Förordning (1984:1004) med instruktion för statens institut för personalutveckling

SFS nr
1984:1004
Departement/myndighet
Civildepartementet
Utfärdad
1984-12-06
Författningen har upphävts genom
SFS 1988:1006
Upphävd
1988-11-01

Inledande bestämmelse

1 § Allmänna verksstadgan (1965:600) skall, med undantag av 3 § 1,
tillämpas på statens institut för personalutveckling (SIPU).

Uppgifter

2 § Institutet är central servicemyndighet för personalutveckling inom
statsverksamheten.

3 § Det åligger institutet särskilt att

1. fortlöpande bevaka behovet av personalutveckling i
statsförvaltningen,

2. utveckla och tillhandahålla personalutbildning, utbildningsmaterial
m.m. och konsultation som efterfrågas av statsmyndigheterna,

3. utarbeta förslag till regeringen om åtgärder av generell karaktär som
inte direkt motsvaras av efterfrågan hos myndigheter eller andra,

4. genomföra personalutvecklingsuppdrag, utbildningsinsatser,
informationsdagar m.m. på uppdrag av regeringen,

5. verka för att behovet av personalutbildning tillgodoses också inom
det allmänna utbildningsväsendets ram,

6. delta i utredningar,

7. driva statens kursgård Sjudarhöjden,

8. tillhandahålla service i fråga om bokning av kurslokaler m.m. åt
myndigheter och andra,

9. vara remissinstans.

4 § Institutet får också i övrigt tillhandahålla tjänster med anknytning
till personalutveckling.

Institutet får inom sitt verksamhetsområde biträda andra offentliga
eller privata organ.

5 § Institutets planering och utveckling av utbildning och
utbildningsmaterial m.m. och dess konsultationsverksamhet skall ske
efter samråd med de statliga myndigheter som har ansvar för sakområdet
eller andra organ som har sådant ansvar inom det statliga området.

Finansiering

6 § Uppgifterna enligt 3 § 1, 3, 5, 6 och 9 finansieras med anslag.

7 § Uppgifterna enligt 3 § 2, 7 och 8 samt 4 § finansieras genom
avgifter, om inte regeringen i det enskilda fallet beslutar något annat.

Institutet skall bestämma avgifterna så, att de täcker även kostnaderna
för planering, utveckling och marknadsföring.

Institutet får dock utan avgift lämna statliga myndigheter råd av mindre
omfattning.

8 § Uppgifterna enligt 3 § 4 finansieras på det sätt som regeringen
beslutar i varje enskilt fall.

Organisation

9 § I institutet finns ett råd som består av högst tio personer.
Generaldirektören ingår i rådet och är rådets ordförande.

Generaldirektören skall informera rådet om institutets verksamhet.

Rådet skall ge generaldirektören de råd som han behöver för att bedriva
verksamheten effektivt och i överensstämmelse med verksamhetens syfte.
Förordning (1987:781).

10 § Kungörelsen (1974:224) om personalföreträdare i statlig myndighets
styrelse m. m. skall tillämpas på institutet.

11 § Generaldirektören är chef för institutet.

Inom institutet finns så många huvudenheter som institutet bestämmer.
Varje huvudenhet förestås av en huvudenhetschef.

Generaldirektören utser en av huvudenhetscheferna att vara sin
ställföreträdare.

Institutets organisation i övrigt fastställs av institutet.

12 § Hos institutet finns i övrigt personal enligt beslut som regeringen
meddelar samt annan personal i mån av behov och tillgång på medel.

I mån av behov och tillgång på medel får institutet anlita utomstående
för särskilda uppdrag.

Ärendenas handläggning

13 § En personalnämnd beslutar i frågor om

1. skiljande från uppdrag eller från annan anställning än
provanställning,

2. disciplinansvar,

3. åtalsanmälan,

4. avstängning,

5. läkarundersökning.

Nämnden består av generaldirektören, som är ordförande, och
huvudenhetscheferna. Förordning (1987:781).

14 § Personalnämnden är beslutför när ordföranden och minst hälften av
huvudenhetscheferna är närvarande. Förordning (1987:781).

15 § har upphävts genom förordning (1987:781).

16 § Andra frågor än som avses i 13 § avgörs av generaldirektören ensam.
I den mån sådana ärenden inte är av det slag att de behöver prövas av
generaldirektören, får de avgöras av någon annan tjänsteman enligt vad
som anges i arbetsordningen eller i särskilda beslut. Förordning
(1987:781).

17 § När generaldirektören är förhindrad att utöva sin tjänst, utövas
den av ställföreträdaren. Han eller hon inträder efter beslut av
generaldirektören även i övrigt i generaldirektörens ställe vid
behandlingen av vissa ärenden eller grupper av ärenden.

När både generaldirektören och hans eller hennes ställföreträdare har
förhinder, utövas generaldirektörens tjänst av den huvudenhetschef som
generaldirektören bestämmer.

I generaldirektörens frånvaro får dock inte fattas sådana beslut av
större vikt som kan anstå utan olägenhet. Utan hans eller hennes
medgivande får inte sådana åtgärder vidtas som är oförenliga med
föreskrifter som institutet har meddelat eller grunder som det
tillämpar. Detta gäller även vid ledighet på generaldirektörstjänsten.

18 § Ärendena avgörs efter föredragning. I arbetsordningen eller genom
särskilda beslut får dock medges att ärenden som handläggs enligt 16 §
andra meningen avgörs utan föredragning.

Föredragningen av ett ärende ankommer på chefen för den huvudenhet dit
ärendet hör eller på en särskilt förordnad föredragande.

En huvudenhetschef får närvara när ett ärende som hör till hans område
föredras av någon annan. Förordning (1987:781).

19 § Av förordningen (1978:592) om vissa medbestämmandeformer i statlig
tjänst m. m. följer att institutets befogenhet att besluta kan vara
begränsad i vissa hänseenden.

20 § har upphävts genom förordning (1986:964).

21 § Generaldirektören får utan föredragning meddela beslut som inte
utan olägenhet kan uppskjutas till dess en föredragande kan inställa
sig.

22 § I arbetsordningen eller genom särskilda beslut skall bestämmas vem
som får begära förklaringar, upplysningar eller yttranden i ärendena hos
institutet.

Tjänstetillsättningar m.m.

23 § Generaldirektören förordnas av regeringen för högst sex år.

Övriga tjänster i lägst F 26–F 29 tillsätts av regeringen efter
anmälan av generaldirektören.

Andra tjänster tillsätts av institutet.

24 § Andra ledamöter av rådet än generaldirektören förordnas av
regeringen för högst tre år. Förordning (1987:781).

Bisysslor

25 § Besked enligt 37 § andra stycket anställningsförordningen
(1965:601) lämnas av institutet även i fråga om tjänster som
regeringen tillsätter, dock inte i fråga om generaldirektören.