Förordning (1984:1041) om förordnandepension m.m.

SFS nr
1984:1041
Departement/myndighet
Civildepartementet LPP
Utfärdad
1984-12-13
Författningen har upphävts genom
SFS1991:1160
Upphävd
1992-01-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning innehåller vissa tillägg till och undantag från det
allmänna pensionsavtalet för statliga och vissa andra tjänstemän
(pensionsavtalet) för den som har en sådan tjänst med beteckningen p
(p-tjänst) som anges i bilaga A eller B till förordningen.

Vid avgång från en p-tjänst skall uppdrag som statsråd och tjänst som
statssekreterare anses utgöra p-tjänster. Förordning (1990:899).

Förutsättningarna för förordnandepension

2 § Om förutsättningar för pension finns enligt pensionsavtalet har en
arbetstagare som avgår från en förordnandetjänst i stället rätt till
förordnandepension.

3 § Rätt till förordnandepension som svarar mot förtidspension
föreligger inte om arbetstagaren i samband med avgången går över till
annan med statlig pensionsrätt förenad anställning.

Om det finns särskilda skäl kan regeringen besluta om
förordnandepension även om arbetstagaren går över till en sådan
anställning.

4 § Rätt till förordnandepension har också den som har haft en eller
flera förordnandetjänster i oavbruten följd i minst 12 år och som inte i
samband med avgången går över till en annan tjänst med
förordnandepensionsrätt eller tjänstepensionsrätt som omfattas av
samordningsbestämmelserna i pensionsavtalet.

Vid beräkningen av tolvårsperioden enligt första stycket skall
frånräknas hela den tid då arbetstagaren på egen begäran har varit
tjänstledig, om denna tid sammanlagt är längre än ett år. Detta gäller
inte sjukledighet eller ledighet för vård av barn.

Finns det särskilda skäl, kan regeringen besluta om förordnandepension
åt den som har haft

förordnandetjänst i mindre än tolv men minst sex år eller

förordnandetjänster i minst tolv år men inte i oavbruten följd.
Förordning (1989:816).

Tidpunkten från vilken förordnandepensionen betalas

5 § Förordnandepensionen betalas från och med dagen efter avgången
från tjänsten.

Om inte regeringen beslutar annat betalas dock förordnandepension som
svarar mot förtidspension ut från pensioneringsperiodens nedre gräns,
när

arbetstagaren efter egen önskan fått förordnandet upphävt dessförinnan
eller

arbetstagaren avböjt nytt förordnande när ett tidigare förordnande
löpt ut eller

arbetstagaren i samband med avgången gått över till en annan tjänst
med statlig pensionsrätt.

Förordnandepension som skall betalas från en viss framtida tidpunkt
utgår även under tid då den berättigade uppbär förtidspension eller
sjukbidrag enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring.

Samordningen av tjänstepensionsförmåner

6 § Om det finns särskilda skäl, kan regeringen besluta om undantag från
samordning av förordnandepensionsrätt enligt denna förordning och annan
tjänstepensionsrätt. Förordning (1988:236).

Beräkningen av förordnandepension

7 § Vid beräkning av förordnandepensionen skall de bestämmelser i
pensionsavtalet tillämpas som gäller vid beräkning av den förmån som
förordnandepensionen trätt i stället för, om inte annat följer av 8–
18 §§.

8 § Har tjänsten innehafts i minst 12 år utgår hel förordnandepension,
om inte annat följer av 10 §.

9 § Har tjänsten innehafts i mindre än 12 år minskas pensionens
normalbelopp med 1/160 för varje helt fjärdedels år som tjänstetiden
understiger 12 år, dock högst 24/160.

Ytterligare en minskning kan ske enligt 10 §.

10 § Om arbetstagaren vid avgången inte har fyllt 55 år skall
pensionens normalbelopp enligt 8 och 9 §§ minskas med en sjättedel för
varje hel och påbörjad 5-årsperiod varmed levnadsåldern vid avgången
understiger 55 år, om arbetstagaren

innehaft tjänsten i mindre än 18 år, och

antingen avböjt förnyat förordnande när ett tidigare förordnande löpt
ut eller på egen begäran fått sitt förordnande upphävt.

Minskningen sker dock med högst tre sjättedelar.

11 § Regeringen får besluta att förordnandepension inte skall minskas
eller minskas mindre än som följer av 9 eller 10 §.

Beräkning av förordnandepension för den som hade en annan tjänst
med statlig pensionrätt när förordnandetjänsten tillträddes

12 § Blir arbetstagaren, efter oavbruten anställning, berättigad till
förordnandepension eller livränta, skall förmånen inte understiga vad
som skulle ha betalats ut, om arbetstagaren haft kvar den tidigare
tjänsten till avgången. Härvid beräknas pensionsunderlaget högst på den
senaste pensionslön som har gällt för arbetstagaren under året före
avgångsåret i den p-tjänst på vilken rätten till förordnandepensionen
grundas. Förordning (1990:899).

13 § Om pensionsunderlaget i den tidigare tjänsten är lägre än
pensionsunderlaget i förordnandetjänsten, skall det ökas med halva
skillnaden mellan underlagen. Vid jämförelsen skall båda underlagen
höjas genom multiplikation med lönetilläggsfaktorn, där en sådan
förekommer.

I de fall arbetstagaren skulle ha haft rätt till hel ålderspension
enligt pensionsavtalet, om denna förordning inte varit tillämplig, skall
pensionsunderlaget ökas med hela mellanskillnaden. I annat fall får
regeringen besluta om en ökning med hela mellanskillnaden. Förordning
(1988:236).

14 § Beräkningen av egenpension sker enligt de bestämmelser som gäller
vid avgången från den tjänst som innehafts sist.

15 § Vid en jämförelse mellan å ena sidan förordnandepension som utgår
i stället för ålders- eller förtidspension, och å andra sidan
egenpension som inte utgörs av förordnandepension, skall rätten att
avgå med ålderspension anses ha inträtt när arbetstagaren avgick från
förordnandetjänsten.

16 § Regeringen får besluta att bestämmelserna i 12–15 §§ skall
tillämpas på arbetstagare som haft kommunal eller liknande anställning
med icke-statlig pensionsrätt när han eller hon tillträdde en
förordnandetjänst.

17 § Har arbetstagaren beviljats förordnandepension enligt 4 § utan
att ha haft avgångstjänsten i minst 12 år, skall pensionens
normalbelopp beräknas som om arbetstagaren intill tidpunkten för
avgången stått kvar i tidigare förordnandetjänst. För arbetstagare som
omfattas av chefslöneavtalet skall därvid beaktas den pensionslön som
gällde för honom eller henne vid avgången från den tidigare tjänsten.

18 § Om en arbetstagare, som under minst 12 år i en följd haft en
eller flera förordnandetjänster, inte får rätt till förordnandepension
på grund av att han eller hon går över till en anställning med statlig
pensionsrätt, skall egenpensionsförmånen för denna anställning inte
understiga vad som skulle ha utgått om arbetstagaren hade fått rätt
till pension för förordnandetjänsten eller -tjänsterna.

Minskning av förordnandepension med inkomst av anställning eller
annat förvärvsarbete

19 § Förordnandepension skall minskas, på det sätt som anges i 20 §, med
inkomst av anställning eller annat förvärvsarbete som pensionstagaren
har för tid som infaller före den månad då pensionstagaren fyller 65 år.
Detta gäller dock inte inkomst p vilken löneavdrag med hänsyn till
pensionen skall göras enligt avdelning 1, 21 § 3 mom. sektoravtalet för
civila statsförvaltningen (SA-C) och motsvarande bestämmelser i andra
kollektivavtal.

Med inkomst av anställning och av annat förvärvsarbete avses

1. inkomst som är pensionsgrundande enligt 11 kap. 2 och 3 §§ lagen
(1962:381) om allmän försäkring,

2. sådan inkomst av anställning utomlands som inte beskattas i Sverige,

3. kompletterande delpension,

4. sådan pension eller livränta som annars inte samordnas med
tjänstepensionsrätt enligt statliga pensionsbestämmelser,

5. andra kontanta förmåner på grund av anställning eller uppdrag än som
avses i 1–4. Förordning (1988:1155).

20 § Minskningen beräknas som skillnaden mellan å ena sidan 65 procent
av inkomsten och å andra sidan ett belopp som för år räknat svarar mot
två gånger det basbelopp som enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring gäller för det år förordnandepensionen avser. Om
förordnandepensionen är avkortad enligt 9 och 10 §§ avkortas också
minskningen på motsvarande sätt. Förordning (1987:490).

21 § Pensionstagare är skyldig att underrätta statens löne- och
pensionsverk om sina inkomstförhållanden, när årsinkomsten beräknas
överstiga ett belopp som motsvarar två gånger basbeloppet. Förordning
(1991:834).

Beräkningen av familjepension

22 § Familjepensionens normalbelopp beräknas på grundval av den
egenpension enligt pensionsavtalet som utgått eller skulle ha utgått
till arbetstagaren om denna förordning inte varit tillämplig. I fråga om
egenpensionen skall gälla att

det för hel pension fordras 20 tjänsteår, och

dess belopp bestäms som om det varit fråga om en förtidspension vilken
enligt regeringens beslut utbetalas i stället för en livränta.
Förordning (1987:490).

23 § För arbetstagare som hade en annan anställning med pensionsrätt
enligt statliga pensionsbestämmelser när förordnandetjänsten
tillträddes, gäller att familjepensionens normalbelopp inte skall
understiga det belopp som skulle ha utgått om arbetstagaren hade stått
kvar i den tidigare anställningen intill dödsfallet eller avgången från
tjänsten. Härvid skall beaktas de pensionsbestämmelser som gäller vid
dödsfallet eller avgången.

24 § Om arbetstagaren beviljats förordnandepension enligt 4 § utan att
ha haft avgångstjänsten i minst 12 år, skall familjepensionens
normalbelopp beräknas som om arbetstagaren hade stått kvar i en tidigare
förordnandetjänst.

Övergångsbestämmelser

1987:490

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1987.

De nya bestämmelserna i 19–21 §§ gäller inte för den som hade en
förordnandetjänst den 30 juni 1987.

1989:816

1. Denna förordning träder i kraft den 1 december 1989.

2. I fråga om sådana ledigheter som har börjat löpa före
ikraftträdandet gäller äldre bestämmelser.

1990:899

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1990.

En tjänst som anges i bilaga B till förordningen upphör att vara
förenad med rätt till förordnandepension, när den som innehade
tjänsten den 30 september 1990 avgår från tjänsten.

Bilaga A

Förteckning över tjänster som är förenade med rätt till
förordnandepension

Tjänster Myndigheter

Generaldirektör
Landshövding
Överdirektör
Brottsförebyggande rådet
Direktör Beredningen för internationellt
tekniskt-ekonomiskt samarbete
(BITS)
Direktör Importkontoret för u-landsprodukter
(IMPOD)
Forskningschef Styrelsen för u-landsforskning (SAREC)
Direktör Försvarets datacenter
Direktör Försvarets mediecenter
Överdirektör Vapenfristyrelsen
Föreståndare Statens bakteriologiska laboratorium
Generaltulldirektör Generaltullstyrelsen
Riksgäldsdirektör Riksgäldskontoret
Överdirektör Konjunkturinstitutet
Riksarkivarie Riksarkivet
Riksbibliotekarie Kungl. biblioteket
Riksantikvarie Riksantikvarieämbetet och statens
historiska museer
Museidirektör Statens historiska museum
Överintendent Statens konstmuseer
Museichef Naturhistoriska riksmuseet
Universitetskansler Universitets- och högskoleämbetet
Överdirektör Statens institut för läromedel
Direktör Statens kulturråd
Föreståndare Statens veterinärmedicinska anstalt
Föreståndare Statens institut för byggnadsforskning
Ordförande Statens va-nämnd
Näringsfrihets- Näringsfrihetsombudsmannen
ombudsman
Jämställdhets- Jämställdhetsombudsmannen
ombudsman
Rikspolischef Rikspolisstyrelsen
Länspolismästare Stockholms län
Länspolismästare Göteborgs och Bohus län
Länspolismästare Malmöhus län
Förvaltningsdirektör Regeringskansliets förvaltningskontor

Förordning (1990:899).

Bilaga B

Förteckning över tjänster som är förenade med rätt till
förordnandepension tills den som innehade tjänsten den 30 september 1990
har avgått från tjänsten

Tjänster Myndigheter

Chef för huvudavdelning Försvarets materielverk
Överdirektör Överstyrelsen för civil beredskap
Överdirektör Styrelsen för psykologiskt försvar
Chef för huvudavdelning Försvarets forskningsanstalt
Överdirektör Försvarets personalnämnd
Överdirektör för
socialtjänstfrågor Socialstyrelsen
Överdirektör Riksförsäkringsverket
Överdirektör Transportforskningsberedningen
Överdirektör Riksskatteverket
Huvudredaktör Svenskt biografiskt lexikon
Överdirektör Lantbruksstyrelsen
Överdirektör Arbetsmarknadsstyrelsen
Överdirektör Arbetarskyddsstyrelsen
Överdirektör Statens delegation för rymdverksamhet
Överdirektör Statistiska centralbyrån
Förhandlingschef Statens arbetsgivarverk
Överdirektör Rikspolisstyrelsen
Direktör Energiforskningsnämnden
Överdirektör Statens kärnbränslenämnd

Förordning (1990:899).