Lag (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn

SFS nr
1984:1096
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1984-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1030
Upphävd
1996-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1994:1954

1 § I enlighet med vad som föreskrivs i denna lag lämnas särskilt bidrag
av allmänna medel till ett barn som är adopterat av endast en person och
som är bosatt i Sverige. Lagen tillämpas dock inte om adoptionen har
avsett eget eller makes barn eller makes adoptivbarn och inte heller om
barnet har rätt till barnpension på grund av bestämmelserna i 20 kap. 2
§ fjärde stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring. Är barnet inte
svensk medborgare, tillämpas lagen endast om också adoptivföräldern är
bosatt här i landet och antingen denne eller barnet vistas här sedan
minst sex månader.

Ett barn som lämnar Sverige skall fortfarande anses bosatt här, om
utlandsvistelsen är avsedd att vara längst sex månader. Medföljande barn
till den som av en statlig arbetsgivare sänds till ett annat land för
arbete för arbetsgivarens räkning, skall under utsändningstiden anses
bosatta i Sverige. Lag (1992:388).

2 § Har någon med socialnämndens medgivande tagit emot ett utländskt
barn i sitt hem för vård och fostran i syfte att ensam adoptera det,
skall vid tillämpningen av denna lag barnet anses som adoptivbarn till
denne.

3 § Bidraget lämnas efter ansökan från och med den månad under vilken
bidragsrätten inträtt, dock inte för längre tid tillbaka än tre månader
före ansökningsmånaden. Bidraget lämnas till och med den månad, under
vilken barnet fyller 18 år eller rätten till bidrag annars upphör.

Går barnet i skolan när det fyller 18 år eller återupptas skolgången
innan barnet fyller 19 år, kan bidraget efter särskild ansökan utgå så
länge skolgången pågår, dock längst till och med juni månad det år
barnet fyller 20 år. Till skolgång räknas studier som ger rätt till
förlängt barnbidrag enligt lagen (1986:378) om förlängt barnbidrag eller
studiehjälp enligt 3 kap. studiestödslagen (1973:349). Studier som
omfattar kortare tid än åtta veckor eller deltidsstudier medför dock
inte rätt till bidrag. Detsamma gäller studier för vilka barnet uppbär
återbetalningspliktiga studiemedel oberoende av förälderns ekonomi
enligt 3 kap. 12 § tredje stycket studiestödslagen.

Bidrag efter det att barnet fyllt 18 år lämnas endast om barnet
varaktigt bor tillsammans med adoptivföräldern eller någon som var
vårdnadshavare för barnet när det fyllde 18 år. Sådant bidrag söks och
uppbärs av den som sålunda sammanbor med barnet. Lag (1986:381).

4 § Bidrag enligt denna lag lämnas inte om barnet har ingått äktenskap.

5 § Det särskilda bidraget utgör för år räknat 14 080 kronor.
Lag (1994:1954).

6 § Försäkringskassan skall dra in bidraget om förutsättningarna för det
inte längre föreligger. Särskilt beslut behövs dock inte när bidraget
skall upphöra på grund av att barnet uppnår viss ålder eller har
avlidit. Försäkringskassan skall även sätta ned bidraget när
bestämmelserna i denna lag förenleder det. Lag (1986:1416).

7 § I övrigt gäller i tillämpliga delar i fråga om det särskilda
bidraget vad som föreskrivs om bidragsförskott i 5 och 6 §§, 7 § andra
stycket, 8–10 §§, 11 § andra stycket, 12–14 §§ samt 19–24 §§ lagen
(1964:143) om bidragsförskott.

Övergångsbestämmelser

1984:1096

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1985 och tillämpas i fråga om
barn som är födda år 1967 eller senare.

1986:1416

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1987. Bestämmelserna i 5 § i sin
nya lydelse tillämpas första gången för bidrag som avser februari 1987.

1988:887

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1990. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande i fråga om bidrag som avser tid före ikraftträdandet.

1992:388

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1992. Äldre föreskrifter gäller
fortfarande för barn som har lämnat Sverige före ikraftträdandet.