särskilda föreskrifter för säkerhetsskyddet som
beslutas av riksdagsförvaltningen.

Riksdagsförvaltningen får också besluta om särskilda åtgärder för
säkerhetsskydd vid öppnande av riksmöten eller andra speciella
tillfällen, eller för lokaler som riksdagen disponerar utöver lokalerna
i riksdags-, ledamots- och förvaltningshusen. Lag (2000:423).

Sekretesskydd

8 § Bestämmelser om sekretess finns i regeringsformen,
riksdagsordningen och sekretesslagen (1980:100). Särskilda
bestämmelser om sekretess hos riksdagen finns i 11 kap.
sekretesslagen.

9 § Med hemlig handling avses i denna lag varje allmän handling som
förvaras hos riksdagen och som innehåller någon uppgift som rör
totalförsvaret, Sveriges förbindelser med annan stat eller
mellanfolklig organisation eller säkerhets- eller bevakningsåtgärd
avseende riksdagen, om sekretess gäller för uppgiften enligt 2 kap.
eller 5 kap. 2 eller 3 § sekretesslagen (1980:100).

Med kvalificerat hemlig handling förstås en hemlig handling som
innehåller uppgift av synnerlig betydelse för rikets säkerhet.

10 § Bestämmelserna i denna lag gäller inte i den mån de begränsar den
frihet att meddela och offentliggöra uppgifter som följer av
tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och 16 kap.
sekretesslagen (1980:100). Lag (1991:1558).

11 § Har regeringen med stöd av 2 kap. 14 § andra stycket
tryckfrihetsförordningen föreskrivit, att endast viss myndighet får
pröva fråga om utlämnande till enskild av allmän handling som är av
synnerlig betydelse för rikets säkerhet skall, om en sådan handling
finns hos riksdagen, frågan om dess utlämnande prövas i den ordning
som regeringen har föreskrivit.

12 § Den som är anställd hos riksdagen eller som eljest — utan att
vara riksdagsledamot — fullgör uppdrag för riksdagens räkning är
behörig att i sin tjänst eller i sitt uppdrag hos riksdagen ta
befattning med en hemlig handling eller annars ta del av en uppgift
med sådant innehåll som avses i 9 § endast om han

1. bedöms pålitlig från säkerhetssynpunkt,

2. har behövlig kunskap om sekretesskydd och

3. behöver handlingen eller uppgiften för sitt arbete hos riksdagen.

13 § Handhavandet av en hemlig handling skall ske på ett sådant sätt
att ingen obehörig kan ta del av handlingens innehåll.

En hemlig handling skall förvaras inlåst i förvaringsutrymme av
betryggande slag när handlingen inte behövs för utövandet av
riksdagsledamots uppdrag eller för fullgörandet av arbetsuppgifter hos
riksdagen.

Så snart en hemlig handling inte behövs längre skall den återlämnas
eller förstöras.

14 § Riksdagsförvaltningen svarar för rådgivning angående
handhavandet av hemliga handlingar och av uppgifter med sådant
innehåll som avses i 9 §. Lag (2000:423).

15 § Om det befaras att en hemlig handling har förkommit skall
säkerhetschefen omedelbart underrättas. Detsamma gäller om en nyckel
till ett förvaringsutrymme för hemliga handlingar har kommit bort.

16 § Arbetet i riksdagen skall organiseras på sådant sätt att så få
personer som möjligt tar befattning med hemliga handlingar eller tar
del av uppgifter med sådant innehåll som avses i 9 §. Vad som sagts
gäller särskilt i fråga om kvalificerat hemliga handlingar och
uppgifter som rör förhållanden som är av synnerlig betydelse för
rikets säkerhet. Kvalificerat hemliga handlingar får inte av en
tjänsteman hos riksdagen eller en anställd vid partikansli i
riksdagens lokaler utan medgivande av chefen för den egna
arbetsenheten eller av säkerhetschefen medtas från riksdagens
lokaler.

17 § Grundläggande bestämmelser om registrering av allmänna handlingar
finns i 15 kap. sekretesslagen (1980:100). Hemliga handlingar skall
registreras hos kammarkansliet, utskottskanslierna eller
riksdagsförvaltningen. Lag (2000:423).

Tillträdesskydd

Allmänna bestämmelser

18 § Bestämmelser om allmänhetens tillträde till riksdagens
kammare finns i riksdagsordningen.

19 § Tillträdesskyddet består av

1. in- och utpasseringskontroll

2. inre bevakning

3. kontroll av att dörrar, fönster och lås har tillförlitlig
konstruktion.

20 § Tillträdesskyddet för tjänsterum för talmän och statsråd samt
lokaler där hemliga handlingar, känslig teknisk utrustning eller
stöldbegärlig egendom förvaras skall ägnas särskild uppmärksamhet.

Riksdagsförvaltningen får begränsa möjligheterna för andra än
statsråd, riksdagens ledamöter och tjänstemän samt anställda vid
partikanslier, som är inrymda i riksdagens lokaler, att nattetid och
under helger röra sig fritt inom riksdagens lokaler mellan riksdagens
hus. Lag (2000:423).

21 § Åtgärder för att upprätthålla tillträdesskyddet vidtas under
säkerhetschefen av bevakningspersonal som består av tjänstemän hos
riksdagen och personal från auktoriserat bevakningsföretag. För
bevakningspersonalen gäller en särskild instruktion som beslutas av
riksdagsförvaltningen. Lag (2000:423).

22 § Om det uppkommer behov av skärpt bevakning för riksdagens lokaler
eller del av dessa, kan sådan bevakning för viss tid beslutas av
riksdagsdirektören eller, vid behov av omedelbara åtgärder, av
säkerhetschefen. Lag (2000:423).

23 § Dörr eller grind, som skall vara låst, får inte lämnas olåst utan
att bevakningspersonalen underrättas.

Identitetskort

24 § Riksdagsförvaltningen skall utfärda identitetskort för
statsråd, riksdagens ledamöter och tjänstemän samt för anställda vid
partikanslier, som är inrymda i riksdagens lokaler.

Den som skall förses med identitetskort skall följa
riksdagsförvaltningens anvisningar för att få ut identitetskortet.
Lag (2000:423).

25 § Den som har förlorat sitt identitetskort skall omedelbart anmäla
detta till säkerhetschefen.

Identitetskort skall utan anmodan snarast återlämnas till
riksdagsförvaltningen om uppdraget eller anställningen upphört.
Lag (2000:423).

Tillträde till riksdagens lokaler

26 § Personer för vilka riksdagsförvaltningen skall utfärda
identitetskort enligt 24 § har rätt till tillträde till riksdagens
lokaler. Lag (2000:423).

27 § De som har fasta arbetsplatser i riksdagens lokaler och är
anställda hos massmedieföretag eller entreprenörer, som riksdagen
anlitar, har rätt till tillträde till riksdagens lokaler.
Riksdagsförvaltningen skall upprätta en förteckning över aktuella företag
och entreprenörer samt sådana anställda hos dessa som har rätt till
tillträde till lokalerna. Förteckningen skall finnas tillgänglig hos
bevakningspersonalen. Lag (2000:423).

28 § Under ordinarie arbetstid för riksdagens tjänstemän och under andra
tider i anslutning till kammar- eller utskottssammanträde eller
presskonferens eller partimöte i riksdagens lokaler har följande
personer rätt till tillträde:

1. svenska journalister och fotografer mot uppvisande av legitimation
som har utfärdats för dem av ett erkänt yrkesförbund eller av ett eget
tidningsföretag,

2. utländska journalister och fotografer enligt legitimationsregler som
beslutas av riksdagsförvaltningen,

3. teknisk personal från Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB,
Sveriges Utbildningsradio AB eller Nordisk Television AB om besöket har
samband med rundradiosändning,

4. tjänstemän från regeringskansliet, riksdagens verk och andra statliga
myndigheter samt kommittétjänstemän och andra personer som i sin tjänst
eller för utförande av uppdrag regelbundet besöker riksdagen. Förordning
(2000:423).

29 § Rätt till tillträde till riksdagens lokaler har även den som
skall delta i studiebesök eller i föranmält sammanträde eller annan
sammankomst i riksdagens lokaler. En person med fast arbetsplats
i riksdagens lokaler skall ansvara för att föranmälan sker till
riksdagens säkerhetsenhet. Han skall också svara för att de som deltar
anvisas rätt lokal och att de lämnar riksdagens lokaler efter
sammankomsten.

Vid besök av studiegrupper och i samband med större sammanträden eller
presskonferenser bör en företrädare för den som anordnar besöket eller
sammankomsten vara beredd att bistå bevakningspersonalen vid
inpasseringskontrollen.

Den som passerar in med stöd av bestämmelsen i första stycket får
nattetid och i samband med veckoslut eller helger uppehålla sig endast
i eller i anslutning till den lokal där sammankomsten äger rum.

30 § Tillträde får ske tillsammans med den som är behörig enligt 26
eller 27 § (besöksmottagare).

Väntas besök till ett riksdagsorgan eller väntar en besöksmottagare
besök av någon som inte är behörig att passera in enligt 26–29 §§ bör
besöket anmälas i förväg till bevakningspersonalen i den port som
besökaren väntas till, om inte besöksmottagaren själv svarar för att
besökaren möts i porten.

Om någon oanmäld önskar tillträde till riksdagens lokaler för att
besöka viss person skall en besöksmottagare anges för
bevakningspersonalen.

31 § Den som önskar tillträde för att få information, aktualisera ett
ärende hos riksdagsförvaltningen eller för att få framföra sin
åsikt i en fråga och som inte i förväg avtalat om besöket eller som
inte kan uppge någon besöksmottagare skall hjälpas till rätta av
bevakningspersonalen. Lag (2000:423).

32 § Efter ett besök av någon som inte är väl känd svarar
besöksmottagaren för att besökaren följs till en utgång eller till
en annan besöksmottagare som besökaren skall träffa.

33 § Den som begär att få ta del av en allmän handling som finns hos
riksdagen skall hänvisas till riksdagsbiblioteket om inte handlingen
tillhandahålls på annat sätt. Biblioteket svarar för att begärd
handling tillhandahålls den sökande. Finns handlingen inte hos
biblioteket skall den skyndsamt efterforskas inom den inre
riksdagsförvaltningen.

34 § Besökare till kammarens åhörarläktare har tillträde till denna i
samband med offentligt sammanträde med kammaren. Bestämmelser om
ordningen på åhörarläktaren finns i tilläggsbestämmelse 2.4.1 till
riksdagsordningen.

Besökare till riksdagsbiblioteket eller riksdagens tryckeriexpedition
äger tillträde till biblioteket och expeditionen på tider som bestäms
av riksdagsförvaltningen. Lag (2000:423).

35 § Tillträde till riksdagens lokaler är i övrigt tillåtet efter
tillstånd av riksdagsdirektören eller säkerhetschefen.
Lag (2000:423).

36 § Den som önskar tillträde till riksdagens lokaler eller den som
uppehåller sig där eller skall lämna lokalerna är skyldig att på
anmodan av bevakningspersonalen legitimera sig om inte besöket är
sådant som anges i 33 eller 34 §.

Nycklar och nyckelkort

37 § Nycklar och nyckelkort är personliga och får inte lånas ut om
inte säkerhetschefen medger det.

Förlust av nyckel eller nyckelkort skall omedelbart anmälas till
säkerhetsenheten.

Infiltrationsskydd

38 § I 11 29 §§ säkerhetsskyddslagen (1996:627) finns bestämmelser
om säkerhetsprövning som gäller även för riksdagen och dess
myndigheter. Lag (1996:629).

39 § Närmare föreskrifter för riksdagens myndigheter om
säkerhetsprövning enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627) får
meddelas av respektive myndighet. I 5 § lagen (2000:419) med
instruktion för riksdagsförvaltningen ges riksdagsförvaltningen
behörighet att meddela föreskrifter och råd inom sitt
verksamhetsområde. Lag (2000:423).

Information

40 § Riksdagsförvaltningen svarar för att riksdagsledamöter och alla
som har fast arbetsplats i riksdagens lokaler informeras om
föreskrifterna i denna lag och om säkerhetsskyddet i övrigt.
Lag (2000:423).

Kontroll

41 § Säkerhetschefen skall fortlöpande kontrollera att
säkerhetsskyddet fungerar tillfredsställande.

Hemliga handlingar samt nycklar och nyckelkort till riksdagens lokaler
skall inventeras regelbundet och när det är särskilt påkallat.