Förordning (1984:1043) om beräkning av pensionsgrundande tjänstetid vid ledighet för internationella uppdrag

SFS nr
1984:1043
Departement/myndighet
Finansdepartementet ESA
Utfärdad
1984-12-13
Ändring införd
t.o.m. SFS 2010:1666

Tillämpningsområde

1 § Denna förordning gäller arbetstagare som omfattas av
pensionsavtal för arbetstagare hos staten m.fl. (PA 03) eller
förordningen (2003:56) om tjänstepension och
tjänstegrupplivförsäkring för vissa arbetstagare med icke-
statlig anställning eller motsvarande äldre bestämmelser.
Förordning (2003:58).

Tillgodoräkning av tjänsteår

2 § Under de villkor som anges i 3 § får arbetstagaren som
pensionsgrundande tjänstetid tillgodoräkna sig den tid då han
eller hon är eller har varit tjänstledig utan lön

1. vid en internationell organisation eller sammanslutning
utanför Norden till vilken Sverige är officiellt anslutet,

2. vid en myndighet i ett icke-nordiskt land, när anställningen
möjliggjorts genom bidrag från Styrelsen för internationellt
utvecklingssamarbete (SIDA),

3. inom nordisk biståndsverksamhet, i vilken Sverige medverkar,
eller

4. inom ramen för Förenta nationernas OPEX-program.

Vad som sägs i första stycket gäller också lärare/forskare vid
högskola eller forskningsinstitut som är tjänstledig för att
som universitetslärare eller motsvarande tjänstgöra vid
utländska lärosäten och forskningsinstitut eller motsvarande.
Förordning (1999:869).

2 a § För en arbetstagare som varit tjänstledig utan lön för
anställning hos en institution för vilken Nordiska
ministerrådet beslutat om tillämpning av överenskommelsen den
9 december 1988 mellan Danmark, Finland, Island, Norge och
Sverige om de anställdas rättsställning vid nordiska
institutioner gäller följande vid beräkning av pension enligt
pensionsplanen.

Om tjänstetidsfaktorn är större än tilläggspensionens
poängårsfaktor enligt socialförsäkringsbalken ska
tjänstepensionen höjas med ett belopp som beräknas på
följande sätt.

För varje poängår som arbetstagaren förlorat på grund av
anställningen hos institutionen beräknas ett belopp som utgör
1,8 procent av den pensionsgrundande lönen begränsat till 7,5
gånger det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§
socialförsäkringsbalken som gällde när anställningen vid
institutionen upphörde. Förordning (2010:1666).

Särskilda villkor för tillgodoräkning

3 § Som villkor för tillgodoräkningen enligt 2 § gäller att den
internationella anställningen inte medför rätt till pension eller
motsvarande förmån eller avgångsvederlag.

4 § Med avgångsvederlag enligt 3 § avses också återbetalning
av pensionsavgifter som arbetstagaren själv har haft att
betala på grund av anställningen såvida inte de återbetalade
medlen betalas till Statens tjänstepensionsverk. Som
förfallodag ska därvid gälla den dag då tjänstledigheten
upphör eller den senare dag då återbetalningen sker.
Förordning (2010:548).

5 § När tjänstledigheten upphört skall arbetstagaren införskaffa ett
intyg om anställningen.

Intyget skall vara utfärdat av den arbetsgivare hos vilken anställningen
innehafts. Det skall innehålla uppgifter om anställningens art,
omfattning och varaktighet. Dessutom skall det framgå om anställningen
varit förenad med rätt till pension eller avgångsvederlag.

Ansökan om tillgodoräkning

6 § Vill arbetstagaren tillgodoräkna sig tjänstledighetstiden
enligt 2 §, ska han eller hon ansöka om detta hos Statens
tjänstepensionsverk och då överlämna intyget enligt 5 § samt
betala återbetalda medel enligt 4 §. Om betalning sker senare
än 30 dagar efter förfallodagen, ska ränta betalas enligt
gällande referensränta enligt 9 § räntelagen (1975:635).
Förordning (2010:548).

Övergångsbestämmelser

1999:869

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000. Äldre
föreskrifter gäller fortfarande för ledighet som påbörjats före
ikraftträdandet.

2002:359

1. Denna förordning träder i kraft den 1 juli 2002.

2. För beräkning av ränta som avser tid före ikraftträdandet
gäller äldre bestämmelser.

2003:58

Denna förordning träder i kraft den 1 april 2003. De nya
bestämmelserna skall dock tillämpas från och med den 1 januari
2003.