Lag (1984:1090) om inbetalning på förnyelsekonto

SFS nr
1984:1090
Departement/myndighet
Finansdepartementet S1
Utfärdad
1984-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS1990:686
Upphävd
1998-01-01
Ändring införd
t.o.m. SFS1991:2025

1 § Svenska aktiebolag, svenska ekonomiska föreningar, svenska sparbanker
och svenska ömsesidiga skadeförsäkringsanstalter skall, om företagets
huvudsakliga verksamhet avser jordbruk, skogsbruk, fastighetsförvaltning
eller rörelse, betala in medel på ett räntelöst konto i riksbanken
(förnyelsekonto) enligt bestämmelserna i denna lag.

Regeringen får, om det finns synnerliga skäl, medge befrielse helt eller
delvis från skyldigheten att betala in medel på förnyelsekonto.

Företag, som avses i första stycket och som betalar in medel på
förnyelsekonto, har rätt till avdrag enligt bestämmelserna i 4 § för det
belopp som i räkenskaperna har avsatts till en särskild fond
(förnyelsefond).

Livförsäkringsanstalter samt bostadsföretag, som avses i 2 § 7 mom. lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt, får inte betala in medel på
förnyelsekonto.

2 § Inbetalning på förnyelsekonto skall göras med ett belopp som
motsvarar 10 procent av företagets justerade årsvinst under det
beskattningsår för vilket taxering i första instans sker år 1986 eller —
om företaget på grund av förlängning av räkenskapsåret inte skall taxeras
detta år — år 1987. Understiger den justerade årsvinsten 500 000 kronor
behöver inbetalning på förnyelsekonto inte göras.

Med justerad årsvinst avses årsvinsten enligt fastställd balansräkning
sedan årsvinsten, i den mån den påverkats av nedan angivna poster,

a) ökats med erlagda eller beräknade allmänna svenska skatter,

b) ökats med belopp som har avsatts till allmän investeringsfond enligt
lagen (1979:609) om allmän investeringsfond och annan liknande fond,

c) ökats med belopp som har donerats till allmännyttigt eller därmed
jämförligt ändamål,

d) minskats med restituerade allmänna svenska skatter,

e) minskats med belopp som enligt 6 § lagen om allmän investeringsfond
har återförts från lagerinvesteringskonto jämte tillägg på sådant belopp,

f) justerats med belopp som har föranlett ändring av årsvinsten på grund
av överföring av allmän investeringsfond och annan liknande fond samt

g) ökats med belopp som har tagits i anspråk för av- eller nedskrivningar
eller koncernbidrag utöver vad som kan godtas vid inkomsttaxeringen.

Omfattar beskattningsåret kortare eller längre tid än tolv månader skall
den justerade årsvinsten jämkas med hänsyn till detta. Skall företaget
taxeras för två beskattningsår skall årsvinsten för de båda
beskattningsåren läggas samman, varefter vinsten jämkas med hänsyn till
de båda beskattningsårens sammanlagda längd.

Har företaget vidtagit några åtgärder som kan antas ha tillkommit i syfte
att helt eller delvis undgå skyldighet att betala in medel på
förnyelsekonto skall vid bestämmande av underlaget för
insättningsskyldigheten bortses från sådana åtgärder.

3 § Inbetalning till förnyelsekonto skall ha kommit ett riksbankskontor
till handa senast den dag, då företaget enligt 34 § 1 eller 2 mom.
taxeringslagen (1956:623) skall ha avlämnat självdeklaration för
beskattningsåret.

Inbetalning som har gjorts senare än i första stycket sägs men senast den
15 oktober under taxeringsåret skall också godtas. I dessa fall skall
företaget betala en särskild avgift till statsverket. Avgiften är 1
procent av det för sent inbetalade beloppet för den kalendermånad då
beloppet rätteligen senast skulle ha betalats in och därefter 1 procent
av beloppet för varje påbörjad kalendermånad till dess inbetalning sker.

Den särskilda avgiften skall betalas inom den tid som
länsskattemyndigheten bestämmer. Betalas inte avgiften inom föreskriven
tid utgår restavgift enligt 58 § 1 mom. första stycket uppbördslagen
(1953:272) på avgiftsbeloppet. Den särskilda avgiften och restavgiften
får drivas in i samma ordning som gäller för indrivning av skatt enligt
uppbördslagen.

Avgifterna är inte avdragsgilla vid inkomsttaxeringen.

Skall företaget inte taxeras år 1986 är företaget skyldigt att göra en
preliminär inbetalning till riksbanken med belopp som motsvarar 10
procent av den justerade årsvinsten eller — i förekommande fall — den
jämkade årsvinsten, beräknad enligt 2 §, som hänför sig till det eller de
beskattningsår för vilket taxering sker år 1985. Inbetalningen skall ha
kommit ett riksbankskontor till handa senast den 30 april 1986. Finner
företaget, vid avlämnandet av sin självdeklaration till 1987 års
taxering, att ett större belopp skall betalas in till förnyelsekonto än
vad som preliminärt har betalats in, skall företaget betala in vad som
fattas senast den dag, då företaget enligt 34 § 1 eller 2 mom.
taxeringslagen skall ha avlämnat sin deklaration. Bestämmelserna i andra
— fjärde styckena gäller även företag som avses i detta stycke.

Riksbanken skall lämna bevis till företaget om inbetalning till
förnyelsekonto.

Riksbanken skall till närings- och teknikutvecklingsverket och
länsskattemyndigheten översända uppgifter angående de för
beskattningsåret gjorda inbetalningarna till förnyelsekonto senast den 31
maj under taxeringsåret eller, om beloppet har betalats in vid senare
tidpunkt, snarast därefter. Lag (1991:2025).

4 § Vid beräkning av nettointäkt av fastighet eller av rörelse enligt
kommunalskattelagen (1928:370) och lagen (1947:576) om statlig
inkomstskatt har företag, som avses i 1 §, rätt till avdrag för belopp
som i räkenskaperna har avsatts till förnyelsefond. Avdrag medges inte
med högre belopp än vad företaget — i enlighet med bestämmelserna i 2 §
— senast den 15 oktober under taxeringsåret har betalat in till
förnyelsekonto. Avdraget får göras vid taxeringen det år då insättningen
senast skall ha skett eller — om företaget på grund av förlängning av
räkenskapsåret inte skall taxeras nämnda år — vid påföljande års
taxering.

Ett företag kan inte få avdrag för avsättning till förnyelsefond i mer än
en förvärvskälla.

5 § Om ett företag, som enligt bestämmelserna i denna lag är skyldigt att
betala in medel till förnyelsekonto, inte har gjort detta senast den 15
oktober under taxeringsåret skall som skattepliktig intäkt tas upp ett
särskilt tillägg som svarar mot det belopp som sålunda inte har betalats
in till riksbanken.

6 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, närings- och
teknikutvecklingsverket kan besluta att förnyelsefond får tas i anspråk
för ändamål som avses i 7 § första stycket. Beslut som nu sagts skall
förses med de villkor som är påkallade och kan gälla samtliga företag,
företag av viss beskaffenhet eller visst eller vissa företag.

Förnyelsefond som har avsatts i viss förvärvskälla får tas i anspråk i
samma förvärvskälla eller i annan förvärvskälla inom inkomstslagen
jordbruksfastighet och rörelse. Regeringen eller, efter regeringens
bemyndigande, närings- och teknikutvecklingsverket får, om det finns
särskilda skäl, medge att förnyelsefond som avsatts i förvärvskälla inom
inkomstslagen jordbruksfastighet eller rörelse tas i anspråk i
inkomstslaget annan fastighet.

Till ansökan att ta förnyelsefond i anspråk skall fogas yttranden från de
lokala arbetstagarorganisationer som är bundna av kollektivavtal i
förhållande till företaget. Ansökningen skall avslås om organisationer
som har avstyrkt ansökningen företräder fler anställda hos företaget än
organisationer som har lämnat ansökningen utan erinran. Har berörda
centrala arbetstagarorganisationer träffat överenskommelse om annan
ordning för de anställdas inflytande än vad som nu sagts gäller dock vad
som föreskrivs i överenskommelsen.

Saknas lokala arbetstagarorganisationer som avses i föregående stycket
skall de anställda på lämpligt sätt beredas tillfälle att avge yttrande.
Även sådant yttrande skall fogas till företagets ansökan.

Beslut om att förnyelsefond får tas i anspråk skall tillställas
företaget, riksbanken och skattemyndigheten. Lag (1991:2025).

7 § Förnyelsefond får tas i anspråk för utgifter för utbildning av
arbetstagare hos företaget samt för utgifter för forskning och
utvecklingsarbete. Om det finns synnerliga skäl får regeringen medge att
förnyelsefond tas i anspråk för annat ändamål än nu sagts.

Belopp, som har avsatts till förnyelsefond, får tas i anspråk endast för
arbete som utförs, inventarier som levereras och i övrigt kostnader som
hänför sig till tid efter bokslutsdagen.

Ianspråktagande av förnyelsefond får inte avse begagnade inventarier. I
fråga om inventarier som företaget har anskaffat från en näringsidkare
med vilken företaget är förbundet i väsentlig ekonomisk intressegemenskap
får fonden tas i anspråk endast om inventarierna har tillverkats under
beskattningsåret.

Om förnyelsefond får tas i anspråk för byggnadsarbete eller arbete på
markanläggning får företaget, såvida arbetet hänför sig till flera
beskattningsår och avdrag på grund av arbetet inte redan har skett, under
det sista året ta fonden i anspråk för avskrivning av tillgångarna eller
för täckande av kostnaderna med högst ett belopp som svarar mot uppkomna
kostnader under de ifrågavarande åren. Vad nu sagts gäller också i fråga
om ny- eller ombyggnad av fartyg eller luftfartyg och i fråga om
byggnadsinventarier och markinventarier.

Med byggnader, inventarier och markanläggningar förstås vid tillämpning
av denna lag tillgångar som vid inkomsttaxeringen behandlas enligt de
bestämmelser som gäller för byggnader, maskiner och andra för
stadigvarande bruk avsedda inventarier respektive markanläggningar.
Motsvarande gäller i fråga om byggnadsinventarier och markinventarier.
Som inventarier anses dock inte tillgångar som avses i punkt 6 av
anvisningarna till 29 § kommunalskattelagen (1928:370).

8 § Har beslut enligt 6 § meddelats får företaget från förnyelsekontot ta
ut medel som svarar mot den del av förnyelsefonden som får tas i anspråk.
Utbetalning får inte göras före utgången av juni månad det år då den mot
inbetalningen svarande avsättningen har prövats vid taxeringen i första
instans.

Har utbetalning skett skall ett belopp som svarar mot det utbetalade
beloppet tas i anspråk av förnyelsefonden i enlighet med beslutet.

9 § Sedan fem år har förflutit från den dag då inbetalning på
förnyelsekonto har gjorts, har företaget rätt att efter uppsägning hos
riksbanken få tillbaka den kvarstående delen av medlen. Därvid skall en
mot återbetalningen svarande del av fonden omedelbart tas upp som
skattepliktig intäkt i den förvärvskälla där fondavsättningen har gjorts.
Om det finns synnerliga skäl, får regeringen medge att återbetalningen
sker före utgången av den i första stycket angivna tiden.

10 § Har en förnyelsefond eller en del av en sådan fond tagits i anspråk
enligt denna lag, utgör det ianspråktagna beloppet inte skattepliktig
intäkt. Å andra sidan får sådana utgifter, för vilka fonden har tagits i
anspråk, vid taxeringen inte dras av som driftkostnad. Har fonden tagits
i anspråk för anskaffning av en anläggningstillgång, skall vid beräkning
av avskrivningsunderlag för tillgången räknas endast den del av
utgifterna som inte har täckts av det ianspråktagna beloppet.

11 § Förnyelsefond skall återföras till beskattning om

a) fonden har tagits i anspråk utan tillstånd,

b) medel har tagits ut från förnyelsekonto med stöd av beslut enligt 6 §
utan att en mot de utbe talade medlen svarande del av fonden har tagits i
anspråk i enlighet med beslutet,

c) företaget har träffat avtal om överlåtelse eller pantsättning av medel
på förnyelsekonto,

d) företaget vid beskattningsårets utgång inte driver jordbruk,
skogsbruk, fastighetsförvaltning eller rörelse,

e) företaget har upplösts genom fusion och fonden inte har övertagits
enligt fjärde stycket,

f) beslut har fattats att företaget skall träda i likvidation eller

g) beslut har meddelats att företaget skall försättas i konkurs.

Återföringen till beskattning skall göras i den förvärvskälla där
avsättningen har gjorts.

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, närings- och
teknikutvecklingsverket får, om det finns särskilda skäl, medge att en
förnyelsefond, som skall återföras till beskattning enligt första stycket
d, får behållas under viss tid. Efter utgången av denna tid skall den
kvarstående fonden återföras till beskattning i enlighet med vad som nyss
sagts.

Vid sådan fusion, som avses i 2 § 4 mom. första stycket lagen (1947:576)
om statlig inkomstskatt, får förnyelsefond övertas. Har fonden övertagits
skall det anses som om det övertagande företaget har gjort inbetalning
till riksbanken den dag då det överlåtande företaget gjorde
inbetalningen.

Vad i första–fjärde styckena sägs om förnyelsefond skall i förekommande
fall gälla en del av en sådan fond. Lag (1991:2025).

12 § Om en förnyelsefond skall återföras till beskattning enligt 11 §
första stycket skall som skattepliktig intäkt i den förvärvskälla, där
avsättningen har gjorts, tas upp ett särskilt tillägg som svarar mot 50
procent av det återförda beloppet.

Regeringen får, om det finns synnerliga skäl, medge befrielse från
tillägget.

13 § Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, närings- och
teknikutvecklingsverket får, om det finns särskilda skäl, medge att ett
företags förnyelsefond helt eller delvis övertas av ett annat företag.
För sådant medgivande krävs

a) att det ena företaget är moderföretag och det andra företaget dess
helägda dotterföretag eller

b) att båda företagen är helägda dotterföretag till samma moderföretag
eller

c) att det ena företaget är ett svenskt aktiebolag vars aktier till mer
än 90 procent ägs av moderföretaget tillsammans med eller genom
förmedling av ett eller flera av dess helägda dotterföretag och det andra
företaget antingen är ett annat sådant aktiebolag eller också
moderföretaget eller dess helägda dotterföretag.

Vid tillämpningen av det föregående stycket avses med moderföretag
svenskt aktiebolag, svensk ekonomisk förening eller svensk sparbank och
med helägt dotterföretag svenskt aktiebolag vars aktier till mer än 90
procent ägs av moderföretaget.

I beslut om övertagande av en förnyelsefond skall anges i vilken
förvärvskälla hos det övertagande företaget som fonden skall anses
avsatt.

Riksbanken skall på framställning av det överlåtande företaget överföra
medel, som svarar mot den del av förnyelsefonden som skall övertas med
stöd av beslutet, från företagets förnyelsekonto till ett motsvarande
konto för det övertagande företaget.

Har en förnyelsefond övertagits skall det anses som om det övertagande
företaget gjort avsättning till fonden och inbetalning till riksbanken
vid den tidpunkt då det överlåtande företaget gjorde avsättningen och
inbetalningen. Lag (1991:2025).

14 § Medel, som har betalats in på förnyelsekonto, får utbetalas endast

a) i fall som avses i 8 § första stycket,

b) i fall som avses i 9 §,

c) om förnyelsefond i fall som avses i 11 § första stycket e och f helt
eller delvis har återförts till beskattning,

d) om beslut har meddelats att företaget skall försättas i konkurs,

e) om förnyelsefond helt eller delvis har överförts till ett annat
företag och medlen därför skall överföras till det andra företagets
förnyelsekonto eller

f) om företaget har inbetalat mer än det belopp som skall betalas in på
kontot.

Tidigare inbetalade medel skall anses ha utbetalats före senare
inbetalade medel.

I fall som avses i första stycket c skall skattemyndigheten på
framställning av företaget besluta om utbetalning av medel som svarar mot
den del av fonden som har återförts till beskattning i den mån medlen
inte tidigare har återgått till företaget.

I fall som avses i första stycket f skall skattemyndigheten på
framställning av företaget besluta om utbetalning av det överskjutande
beloppet.

Riksbanken skall till skattemyndigheten och — om det begärs — till
närings- och teknikutvecklingsverket lämna uppgifter om utbetalningar
från förnyelsekonton. Lag (1991:2025).

15 § Företag som skall betala in medel till förnyelsekonto skall i
självdeklarationen lämna uppgifter om beräkningen som skall ligga till
grund för inbetalningsskyldigheten. Uppgifterna skall lämnas på blankett
enligt formulär som fastställs av riksskatteverket.

Företag som vid beskattningsårets utgång har förnyelsefond eller som
under beskattningsåret har avvecklat sin förnyelsefond skall i
självdeklarationen lämna uppgifter om fondens storlek, användning och
avveckling. Uppgifterna skall lämnas i två exemplar på blankett enligt
formulär som fastställs av riksskatteverket. Till deklarationen skall
fogas bevis från riksbanken angående inbetalning på förnyelsekonto.

Efter anmaning är ett företag, som avses i 1 §, skyldigt att lämna
uppgifter enligt första stycket. Anmaningen får utfärdas av
länsskattemyndighet eller taxeringsnämnd. I anmaningen får vite
föreläggas. Bestämmelserna om vite i 123–125 §§ taxeringslagen
(1956:623) gäller i tillämpliga delar på sådant vite. Lag (1986:1341).

16 § har upphävts genom lag (1990:395).

17 § har upphävts genom lag (1986:485).

18 § Hos riksbanken skall föras register över samtliga förnyelsekonton.
Lag (1986:485).

19 § Närings- och teknikutvecklingsverket beslut enligt denna lag får
överklagas hos regeringen genom besvär.

Skattemyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas hos
kammarrätten genom besvär. Kammarrättens beslut får inte överklagas.
Lag (1991:2025).

Övergångsbestämmelser

1987:664

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1987 och tillämpas i fråga om
fusioner som genomförs efter utgången av juni 1987. De nya bestämmelserna
i 11 § fjärde stycket tillämpas även på fusioner som genomförs enligt 78
§ lagen (1955:416) om sparbanker och 87 § lagen (1956:216) om
jordbrukskasserörelsen.

1990:395

Denna lag träder i kraft den 30 juni 1990 och tillämpas från och med den
1 januari 1991.

1990:686

Enligt riksdagens beslut föreskrivs att följande lagar skall upphöra att
gälla vid utgången av år 1997, nämligen

1. förordningen (1942:371) om rätt att vid taxering till kommunal
inkomstskatt samt statlig inkomst- och förmögenhetsskatt åtnjuta avdrag
för avsättning till investeringsfond,

2. förordningen (1947:174) om investeringsfonder,

3. lagen (1955:256) om investeringsfonder för konjunkturutjämning i den
mån denna lag på grund av bestämmelserna i punkt 3 av
övergångsbestämmelserna till lagen (1979:609) om allmän investeringsfond
alltjämt gäller,

4. lagen (1980:456) om insättning på tillfälligt vinstkonto,

5. lagen (1982:1185) om inbetalning på särskilt investeringskonto,

6. lagen (1984:1090) om inbetalning på förnyelsekonto.

Kvarstående avsättningar enligt nämnda lagar skall återföras till
beskattning vid 1996 års taxering eller, om företaget inte skall taxeras
detta år, vid 1997 års taxering. Något särskilt tillägg skall inte tas
upp vid återföringen.

Ianspråktagande av fond skall fr. o. m. 1992 års taxering ske i
inkomstslaget näringsverksamhet. Vid prövning av frågan om företagets
verksamhet förändrats på sådant sätt att återföring till beskattning
skall ske tidigare än som sägs i föregående stycke skall företagets
verksamhet bedömas enligt de bestämmelser om inkomstslag och
förvärvskällor som gällt t. o. m. 1991 års taxering.