Förordning (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter

SFS nr
1984:1042
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1984-12-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:547

Inledande bestämmelser

1 § I denna förordning finns föreskrifter om pensionsvillkoren för
icke-svenska medborgare som är lokalanställda arbetstagare vid svenska
utlandsmyndigheter.

2 § I förordningen avses med

myndighet beskickning, delegation, lönat konsulat, handelskontor och
biståndskontor,

arbetstagare icke-svensk medborgare som är anställd i utlandet för att
tjänstgöra vid en svensk utlandsmyndighet,

anställningsmyndighet utrikesdepartementet eller annan statlig
arbetsgivare.

3 § Arbetstagaren skall i den mån det är möjligt anslutas till det
pensionssystem som finns i respektive land och som arbetstagarna i
landet normalt ansluts till.

Anses det systemet inte godtagbart skall arbetstagaren omfattas av
pensionsvillkoren i denna förordning i den omfattning som framgår av
18 §.

4 § Rätt till familje- eller sjukpension föreligger tidigast efter sex
månaders anställning i följd.

Rätt till ålderspension föreligger efter fem års anställning. Rätt till
ålderspension föreligger också för den som avgår ur tjänst vid
pensionsåldern och då varit anställd oavbrutet i minst två år.

5 § Sysselsättningsgraden i anställningen skall uppgå till minst 40
procent av den för myndigheten normala arbetstiden.

6 § Efter pensionsåldern kan pensionsförmånerna inte tjänas
in. Statens tjänstepensionsverk får dock besluta om viss
ytterligare intjänandetid om det finns särskilda skäl.
Förordning (2010:547).

Skyldigheten att avgå ur tjänsten

7 § Regeringen fastställer pensionsåldern med beaktande av den
pensionsålder som gäller för motsvarande arbetstagarna i
tjänstgöringslandet.

Arbetstagaren är skyldig att avgå ur tjänst vid pensionsåldern eller när
rätt till sjukpension föreligger.

Rätten att kvarstå i tjänsten

8 § Om anställningsmyndigheten medger det och arbetstagaren är fullt
tjänstduglig, får arbetstagaren kvarstå i tjänsten även efter det att
pensionsåldern uppnåtts.

Pensionsförmånerna och rätten till dem

9 § Pensionsförmånerna omfattar ålderspension, sjukpension och
familjepension.

10 § Ålderspension utgår från och med dagen efter anställningens
upphörande, dock tidigast från pensionsåldern. Detta gäller även om
anställningen upphört före pensionsåldern.

Arbetstagare har rätt att tidigast fem år före pensionsåldern göra
förtida uttag av ålderspensionen. Förordning (1989:379).

11 § Ålderspensionen utgår till och med den månad under vilken den
pensionsberättigade avlidit.

12 § Arbetstagaren har rätt till sjukpension, om arbetsförmågan
bedöms vara så nedsatt på grund av sjukdom att han eller hon är
oförmögen att för framtiden fullgöra sina arbetsuppgifter på
tillfredsställande sätt.

Bedömningen ska ske av en läkare samt Statens
tjänstepensionsverk efter samråd med anställningsmyndigheten.
Förordning (2010:547).

13 § Sjukpensionen utgår från och med dagen efter avgången ur tjänsten
och till den tidpunkt då pensionsåldern uppnås eller, vid dödsfall
dessförinnan, till och med den månad under vilken dödsfallet inträffat.

14 § Familjepension utgår efter arbetstagare

som avlidit i tjänsten,

som vid sitt frånfälle uppbar ålders- eller sjukpension enligt denna
förordning, eller

som avgått ur tjänst med rätt att framdeles uppbära ålderspension när
gällande pensionsålder uppnås.

15 § Familjepensionen utgår till den efterlevande maken och de barn som
inte fyllt 19 år.

16 § Rätten till familjepension upphör för den efterlevande maken när
han eller hon ingår nytt äktenskap.

17 § Familjepensionen utgår från och med dagen efter arbetstagarens
frånfälle och till och med den månad under vilken den förmånsberättigade
avlidit.

Om rätten till förmånen upphört före frånfället, utgår familjepensionen
till och med den månad under vilken rätten upphört.

Beräkningen av pensionsförmånernas storlek

18 § Pensionsförmånen skall utgöra en viss andel av arbetstagarnas lön
vid avgången ur tjänst. Andelen beräknas som en summa av procenttal
enligt 23–25 §§. Förordning (1989:379).

19 § Med lön avses den kontanta årslön vid heltidsanställning som
anställningsmyndigheten fastställt och årsvärdet av fri bostad.

20 § För varje land och varje slag av pensionsförmån anges ett
procenttal i en bilaga till förordningen.

Om en arbetstagare i ett land, för vilket procenttalet är 0, inte varit
försäkrad i ett lokalt pensionssystem för samma tid som pensionen avser,
skall procenttalet vara 2 avseende ålders- och sjukpension och 1
avseende familjepension för varje kalenderår som avses i 21 §.
Pensionsåldern skall vara 65 år, om det inte finns skäl att tillämpa en
lägre pensionsålder. Förordning (1989:379).

21 § För varje kalenderår under vilket den anställdes sysselsättning
uppgått till minst 40 procent av den normalarbetstid som gäller för
myndigheten för helt år (heltiden), beräknas procenttal för den
anställde. Sysselsättningen är produkten av anställningstiden och
sysselsättningsgraden.

Om sysselsättningen är större än eller lika med heltiden tillgodoräknas
den anställde de i 20 § omnämnda procenttalen, i andra fall den andel av
dessa procenttal som sysselsättningen utgör av heltiden.

22 § Högst 40 år med anställning vid svensk utlandsmyndighet kan beaktas
för pension.

23 § Ålderspensionens andel av lönen är summan av procenttalen för
ålderspension enligt 21 §. Om arbetstagaren har uppburit sjukpension,
skall andelen beräknas med antagande av att arbetstagaren under tiden
för sjukpensionen innehaft anställning med den sysselsättningsgrad som
gällde för arbetstagaren vid avgång med rätt till sjukpension.

Vid förtida uttag av ålderspension minskas pensionen med 0,5 procent för
varje månad som återstår till pensionsåldern, räknat från den månad då
pensionen börjar betalas ut. Förordning (1989:379).

24 § Sjukpensionens andel av lönen är summan av procenttalen för
sjukpension enligt 21 § för tiden före avgången ökad med ett antaget
procenttal för varje kalenderår som återstår från tiden för avgången
till pensionsåldern.

25 § För ensamberättigad är familjepensionens andel av lönen summan av
procenttalan för familjepension enligt 21 §. Om den anställde avlidit i
tjänst ökas andelen med antagna procenttal för varje kalenderår som från
tidpunkten från dödsfallet återstår till pensionsåldern. Om
familjepension skall utbetalas efter den som beviljats sjukpension ökas
andelen med antagna procenttal för samma kalenderår som antagna
procenttal tillgodoräknats för sjukpension.

26 § Om arbetstagaren efterlämnar flera
familjepensionsberättigade ökar den sammanlagda
familjepensionen för varje berättigad utöver en med 20 procent
av vad som utgår till en ensamberättigad, dock högst till 200
procent av sistnämnda belopp. Härvid betraktas två eller flera
makar som en berättigad.

Av de förmånsbelopp som är gemensamma för make och barn, får
maken 80 procent av vad som annars betalas till en
ensamberättigad. Återstoden fördelas lika mellan barnen.

Statens tjänstepensionsverk får, efter samråd med
anställningsmyndigheten, med hänsyn till lokal lagstiftning
eller sedvänja besluta om annan fördelning av familjepensionen
mellan makar. Förordning (2010:547).

Värdesäkringen

27 § Pensionsförmånerna som är fastställda eller utgår enligt denna
förordning skall från och med året efter det under vilket avgången
skedde värdesäkras genom att förmånerna räknas upp med det indextal som
utrikesdepartementet tillämpar som löneindextal för lokalanställda vid
respektive myndighet.

Fastställandet och utbetalningen av pensionen

28 § Pensionsförmånerna enligt 9 § fastställs av Statens
tjänstepensionsverk sedan yttrande inhämtats från
anställningsmyndigheten.

Pensionsförmån ska minskas med förmåner som den lokalanställde
är berättigad till enligt den lokala lagstiftningen om allmän
pensionsförsäkring eller någon annan socialförsäkring eller
därmed jämförlig anordning. Minskningen görs bara i den mån
förmånerna avser samma tid.

Myndigheten ska betala förmånen till arbetstagaren månadsvis i
lokal valuta samma dag som löneutbetalningar normalt sker.
Förordning (2010:547).

Engångsbelopp i stället för pension

29 § Om det finns särskilda skäl får hela pensionen eller en
del av pensionen betalas som ett engångsbelopp. Statens
tjänstepensionsverk beslutar i samråd med
anställningsmyndigheten på vilket sätt betalningen ska ske i
varje särskilt fall. Förordning (2010:547).

30 § Om en anställning som varat mer än fem år upphör före
pensionsåldern och det inte är fråga om sjukpension eller familjepension
kan — i stället för en pension vid pensionsåldern — ett engångsbelopp
betalas ut efter avgången ur tjänst.

Till den som har varit anställd kortare tid än tio år eller som har
minst femton år kvar till pensionsåldern skall alltid betalas ett
engångsbelopp.

31 § Ett engångsbelopp ska vara hälften av pensionens
kapitaliserade värde. Kapitaliseringen ska ske enligt de
grunder som tillämpas vid beräkningen av pensionsreserv i
pensionsstiftelse (SOU 1964:28).

Statens tjänstepensionsverk fastställer engångsbeloppet.
Förordning (2010:547).

Verkställighetsföreskrifter

32 § Ytterligare föreskrifter om verkställigheten av denna
förordning får meddelas av Statens tjänstepensionsverk.
Förordning (2010:547).

Övergångsbestämmelser

1984:1042

1. Denna förordning träder i kraft två veckor efter den dag, då
förordningen enligt uppgift på den utkommit från trycket i Svensk
författningssamling.

2. De poäng som framgår av bilagan till förordningen tillämpas även på
anställningstid före ikraftträdandet.

3. Förordningen tillämpas inte på arbetstagare som i
anställningskontrakt tillförsäkrats pensionsrätt enligt statens allmänna
tjänstepensionsreglemente (1959:287 — SPR), såvida inte arbetstagaren
anmäler till arbetsgivaren att förordningen skall tillämpas i stället
för SPR.

4. De arbetstagare som har mindre än tre år kvar från bestämmelsernas
ikraftträdande till nedre gränsen av den pensioneringsperiod som skulle
ha tillämpats om arbetstagaren hade varit underkastad SPR, kan få
pension enligt grunderna i SPR.

1985:918

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 1986. De nya
bestämmelserna i bilagan skall dock tillämpas för tid från och med
den 1 februari 1985.

1989:379

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1989.

2. De procentsatser som framgår av bilagan till förordningen tillämpas
även på anställningstid före ikraftträdandet.

1992:479

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1992.

2. De procentsatser som framgår av bilagan till förordningen tillämpas
även på anställningstid före ikraftträdandet.

3. Ecuador skall anses vara upptagen i bilagan t.o.m. den 30 september
1992 och Oman t.o.m. den 31 december 1992.

Bilaga

————————————————————————
Land där utlands- Maximal procentsats enligt Pensionsålder,
myndigheten är 18 § förordningen avseende år, enligt
belägen ————————— 7 § förord-
ålders- sjuk- familje- ningen
pension pension pension
————————————————————————

Afghanistan 2 2 1 60
Albanien 2 2 1 65
Algeriet 2 2 1 60
Amerikas Förenta
Stater 2 2 1 65
Angola 2 2 1 60
Argentina 2 2 1 65
Australien 2 2 1 65
Bangladesh 2 2 1 60
Belgien 2 2 1 65
Bolivia 2 2 1 65
Bosnien och
Hercegovina 2 2 1 65
Burkina Faso 2 2 1 60
Brasilien 2 2 1 65
Bulgarien 2 2 1 63
Canada 2 2 1 65
Chile 2 2 1 65
Colombia 2 2 1 60
Cuba 2 2 1 60
Cypern 2 2 1 65
Danmark 0 0 0 —
Demokratiska
republiken Kongo 2 2 1 60
Egypten 0 0 0 —
Estland 2 2 1 65
Etiopien 2 2 1 60
Finland 0 0 0 —
Frankrike 0 0 0 —
Förenade Arabemiraten 2 2 1 65
Georgien 2 2 1 60
Grekland 0 0 0 —
Guatemala 2 2 1 65
Honduras 2 2 1 65
Hongkong 2 2 1 65
Indien 2 2 1 60
Indonesien 2 2 1 60
Irak 2 2 1 60
Iran 2 2 1 60
Irland 2 2 1 65
Island 0 0 0 —
Israel 2 2 1 65
Italien 0 0 0 —
Japan 0 0 0 —
Jordanien 2 2 1 60
Kambodja 2 2 1 60
Kenya 2 2 1 55
Kina 0 0 0 —
Korea, Demokratiska
folkrepubliken 0 0 0 —
Korea, Republiken 2 2 1 60
Kosovo 2 2 1 65
Kroatien 2 2 1 65
Laos 2 2 1 60
Lettland 2 2 1 65
Liberia 2 2 1 60
Litauen 2 2 1 65
Luxemburg 2 2 1 65
Makedonien 2 2 1 65
Malaysia 2 2 1 60
Mali 2 2 1 60
Marocko 2 2 1 60
Mexico 2 2 1 65
Mocambique 2 2 1 60
Moldavien 2 2 1 60
Nederländerna 2 2 1 65
Nicaragua 2 2 1 60
Nigeria 2 2 1 60
Norge 0 0 0 —
Pakistan 2 2 1 60
Polen 2 2 1 65
Portugal 0 0 0 —
Rumänien 2 2 1 60
Rwanda 2 2 1 60
Ryssland 2 2 1 60
Saudiarabien 2 2 1 60
Schweiz 2 2 1 65
Senegal 2 2 1 60
Serbien 2 2 1 65
Singapore 0 0 0 —
Slovakien 2 2 1 65
Slovenien 2 2 1 65
Spanien 0 0 0 —
Storbritannien 2 2 1 65
Sudan 2 2 1 60
Sydafrika 2 2 1 65
Syrien 2 2 1 60
Tadzjikistan 2 2 1 60
Tanzania 2 2 1 60
Thailand 2 2 1 60
Tjeckien 2 2 1 65
Turkiet 0 0 0 —
Tyskland 0 0 0 —
Uganda 2 2 1 60
Ukraina 2 2 1 60
Ungern 2 2 1 60
Vietnam 2 2 1 60
Vitryssland 2 2 1 60
Zambia 2 2 1 55
Zimbabwe 2 2 1 60
Österrike 0 0 0 —
Förordning (2010:547).