Omplaceringsförordning (1984:110)

SFS nr
1984:110
Departement/myndighet
Civildepartementet PP
Utfärdad
1984-03-15
Författningen har upphävts genom
SFS 1990:73
Upphävd
1990-04-01

Inledande bestämmelser

1 § Denna förordning gäller den omplaceringsverksamhet inom
statsförvaltningen som statens arbetsmarknadsnämnd svarar centralt för.

2 § I förordningen avses med

myndighet en myndighet under regeringen,

tjänst en tjänst eller ett långtidsvikariat hos en myndighet,

tjänsteman den som innehar en tjänst,

arbetshandikappad en tjänsteman som har ett sådant fysiskt, psykiskt
eller socialt arbetshinder — däri inbegripet även nedsättning i
arbetsförmågan till följd av missbruk av alkohol eller något annat
berusningsmedel — som medför svårigheter för honom eller henne att
behålla sin tjänst,

rekryteringsbegränsning att en tjänst inte får kungöras ledig till
ansökan inom eller utom myndigheten eller tillsättas utan att statens
arbetsmarknadsnämnd har lämnat medgivande till detta,

trygghetsavtalet trygghetsavtalet för arbetstagare hos staten (TrA-S)
eller trygghetsavtalet för vissa arbetstagare hos skogsvårdsstyrelserna
(TrA-Skog). Förordning (1985:956).

3 § De bestämmelser i förordningen som rör en tjänsteman som skall
omplaceras med anledning av att en viss statlig verksamhet enligt beslut
av riksdagen eller regeringen omlokaliseras tillämpas också på den som
är gift med eller under äktenskapsliknande förhållanden varaktigt
sammanbor med tjänstemannen.

4 § De bestämmelser i förordningen som rör en tjänsteman som skall
omplaceras med anledning av vad arbetsgivaren har åtagit sig i
trygghetsavtalet tillämpas också på

1. den som är gift med eller under äktenskapsliknande förhållanden
varaktigt sammanbor med tjänstemannen, om denne till följd av
omplaceringen skall byta bostadsort och en sådan tillämpning därför
skulle underlätta omplaceringen,

2. den vars tjänst till följd av huvudmannabyte har omvandlats till en
icke-statlig anställning, om han eller hon inom ett år därefter ansöker
om omplacering till någon annan tjänst,

3. den som med tillämpning av trygghetsavtalet har omplacerats till en
icke-statlig anställning, om han eller hon inom två år därefter på grund
av arbetsbrist blir uppsagd från den anställningen,

4. den som är gift med eller under äktenskapsliknande förhållanden
varaktigt sammanbor med en tjänsteman inom försvarsmakten, om denne på
grund av en organisationsförändring har förflyttats enligt 7 kap. 8 §
lagen (1976:600) om offentlig anställning och därför skall byta
bostadsort.

Första stycket 4 gäller dock inte när tjänstemannen har ett
tidsbegränsat förordnande. Förordning (1985:956).

5 § Vad som sägs i 4 § 2 och 3 gäller under sex månader räknat från
ansökningen om omplacering respektive från uppsägningen.

Vissa åtgärder vid risk för övertalighet

Anmälan

6 § När en myndighet i enlighet med trygghetsavtalet har avgett en
förklaring att det finns risk för övertalighet, skall myndigheten
omedelbart anmäla detta till statens arbetsmarknadsnämnd.

Myndigheten skall också så snart som möjligt till nämnden anmäla de
urvalsområden och övertalighetsgrupper som fastställts enligt
trygghetsavtalet.

Anmälningarna skall ske skriftligen.

Samverkanskommittéer

7 § Statens arbetsmarknadsnämnd får efter en anmälan enligt 6 § första
stycket bilda särskilda samverkanskommittéer för omplaceringsarbetet på
orten.

I en sådan kommitté skall ingå företrädare för de myndigheter som enligt
nämndens bedömning närmast berörs av omplaceringsåtgärderna. I kommittén
skall också ingå företrädare för arbetsmarknadsverket, om det enligt
nämndens bedömning inte finns särskilda skäl mot det.

Företrädare för berörda lokala arbetstagarorganisationer skall lämnas
tillfälle att ingå i kommittén.

Rekryteringsbegränsning

Beslut

8 § Statens arbetsmarknadsnämnd får besluta att rekryteringsbegränsning
skall gälla för vissa tjänster som tillsätts av en myndighet, dock inte
tjänster inom utrikesförvaltningen.

Beslut om rekryteringsbegränsning tillämpas inte vid

— befordran i befordringsgång,

— förflyttning som avses i 7 kap. 8 § lagen (1976:600) om offentlig
anställning eller i däremot svarande bestämmelse,

— omplacering på grund av 7 § andra stycket lagen (1982:80) om
anställningsskydd,

— omplacering inom myndigheten med anledning av vad arbetsgivaren har
åtagit sig i trygghetsavtalet eller med anledning av vad myndigheten
annars anser sig böra göra för att lösa ett sådant övertalighetsfall vid
myndigheten som avses i trygghetsavtalet.

9 § Statens arbetsmarknadsnämnd skall fortlöpande anpassa sina beslut om
rekryteringsbegränsning efter behovet att placera om tjänstemän med
anledning av

— vad arbetsgivaren har åtagit sig i trygghetsavtalet eller vad nämnden
annars anser sig böra göra för att lösa ett sådant övertalighetsfall som
avses i trygghetsavtalet,

— omlokalisering av någon viss statlig verksamhet enligt beslut av
riksdagen eller regeringen,

— en tjänstemans arbetshandikapp.

10 § Innan ett beslut om rekryteringsbegränsning träder i kraft, skall
statens arbetsmarknadsnämnd lämna myndigheten tillfälle att yttra sig.

Anmälan

11 § När en myndighet vill tillsätta en tjänst, som omfattas av
rekryteringsbegränsning, skall myndigheten anmäla detta till statens
arbetsmarknadsnämnd.

Anvisning

12 § Statens arbetsmarknadsnämnd skall efter en anmälan enligt 11 §
pröva möjligheterna att anvisa myndigheten en eller flera tjänstemän

— som behöver omplaceras med anledning av vad arbetsgivaren har åtagit
sig i trygghetsavtalet,

— som berörs av att en viss statlig verksamhet enligt beslut av
riksdagen eller regeringen omlokaliseras eller

— som behöver omplaceras på grund av att de är arbetshandikappade.

Första stycket gäller bara under förutsättning att tjänstemannen själv
hos nämnden har ansökt om att bli omplacerad på den angivna grunden.

Kan nämnden inte anvisa en sådan tjänsteman som avses i första stycket,
får nämnden anvisa en tjänsteman som hos nämnden har ansökt om att bli
omplacerad på någon annan grund.

13 § De tjänstemän som anvisas skall omedelbart underrättas om detta av
statens arbetsmarknadsnämnd. Därvid skall nämnden upplysa om vad som
sägs i 23 §.

14 § Statens arbetsmarknadsnämnd får anvisa bara sådana tjänstemän som
enligt nämndens bedömning är tillräckligt kvalificerade för tjänsten
omedelbart eller efter en kortare inlärningstid.

Tjänstemän i en lägre tjänst än den som skall tillsättas får anvisas
bara om särskilda skäl föranleder det. Vid jämförelsen mellan tjänsterna
tillämpas 3 § andra och tredje styckena anställningsförordningen
(1965:601).

15 § Anvisning av en tjänsteman gäller som medgivande att tillsätta
tjänsten med den anvisade.

16 § Kan statens arbetsmarknadsnämnd inte anvisa någon tjänsteman, skall
nämnden medge myndigheten att tillsätta tjänsten i vanlig ordning.

17 § En anvisning enligt 12 § eller ett medgivande enligt 16 § skall av
statens arbetsmarknadsnämnd lämnas till myndigheten inom en månad från
det att nämnden har fått en anmälan enligt 11 §.

Tjänstetillsättning

18 § Myndigheten skall på vanliga grunder pröva frågan om tillsättning
av en tjänst, som omfattas av rekryteringsbegränsning. Det skall ske
inom en månad efter det att myndigheten har fått anvisningen.

19 § Tillsätter myndigheten tjänsten med någon anvisad tjänsteman, skall
statens arbetsmarknadsnämnd snarast underrättas om detta.

20 § Beslutar myndigheten att inte tillsätta tjänsten med någon anvisad
tjänsteman, skall statens arbetsmarknadsnämnd snarast skriftligen
underrättas om detta. I underrättelsen skall myndigheten ange skälen för
sitt beslut.

21 § Efter en underrättelse enligt 20 § skall statens
arbetsmarknadsnämnd pröva huruvida tjänsten skall få tillsättas i vanlig
ordning.

Beslutet skall lämnas till myndigheten inom två veckor från det att
nämnden har fått underrättelsen.

22 § Medgivande enligt 16 eller 21 § att tillsätta en tjänst i vanlig
ordning förfaller, om myndigheten inte tillsätter tjänsten inom sex
månader från mottagandet av medgivandet.

23 § En anvisad tjänsteman skall anses som sökande till tjänsten intill
dess att han eller hon förklarar sig inte vilja komma i fråga för
tjänsten eller återtar sin omplaceringsansökan. Finns det särskilda skäl
för det, kan myndigheten dock bestämma att en anvisad tjänsteman, som
vill komma i fråga för tjänsten, skall meddela detta till myndigheten
inom en viss tid.

24 § Avser anvisningen en tjänsteman som anges i 12 § första stycket och
beslutar statens arbetsmarknadsnämnd att tjänsten inte får tillsättas i
vanlig ordning, skall myndigheten, om den inte tillsätter tjänsten med
den anvisade, på begäran av nämnden lämna över frågan om tillsättning av
tjänsten till regeringens prövning.

Medgivande att stå kvar i tjänst

25 § Myndigheten får endast efter tillstånd av statens
arbetsmarknadsnämnd medge att den som är anställd på en tjänst, som
omfattas av rekryteringsbegränsning, får stå kvar i sin tjänst även
efter det att han eller hon har uppnått pensioneringsperiodens övre
gräns eller pensionsåldern.

Avskrivning av omplaceringsärenden

26 § Ett omplaceringsärende hos statens arbetsmarknadsnämnd får
avskrivas från vidare handläggning,

— om tjänstemannen vägrar godta anvisning eller anställning på en
sådan tjänst som han eller hon skäligen borde ha kunnat godta,

— om tjänstemannen återkallar sin ansökan,

— om det finns särskilda skäl för det.

27 § Frågor om avskrivning av omplaceringsärenden prövas av statens
arbetsmarknadsnämnd.

Av förordningen (1984:109) med instruktion för trygghetsnämnden framgår
dock att frågor om avskrivning av ärenden om omplacering av tjänstemän
med anledning av vad arbetsgivaren har åtagit sig i trygghetsavtalet i
vissa fall skall prövas av trygghetsnämnden.

Avslutande bestämmelser

28 § Statens arbetsmarknadsnämnd skall vid tillämpningen av denna
förordning — särskilt 8 och 9 §§ — se till att störningar i
myndigheternas verksamhet i görlig mån undviks.

29 § Myndigheterna skall på begäran av statens arbetsmarknadsnämnd lämna
de uppgifter om personalbehov m. m. som behövs för tillämpningen av
förordningen.

30 § Statens arbetsmarknadsnämnds beslut enligt förordningen får inte
överklagas.

31 § En myndighets beslut enligt 19 § om tillsättning av en tjänst eller
beslut enligt 20 § att inte tillsätta en tjänst får överklagas bara av
de tjänstemän som har anvisats av statens arbetsmarknadsnämnd.

32 § Försvarets personalnämnd biträder inom sitt verksamhetsområde
statens arbetsmarknadsnämnd vid tillämpningen av förordningen.

Övergångsbestämmelser

1990:73

I fråga om ärenden som har väckts hos statens arbetsgivarverk före
utgången av mars 1990 skall dock 1–5 och 12–32 §§ i den upphävda
förordningen fortfarande tillämpas fram till utgången av juni 1990.