Förordning (1984:1102) om bidragsförskott, förlängt bidragsförskott för studerande och särskilt bidrag till vissa adoptivbarn

SFS nr
1984:1102
Departement/myndighet
Socialdepartementet
Utfärdad
1984-12-18
Författningen har upphävts genom
SFS 1996:1036
Upphävd
1996-12-01
Ändring införd
t.o.m. SFS 1995:1282

1 § I denna förordning ges föreskrifter om förmånerna

a) bidragsförskott enligt lagen (1964:143) om bidragsförskott,

b) förlängt bidragsförskott enligt lagen (1984:1095) om förlängt
bidragsförskott för studerande,

c) bidrag enligt lagen (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa
adoptivbarn.

2 § Ansökan om förmånen eller om ökning av förmånen skall lämnas eller
skickas in till den allmänna försäkringskassa som avses i 5 § andra
eller tredje stycket lagen (1964:143) om bidragsförskott. Har ansökan
getts in till någon annan kassa, skall den dag då den kassan tog emot
ansökan räknas som ansökningsdag.

Ansökan skall göras på blankett som riksförsäkringsverket
fastställer.

Skattemyndigheten skall tillställa försäkringskassan personbevis om
kassan begär det. Förordning (1991:788).

3 § Den som uppbär förmånen skall ofördröjligen göra anmälan om
utlandsvistelse till den allmänna försäkringskassan, när
förmånstagaren eller barnet lämnar Sverige för en tid som kan antas
komma att överstiga sex månader. Har en utlandsvistelse inte från
början kunnat förutses överstiga sex månader, skall anmälan göras så
snart det kan beräknas att vistelsen kommer att överstiga den tiden.

Vid anmälningar om utlandsvistelse skall uppgift lämnas om ändamålet
med vistelsen och dess beräknade varaktighet.

4 § I fall som avses i 8 § fjärde stycket lagen (1964:143) om
bidragsförskott skall den som förestår inrättningen genast underrätta
den allmänna försäkringskassa som har att besluta om en förmån enligt
1 § när ett barn skrivs ut eller in. Vårdas någon som inte fyllt 18 år
enligt socialtjänstlagen (1980:620) i familjehem eller i hem för vård
eller boende, skall det kommunala organ som svarar för vårdkostnaden
underrätta kassan.

5 § Förmånerna betalas ut månadsvis genom insättning på
bidragsmottagarens postgiro- eller bankkonto.
Riksförsäkringsverket får besluta om utbetalning på annat sätt om
särskilda förhållanden föranleder det.

Utbetalning i ett enskilt ärende får göras på annat sätt om uppgift
om konto saknas eller det annars finns skäl till det.

Beslut om sättet för utbetalning av förmåner får inte överklagas.
Förordning (1994:1181).

5 a § Förmåner, som enligt 9 § tredje stycket lagen (1964:143) om
bidragsförskott tillkommer socialnämnden eller annat kommunalt
organ, skall sättas in på betalningsmottagarens postgirokonto.
Förordning (1994:1181).

5 b § Förmånerna skall kunna lyftas den 27 i månaden. Om denna dag
infaller på en lördag, söndag eller helgdag, skall förmånerna kunna
lyftas närmast föregående vardag som inte är lördag.
Förordning (1995:1282).

6 § Skattemyndigheten skall lämna riksförsäkringsverket och den
allmänna försäkringskassan de uppgifter som behövs för bedömningen av
rätten till en förmån. Förordning (1990:1278).

7 § Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter som
behövs för verkställigheten av de lagar som anges i 1 §. Berör före-
skrifterna Posten Aktiebolag eller Riksskatteverket, skall samråd ske
med dessa. Förordning (1993:1726).