Förordning (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan, m.m.

SFS nr
1984:1014
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1984-11-29
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1665

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning ges föreskrifter om

1. myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan i
samband med arbetsgivarinträde,

2. åtgärder som Försäkringskassan har att vidta med anledning
av att arbetsgivarinträde gäller,

3. beräkning och utbetalning av försäkringsersättning.
Förordning (2004:889).

2 § I denna förordning avses med

a) statligt reglerad anställning: sådan statlig eller annan
anställning där avlöningsförmånerna fastställs under medverkan
av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer,

b) myndighet: den myndighet hos vilken en arbetstagare med
statligt reglerad anställning är anställd,

d) arbetsgivarinträde: rätt för arbetsgivare att enligt 27
kap. 56–59 §§ socialförsäkringsbalken uppbära den sjukpenning
som tillkommer arbetstagaren enligt samma balk.
Förordning (2010:1665).

Anmälan om arbetsgivarinträde

3 § För statsanställda arbetstagare skall myndigheten senast
inom en månad efter det att arbetsgivarinträde har börjat gälla
eller upphört att gälla lämna uppgift om detta till
Försäkringskassan. För andra arbetstagare skall myndigheten
lämna sådan uppgift i samband med underrättelse till
Försäkringskassan om sjukledighet. Förordning (2004:889).

Övriga uppgifter som lämnas till Försäkringskassan

4 § En myndighet som, när arbetsgivarinträde gäller, har
underrättat Försäkringskassan om en sjukledighet skall till
Försäkringskassan snarast möjligt överlämna arbetstagarens
försäkran i samband med ledigheten. Förordning (2004:889).

5 § Intyg av en läkare eller tandläkare, som inkommer till
myndigheten för att styrka rätt till en sjukledighet, skall i
fall som avses i 4 § omedelbart översändas till
Försäkringskassan, om denna har underrättats om ledigheten.
Förordning (2004:889).

6 § Uppgifter om för vilka statsanställda med
arbetsgivarinträde och för vilka tider sjuklön har utgetts,
lönenivå och andra uppgifter som Försäkringskassan begär till
ledning för beräkning av försäkringsersättning skall
tillhandahållas varje månad i efterhand. Förordning (2004:889).

Beräkning och utbetalning av försäkringsersättning

7 § Den ersättning som enligt 27 kap. 56 och 57 §§, 58 §
första stycket och 59 § socialförsäkringsbalken ska betalas
till staten vid en arbetstagares sjukledighet ska utgöra den
procentandel av arbetstagarens lön som Försäkringskassan
fastställer. Förordning (2010:1665).

8 § Vid fastställandet av procentsatsen enligt 7 § ska beaktas
att ersättningen som avses i den paragrafen inte omfattar
lönedelar som överstiger tio gånger prisbasbeloppet enligt 2
kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken samt att avdrag på
sjuklön inte görs vid sjukhusvård. Förordning (2010:1665).

9 § Den ersättning, som enligt 27 kap. 56 och 57 §§, 58 §
andra stycket och 59 § socialförsäkringsbalken vid
sjukledighet för en arbetstagare med statligt reglerad
anställning ska betalas till en annan arbetsgivare än staten,
ska utgöra arbetstagarens sjukpenning beräknad enligt 27 kap.
19–24 a, 26, 27, 32, 35 a och 39 §§, samt 28 kap. 7, 10 och
11 §§ samma balk för varje dag i sjukperioden.
Förordning (2010:1665).

10 § Gäller arbetsgivarinträde ska den ersättning, som enligt
socialförsäkringsbalken tillkommer arbetstagaren, utges till
den myndighet som anges i följande sammanställning.

Arbetstagare Ersättning enligt
socialförsäkringsbalken
utges till

1. Arbetstagare vid riksbanken Riksbanken

2. Riksdagsledamöter och arbetstagare
hos riksdagen Riksdagsförvaltningen

3. Arbetstagare hos Riksrevisionen,
riksdagens ombudsmän och Nordiska
rådets svenska delegation Försäkringskassan

4. Arbetstagare vid statens
affärsdrivande verk Verket

5. Arbetstagare vid
exportkreditnämnden Exportkreditnämnden

6. Arbetstagare hos Uppsala
universitets fond- och
egendomsförvaltning Uppsala universitets
fond- och
egendomsförvaltning

7. Arbetstagare vid andra statliga
myndigheter Försäkringskassan

8. Arbetstagare vid hovstaten, såvitt
avser husgerådskammaren, samt vid
slottsstaten Försäkringskassan

9. Arbetstagare inom icke-statlig
verksamhet i övrigt, som avlönas
enligt statligt kollektivavtal
eller statliga bestämmelser Myndigheten

10. Arbetstagare vid institutioner
i Sverige som lyder under Nordiska
ministerrådet. Institutionen
Förordning (2010:1665).

Övergångsbestämmelser

1987:362

Denna förordning träder i kraft den 1 december 1987. Föreskrifterna i 16
a § tillämpas första gången på sjukdomsfall som inträffat efter
ikraftträdandet.

1989:589

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989. Äldre föreskrifter
gäller fortfarande i fråga om ledighet och ersättning som avser tid före
ikraftträdandet.

1991:1814

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1992. Äldre föreskrifter
tillämpas fortfarande i fråga om sjukledighet som har påbörjats före
ikraftträdandet.

2006:364

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2006. Äldre
bestämmelser gäller fortfarande beträffande ersättning som
avser tid före ikraftträdandet.