Förordning (1983:967) om beräkning av basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring;

SFS nr
1983:967
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1983-12-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1987:1138
Upphävd
1987-12-18

Till ledning för fastställande av det basbelopp som anges i 1 kap. 6 §
lagen (1962:381) om allmän försäkring skall statistiska centralbyrån
beräkna förhållandet mellan det allmänna prisläget i november året före
det år som basbeloppet avser och prisläget i november 1982. Beräkningen
skall göras på grundval av konsumentprisindex.

Vid beräkningen av förändringen från november 1982 till utgången av år
1983 skall avdrag göras med fyra procentenheter för den del av
prisstegringarna som är föranledd av devalveringen av den svenska kronan
i oktober 1982.

Statistiska centralbyrån skall senast den 20 december året före det år
som basbeloppet avser till regeringen redovisa resultatet av
beräkningen.

Övergångsbestämmelser

1983:967

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1984 och skall tillämpas
första gången vid fastställande av basbeloppet för år 1985.

1987:1138

1. Denna förordning träder kraft dagen efter den dag då förordningen
enligt uppgift på den utkom från trycket i Svensk författningssamling.

2. De nya föreskrifterna tillämpas första gången vid fastställande av
basbeloppet för år 1988.

3. Genom förordningen upphävs förordningen (1983:967) om beräkning av
basbeloppet enligt 1 kap. 6 § lagen (1962:381) om allmän försäkring.